• Gwybodaeth am y Cynulliad

    Cymru 2016

    A wyt ti dros 16 oed ac yn byw yng Nghymru? A wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio? Cer i’n www.2016.cymru i gael mwy o wybodaeth.

Pobl Ifanc, Gwleidyddiaeth a Democratiaeth yng Nghymru

Croeso i'n gwefan - Dy Gynulliad di. Mae hon yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru. Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut! Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio dygynulliad@cynulliad.cymru.

Etholiad y Cynulliad 2016

Yn yr un modd ag yr enillodd Dinas Caerlŷr y bencampwriaeth bêl-droed (a phwy a fyddai wedi rhagweld hynny ym mis Chwefror!) mae’r ras i ffurfio’r Cynulliad nesaf a’r nod yn y pen draw o ennill y nifer fwyaf o seddi gan Aelodau’r Cynulliad bellach wedi dod i ben. Pwy a enillodd? Wel, nifer y seddi cyffredinol ar gyfer pob plaid wleidyddol, ar ôl wythnosau o ymgyrchu, yw:  
  • Llafur Cymru 29
  • Ceidwadwyr Cymreig 11
  • Plaid Cymru 12
  • Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1
  • Plaid Annibynnol y Deyrnas Unedig 7
  I weld rhestr lawn a lluniau o’r Aelodau Cynulliad ar gyfer pob etholaeth a rhanbarth defnyddiwch ein tudalen etholiad.

Y camau nesaf

Mae holl Aelodau’r Cynulliad wedi cymryd rhan mewn seremoni tyngu llw ac wedi cynnal eu Cyfarfod Llawn cyntaf yn y Senedd ar 11fed o Fai 2016.  Etholwyd Llywydd a Dirprwy Lywydd newydd drwy bleidlais gudd gan holl Aelodau’r Cynulliad. Llywydd y Cynulliad yw Elin Jones AC a'r Dirprwy Lywydd Ann Jones AC.

Bu i Carwyn Jones AM cael ei ddewis fel Prif Weinidog Cymru a bydd  ef  yn dewis tîm o Weinidogion a Dirprwy Weinidogion i ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru. Bydd y Llywodraeth yn cyflwyno eu cynlluniau gwario i’r Cynulliad, ar gyfer craffu arnynt yn ystod tymor yr Hydref. Bydd gwell syniad gennym wedyn o’r hyn fydd blaenoriaethau’r Aelodau yn ystod blwyddyn gyntaf busnes y Cynulliad. I wneud yn siŵr eich bod chi’n cael dweud eich dweud am yr hyn y maent am ei wneud, dylech barhau i gadw golwg ar y wefan hon, neu dilynwch ni ar Twitter a Facebook.

Beth sy’n cael ei ddweud?RSS

Ysgol y Gader

Gwaith Ieuenctid Cymru 2016 – Blog Gwadd gan y Tîm Ymweliada

Erthygl wadd gan Gareth Coombes – Rheolwr Teithiau i Ymwelwyr Fy enw i yw Gareth Coombes ac rwy’n Rheolwr Teithiau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, felly rwy’n cael y fraint o ddarparu teithiau tywys ac o wneud cyflwyniadau ar gyfer amrywiaeth eang o bobl am waith y Cynulliad. Byddaf yn gweld grwpiau o ysgolion, grwpiau o […]

Darllen mwy
Kelly Harris Collage

Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016 – “Pam rwy’n gwirioni ar waith ieuenctid” gan Kelly Harris

Erthygl wadd gan Kelly Harris – Swyddog Ymgysylltu ag Ieuenctid Fy swydd i, yn gryno, yw gweithio gyda phobl ifanc o bob rhan o Gymru i roi gwybod iddynt am y Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ennyn eu diddordeb yn ei waith ac esbonio sut y gallant fod yn rhan ohono. Rwy’n gwirioni ar y gwaith. Mae’n […]

Darllen mwy
.
Llais Ifanc

Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016 – Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad

Beth yw’r Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad? Sesiwn hyfforddiant ddiddorol a llawn hwyl i addysgu pobl ifanc am waith y Cynulliad yw’r Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad. Y nod yw eu grymuso a’u galluogi i fynd i’w cymunedau lleol i gyflwyno gweithdai ar y Cynulliad i bobl ifanc eraill.   Mae’r hyfforddiant yn cynnwys: Gweithdy ‘Beth yw […]

Darllen mwy
.
Gweithgareddau allgymorth

Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016 – Bagloriaeth Cymru

Mae ein Gwasanaeth Addysg yn annog pobl ifanc sy’n astudio Bagloriaeth Cymru i ddod yn fwy ymwybodol o faterion gwleidyddol cyfoes yng Nghymru drwy drafodaeth, ystyried gwahanol safbwyntiau a gweithdai. Fel rhan o’r adran ar ‘Ddinasyddiaeth Fyd-eang’ byddwch chi, fel pobl ifanc, yn dysgu am rôl y Cynulliad a’ch cyfrifoldebau fel dinasyddion Cymru. Mae Ann, […]

Darllen mwy
.
Ysgol Bryn y Mor

Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016 – Ymweliadau â Siambr Hywel

A ddylid trethu diodydd llawn siwgr? A ddylid gostwng yr oed pleidleisio i 16? A ddylid gwahardd pobl ifanc rhag prynu diodydd egni? Dyma rhai o’r pynciau y gallech chi fod yn eu trafod yn ystod ymweliad addysg â Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Mari, Iestyn ac Olwen, y Tîm Addysg ym Mae Caerdydd, yn hapus […]

Darllen mwy
.