Bac yn y Bae 16+

bacc-in-the-bay-post-16Amserlen

Her Dinasyddiaeth Fyd-Eang

Cynhelir cyfres o weithgareddau gyda’r disgyblion er mwyn ymarfer a meithrin sgiliau Datrys Problemau, Creadigedd ac Arloesi, a Llythrennedd. Nod yr ymweliad fydd defnyddio sgiliau ymchwil a’r dull PESTLE i baratoi ar gyfer dadl ar fater fyd-eang.

Ystafell Groeso

Croeso a fideo gan y Llywydd

Ystafell Greu

Bydd y dysgwyr yn cymryd rhan mewn gweithdy a fydd yn archwilio beth yw rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn dilyn y gweithdy cychwynnol bydd y dysgwyr wedi’u grymuso i fod yn ddinasyddion actif yn eu cymunedau leol.

Ystafell Drafod

Cyfle i’r dysgwyr ymarfer eu sgiliau cyflwyno a siarad yn gyhoeddus gan gynnal eu Cynhadledd Fyd-eang er mwyn cyfateb â meini prawf y Fagloriaeth.

Senedd

Taith o amgylch un o adeiladau fwyaf eiconig Cymru.

Gallwn eich cynorthwyo i gynnal eich Cynhadledd Her Fyd-Eang yn ein Ystafell Drafod, sef siambr pwrpasol ar gyfer pobl ifanc. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Cwricwlwm

Her Ddinasyddiaeth Fyd-eang (Her Fer)

Nodau

Bydd dysgwyr yn deall sut y gallant fod yn rhan o’r broses o lywio cymdeithas yng Nghymru a sut y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gweithio i greu dyfodol gwell i Gymru yng nghyd-destun materion byd-eang.

Bydd dysgwyr yn ymchwilio i bwnc, yn ystyried gwahanol ddadleuon ac yn mynegi eu barn bersonol eu hunain drwy drefnu dadl yn Siambr Hywel, siambr drafod ieuenctid y Cynulliad.

 Amcanion

Deall rôl y Cynulliad yn eu bywydau bob dydd a’u rôl hwythau fel dinasyddion gweithgar yn eu cymunedau

Deall pwysigrwydd gwneud penderfyniadau democrataidd a pham y mae pobl yn pleidleisio

Sylweddoli y gall plant a phobl ifanc gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, ac adolygu unrhyw gamau gweithredu a allai effeithio arnynt.

Ymgysylltu â’r gynulleidfa yn y ddadl ac annog eraill i feddwl fel dinasyddion gweithgar yng Nghymru ac fel dinasyddion byd-eang.

Dysgu am Senedd Ieuenctid Cymru (i’w sefydlu yn 2018)

Canlyniadau

Bydd dysgwyr yn gallu:

– meddwl yn feirniadol am bwnc ac ystyried effaith ffactorau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol, amgylcheddol perthnasol.

– defnyddio gwybodaeth a data i ddatrys problemau.

–  mynegi eu penderfyniadau a’u barn yn glir ac yn rhesymegol.

– defnyddio dulliau priodol o ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau.

– ystyried safbwyntiau pobl eraill a phleidleisio ar faterion