• Gwybodaeth am y Cynulliad

    Cymru 2016

    A wyt ti dros 16 oed ac yn byw yng Nghymru? A wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio? Cer i’n www.2016.cymru i gael mwy o wybodaeth.

Pobl Ifanc, Gwleidyddiaeth a Democratiaeth yng Nghymru

Croeso i'n gwefan - Dy Gynulliad di. Mae hon yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru. Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut! Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio dygynulliad@cynulliad.cymru.

Etholiad y Cynulliad 2016

Yn yr un modd ag yr enillodd Dinas Caerlŷr y bencampwriaeth bêl-droed (a phwy a fyddai wedi rhagweld hynny ym mis Chwefror!) mae’r ras i ffurfio’r Cynulliad nesaf a’r nod yn y pen draw o ennill y nifer fwyaf o seddi gan Aelodau’r Cynulliad bellach wedi dod i ben. Pwy a enillodd? Wel, nifer y seddi cyffredinol ar gyfer pob plaid wleidyddol, ar ôl wythnosau o ymgyrchu, yw:

 

  • Llafur Cymru 29
  • Ceidwadwyr Cymreig 11
  • Plaid Cymru 12
  • Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1
  • Plaid Annibynnol y Deyrnas Unedig 7
 

I weld rhestr lawn a lluniau o’r Aelodau Cynulliad ar gyfer pob etholaeth a rhanbarth defnyddiwch ein tudalen etholiad.

Y camau nesaf

Mae holl Aelodau’r Cynulliad wedi cymryd rhan mewn seremoni tyngu llw ac wedi cynnal eu Cyfarfod Llawn cyntaf yn y Senedd ar 11fed o Fai 2016.  Etholwyd Llywydd a Dirprwy Lywydd newydd drwy bleidlais gudd gan holl Aelodau’r Cynulliad. Llywydd y Cynulliad yw Elin Jones AC a'r Dirprwy Lywydd Ann Jones AC.

Bydd Prif Weinidog newydd Cymru yn cael ei ddewis gan y Cynulliad, a bydd  ef neu hi yn dewis tîm o Weinidogion i ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru. Bydd y Llywodraeth yn cyflwyno eu cynlluniau gwario i’r Cynulliad, ar gyfer craffu arnynt yn ystod tymor yr Hydref. Bydd gwell syniad gennym wedyn o’r hyn fydd blaenoriaethau’r Aelodau yn ystod blwyddyn gyntaf busnes y Cynulliad. I wneud yn siŵr eich bod chi’n cael dweud eich dweud am yr hyn y maent am ei wneud, dylech barhau i gadw golwg ar y wefan hon, neu dilynwch ni ar Twitter a Facebook.

Beth sy’n cael ei ddweud?RSS

Pobl ifanc yn cael dweud eu dweud yn Adroddiad Etifeddiaeth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi cyhoeddi ei adroddiad etifeddiaeth, er mwyn rhoi man cychwyn defnyddiol i’r pwyllgor nesaf, i ddangos yr hyn y maent wedi’i wneud yn y pedwerydd Cynulliad a’r hyn y maent wedi’i ddysgu. Mae’r pwyllgor yn cynnwys Aelodau’r Cynulliad o wahanol bleidiau gwleidyddol a’u rôl hwy yw sicrhau bod […]

Darllen mwy
Paul Glaze, Prif Weithredwr, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS).

Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i mi? – Paul Glaze

Wrth i Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar 5 Mai, agosáu, rydym wedi gofyn i Paul Glaze, Prif Weithredwr, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS), a’r Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, i ateb cwestiwn o bwys – “Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i chi?” Dyma beth ddwedodd Paul Glaze: Pam mae Etholiad […]

Darllen mwy
.
Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i mi? – Yr Athro Sally Holland

Wrth i Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar 5 Mai, agosáu, rydym wedi gofyn i Paul Glaze, Prif Weithredwr, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS), a’r Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, i ateb cwestiwn o bwys – “Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i chi?” Dyma beth ddwedodd Yr Athro Sally Holland: Pam […]

Darllen mwy
.

Y Diddymiad

Dyma eich canllaw i beth fydd yn digwydd yn y Cynulliad rhwng 6 Ebrill 2016 a’r etholiad ar 5 Mai 2016. Beth yw’r diddymiad? ‘Y diddymiad’ yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio diwedd tymor seneddol—tymor llawn o bum mlynedd yn achos y Cynulliad. Pryd y bydd hyn yn digwydd? Bydd y diddymiad yn dechrau ddydd […]

Darllen mwy
.

Gwneud cais am brentisiaeth yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Ydych chi rhwng 16-24 oed ac yn chwilio am gyfle hyfforddiant cyflogedig? Mae’r Cynulliad yn chwilio am bedwar prentis i weithio mewn adrannau gwahanol ar draws y sefydliad… Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau oedd 10.00 ddydd Llun 29 Mawrth 2016 ac nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau. Swyddi Gwag ar hyn o bryd Beth […]

Darllen mwy
.