Bac yn y Bae CA4

bacc-in-the-bay-ks4Amserlen

Her Cymunedol

Dyma ymweliad arbennig fydd yn ateb gofynion addysgu’r briff ‘Hyfforddi’ . Er mwyn gweld y briff lawr lwythwch y ddogfen PDF.

Bydd y dysgwyr yn cael eu grymuso yn ystod y sesiwn i gynnal gweithdai ar beth mae’r Cynulliad yn ei wneud, sut i fod yn ddinesydd actif yn eu cymunedau ac yng Nghymru i’w cyfoedion.

Ystafell Groeso

Croeso a fideo gan y Llywydd

Ystafell Greu

Yn ystod sesiwn cynhyrchiol oddi dan arweinyddiaeth y Swyddog Addysg bydd y dysgwyr yn archwilio’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn hwylusydd o safon. Byddant yn cymryd rhan mewn gwahanol gemau er mwyn sbarduno trafodaeth pellach am y fath o gynnwys y gallent hwythau eu gyflwyno i’w cyfoedion. Bydd y rhaglen yn cael ei hwyluso gydag arddull ‘hyfforddi’r hyfforddwr’.

Siambr Drafod

Bydd y dysgwyr yn ymarfer eu sgiliau trafod a hwyluso mewn dadl ar fater o bwys i bobl ifanc. Dyma sbardun arall ar gyfer grymuso’r dysgwyr i allu cynnal sesiynau gyda’u cyfoedion o fewn eu cymuned.

Senedd

Bydd y taith yn gorffen â thaith o amgylch un o adeiladau fwyaf eiconig Cymru.

Cwricwlwm

Y Bac yn y Bae – Blwyddyn 10 Brîff Hyfforddi’r Her Gymunedol

Nodau

Cyflwyno, archwilio a thrafod gwaith y Cynulliad Cenedlaethol wrth baratoi dysgwyr i hyfforddi eraill fel rhan o friff ‘Hyfforddi’ yr Her Gymunedol. Rydym yn awyddus i roi sgiliau i’r dysgwyr a fydd yn caniatáu iddynt fagu hyder i gyflwyno sesiynau difyr am y Cynulliad i eraill. Drwy gwblhau’r her, bydd dysgwyr yn ennill tystysgrif cydnabyddiaeth gan y Cynulliad.

Amcanion

Datblygu ‘llythrennedd’ gwleidyddol y dysgwyr a fydd yn eu galluogi i roi gwybodaeth i bobl ifanc eraill, eu grymuso a’u hannog i gymryd rhan yn y broses wleidyddol

Archwilio pam mae llawer o bobl ifanc yn teimlo’u bod wedi ymddieithrio oddi wrth wleidyddiaeth a’r broses ddemocrataidd

Sylweddoli y gall plant a phobl ifanc gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, ac adolygu unrhyw gamau gweithredu a allai effeithio arnynt.

Dysgu am Senedd Ieuenctid Cymru (i’w sefydlu yn 2018)

Ennill tystysgrif ‘Llysgennad Dy Gynulliad Di’

Datblygu sgiliau hwyluso a siarad cyhoeddus.

Canlyniadau

Bydd dysgwyr:

– Yn ymwybodol o’u hawliau a’u cyfrifoldebau fel dinasyddion Cymru a’r byd ehangach.

– Ystyried rhinweddau defnyddio ffyrdd gwahanol o hyfforddi pobl eraill am y Cynulliad

– Deall rôl y Cynulliad yn eu bywydau bob dydd a’u rôl hwythau fel dinasyddion gweithgar yn eu cymunedau

– Deall rôl y Cynulliad yn eu bywydau bob dydd a’u rôl nhw fel dinasyddion gweithgar yn eu cymunedau

–  Deall  pwysigrwydd gwneud penderfyniadau democrataidd a pham y mae pobl yn pleidleisio

–  Dysgu am broblem, meddwl yn feirniadol amdani ac ystyried sut y gellir ei ddatrys.