Ysgol Uwchradd Y Trallwng: ymweliad allgymorth addysg

Diogelu grantiau ffioedd dysgu ac ehangu’r dewis o bynciau sydd ar gael ym mhrifysgolion Cymru oedd ar frig yr agenda pan aeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ymweliad â Chyngor Ysgol Uwchradd y Trallwng wythnos diwethaf.

Welshpool School Council

Roedd syniadau’r disgyblion yn rhan o weithdy addysg allgymorth, lle roedd cyfle iddynt ddysgu am ddatganoli a sut mae penderfyniadau a wneir yn y Senedd yn cael effaith ar eu bywydau o ddydd i ddydd.

Rhai o’r materion eraill y soniodd y disgyblion amdanynt oedd:

  • Yr angen am ddeddfwriaeth lymach i atal mega ffermydd rhag cael eu hadeiladu ger ysgolion gynradd mewn pentrefi;
  • Anahawsterau costau cludiant cyhoeddus ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed mewn addysg llawn amser; a –
  • Yr angen am gynyddu cyllid mewn gwasanaethau cyhoeddus a gofal iechyd i dorri’n ôl ar amseroedd aros yn lleol.

“Roedd cyngor ysgol y Trallwng yn falch iawn o gael cais i gymryd rhan mewn sesiwn gyda’r Cynulliad,” meddai Fiona Davies, yr athrawes sydd â chyfrifoldeb am y cyngor ysgol. “Roedd yr aelodau wrth eu bodd yn rhoi eu barn ar faterion sy’n effeithio ar eu bywydau bob dydd. Roedd yn wych eu gweld yn cymryd rhan mewn ffordd mor weithredol.”

Mae Siarter Pobl Ifanc, a lansiwyd ar 16 Gorffennaf 2015 ac a lofnodwyd gan y Llywydd, y Fonesig Rosemary Butler ac arweinwyr grwpiau’r pedair plaid wleidyddol, yn rhoi pobl ifanc yn gadarn wrth wraidd holl weithgareddau ymgysylltu’r Cynulliad.

Bydd eu hymatebion yn cael eu trosglwyddo i Aelodau’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, sy’n ceisio ennill dealltwriaeth o’r materion sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc.

I ddysgu sut y gallai eich ysgol neu’ch grŵp ieuenctid chi gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad Cenedlaethol, Darllenwch fwy yn yr adran ‘Cymryd rhan’ ar y wefan.

No comments yet.

Leave a Reply