• Gwybodaeth am y Cynulliad

    Cymru 2016

    A wyt ti dros 16 oed ac yn byw yng Nghymru? A wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio? Cer i’n www.2016.cymru i gael mwy o wybodaeth.

Pobl Ifanc, Gwleidyddiaeth a Democratiaeth yng Nghymru

Croeso i'n gwefan - Dy Gynulliad di. Mae hon yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru. Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut! Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio dygynulliad@cynulliad.cymru.

Ymchwiliad i Waith Ieuenctid

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg newydd y Pumed Cynulliad wedi penderfynu mai gwaith ieuenctid fydd testun ei ymchwiliad cyntaf, a hoffai’r pwyllgor wybod beth mae pobl ifanc yn ei feddwl am wasanaethau ieuenctid yng Nghymru.Collage o bobl ifanc yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Cynulliad

Mae’r arolwg yn cymryd llai na 5 munud i’w gwblhau, a gallwch ddweud eich dweud drwy gwblhau’r arolwg yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/PPPIA-Ymchwiliad-wasanaethau-a-phrosiectau-ar-gyfer-pobl-ifanc

Os hoffech chi i aelod o’n Tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc ddod i’ch ysgol neu sefydliad ieuenctid i rannu gwybodaeth am y Cynulliad a rhoi cyfle ichi gymryd rhan yn yr ymchwiliad i waith ieuenctid, mae’r manylion cyswllt ar gael yma.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am yr Ymchwiliad neu am ba Aelodau Cynulliad sy’n aelodau o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Cofiwch, dyma eich cyfle i ddweud wrth y Pwyllgor beth sy’n dda am wasanaethau ieuenctid yn eich ardal leol, neu beth y gellir ei wella, felly peidiwch â cholli’r cyfle!

Beth sy’n cael ei ddweud?RSS

Alex Atkins

Cyfle i fynd i 8fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad

Ar ran Cangen Cynulliad Cenedlaethol Cymru o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad, hoffai’r Cynulliad gynnig cyfle cyffrous i un person ifanc gynrychioli Cymru yn 8fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn Victoria, British Columbia, Canada, rhwng 6 a 10 Tachwedd 2016. Os byddwch yn 18-29 oed ar 4 Tachwedd 2016, yn ddinesydd Cymreig, neu yn ddinesydd o wlad […]

Darllen mwy
.

Ymchwiliad i Waith Ieuenctid

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg newydd y Pumed Cynulliad wedi penderfynu mai gwaith ieuenctid fydd testun ei ymchwiliad cyntaf, a hoffai’r pwyllgor wybod beth mae pobl ifanc yn ei feddwl am wasanaethau ieuenctid yng Nghymru. Mae’r arolwg yn cymryd llai na 5 munud i’w gwblhau, a gallwch ddweud eich dweud drwy gwblhau’r arolwg yma: […]

Darllen mwy
.

Gordewdra yng Nghymru

Mae canlyniadau Arolwg Iechyd Cymru 2015 yn dangos bod 24% o oedolion yn y categori gordew a 59% o oedolion yn y categori rhy drwm neu ordew. Mae’r ffigurau ar gyfer oedolion rhy drwm a gordew yn cynyddu yn ôl lefel yr amddifadedd, o 54% yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig i 63% yn yr ardaloedd […]

Darllen mwy
Tagged with: , ,
.