• Gwybodaeth am y Cynulliad

    Cymru 2016

    A wyt ti dros 16 oed ac yn byw yng Nghymru? A wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio? Cer i’n www.2016.cymru i gael mwy o wybodaeth.

Pobl Ifanc, Gwleidyddiaeth a Democratiaeth yng Nghymru

Croeso i'n gwefan - Dy Gynulliad di. Mae hon yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru. Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut! Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio dygynulliad@cynulliad.cymru.

Etholiad y Cynulliad 2016

Yn yr un modd ag yr enillodd Dinas Caerlŷr y bencampwriaeth bêl-droed (a phwy a fyddai wedi rhagweld hynny ym mis Chwefror!) mae’r ras i ffurfio’r Cynulliad nesaf a’r nod yn y pen draw o ennill y nifer fwyaf o seddi gan Aelodau’r Cynulliad bellach wedi dod i ben. Pwy a enillodd? Wel, nifer y seddi cyffredinol ar gyfer pob plaid wleidyddol, ar ôl wythnosau o ymgyrchu, yw:  
  • Llafur Cymru 29
  • Ceidwadwyr Cymreig 11
  • Plaid Cymru 12
  • Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1
  • Plaid Annibynnol y Deyrnas Unedig 7
  I weld rhestr lawn a lluniau o’r Aelodau Cynulliad ar gyfer pob etholaeth a rhanbarth defnyddiwch ein tudalen etholiad.

Y camau nesaf

Mae holl Aelodau’r Cynulliad wedi cymryd rhan mewn seremoni tyngu llw ac wedi cynnal eu Cyfarfod Llawn cyntaf yn y Senedd ar 11fed o Fai 2016.  Etholwyd Llywydd a Dirprwy Lywydd newydd drwy bleidlais gudd gan holl Aelodau’r Cynulliad. Llywydd y Cynulliad yw Elin Jones AC a'r Dirprwy Lywydd Ann Jones AC.

Bu i Carwyn Jones AM cael ei ddewis fel Prif Weinidog Cymru a bydd  ef  yn dewis tîm o Weinidogion a Dirprwy Weinidogion i ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru. Bydd y Llywodraeth yn cyflwyno eu cynlluniau gwario i’r Cynulliad, ar gyfer craffu arnynt yn ystod tymor yr Hydref. Bydd gwell syniad gennym wedyn o’r hyn fydd blaenoriaethau’r Aelodau yn ystod blwyddyn gyntaf busnes y Cynulliad. I wneud yn siŵr eich bod chi’n cael dweud eich dweud am yr hyn y maent am ei wneud, dylech barhau i gadw golwg ar y wefan hon, neu dilynwch ni ar Twitter a Facebook.

Beth sy’n cael ei ddweud?RSS

Gordewdra yng Nghymru

Mae canlyniadau Arolwg Iechyd Cymru 2015 yn dangos bod 24% o oedolion yn y categori gordew a 59% o oedolion yn y categori rhy drwm neu ordew. Mae’r ffigurau ar gyfer oedolion rhy drwm a gordew yn cynyddu yn ôl lefel yr amddifadedd, o 54% yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig i 63% yn yr ardaloedd […]

Darllen mwy
Tagged with: , ,

Blog Gwadd – Madalen Reid

Colofn Wythnos Profiad Gwaith Ges i’r cyfle i wneud wythnos o brofiad gwaith gyda Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Ynys Môn, ym Mehefin 2016. Rydw i’n ddisgybl chweched dosbarth yn Ysgol Tryfan ym Mangor, ac rydw i’n byw ym Mhorthaethwy ar Ynys Môn. Er bod fi ddim yn astudio gwleidyddiaeth yn yr ysgol, mae gen i […]

Darllen mwy
.

O ddiddordeb? Heb eu gweld na’u clywed?

Pa mor amlwg fydd buddiannau plant a phobl ifanc yn y Pumed Cynulliad? Mae’r adran ymchwil yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi erthyglau ymchwil ar lu o faterion. Dyma rai o’r erthyglau a fydd, efallai, o ddiddordeb i chi. Ar 17 Mai 2016 cyhoeddwyd blog yn amlinellu pa mor amlwg fydd buddiannau plant a phobl […]

Darllen mwy
Tagged with: ,
.
Wobrwyo Gwaith Ieuenctid Cynhaliwyd

Gwaith Ieuenctid Cymru 2016 – Noson Gwobrwyo Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid 2016

Nos Wener, 24 Mehefin 2016, cynhaliwyd y noson flynyddol i Wobrwyo Gwaith Ieuenctid. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Venue Cymru, Llandudno, ac roedd dros 150 o bobl ifanc, gweithwyr ieuenctid a chynrychiolwyr sefydliadau yn bresennol gan gynnwys Caryl Hughes o’r tîm ni yn y Cynulliad. Ar ôl cyrraedd, roedd cyfle i bawb gofrestru ac i ymweld […]

Darllen mwy
.
Ysgol y Gader

Gwaith Ieuenctid Cymru 2016 – Blog Gwadd gan y Tîm Ymweliada

Erthygl wadd gan Gareth Coombes – Rheolwr Teithiau i Ymwelwyr Fy enw i yw Gareth Coombes ac rwy’n Rheolwr Teithiau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, felly rwy’n cael y fraint o ddarparu teithiau tywys ac o wneud cyflwyniadau ar gyfer amrywiaeth eang o bobl am waith y Cynulliad. Byddaf yn gweld grwpiau o ysgolion, grwpiau o […]

Darllen mwy
.