Ymgynghoriad Senedd Ieuenctid Cymru

Ar 19 Hydref 2016, yn dilyn pleidlais unfrydol o gefnogaeth gan Aelodau’r Cynulliad, cytunodd Comisiwn y Cynulliad i ystyried y posibilrwydd o sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru, a chyhoeddodd y Llywydd Elin Jones AC ei bwriad i sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru.

Ers y cyhoeddiad hwn, rydym ni yng Nghomisiwn y Cynulliad wedi bod yn brysur yn gweithio gyda phobl ifanc, yn ogystal ag oedolion o sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc yng Nghymru neu sy’n hyrwyddo eu safbwyntiau a’u hanghenion. Diben hyn yw datblygu’r nodweddion allweddol sydd ynghlwm wrth senedd ieuenctid i bobl Cymru gael eu hystyried. Mae’r cynrychiolwyr wedi dod ynghyd i ffurfio Grŵp Llywio Senedd Ieuenctid (Grŵp Llywio) sy’n cynnwys aelodau o’r mudiadau ieuenctid cenedlaethol Cymreig a ganlyn: Comisiynydd Plant Cymru, Youth Cymru, yr Urdd, Plant yng Nghymru, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc, CWVYS (Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol), Sgowtiaid Cymru, Girlguiding Cymru, Ffermwyr Ifanc Cymru, Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru a CYPAW (Ymgyrch dros Gynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru).

Y cam nesaf fydd darganfod beth yw barn pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc o ran ein cynnig i sefydlu Senedd Ieuenctid newydd i Gymru.

SUT ALLWCH CHI GYFRANNU AT YR YMGYNGHORIAD?

Bydd yr ymgynghoriad ar agor 28 Ebrill 2017 – 30 Mehefin 2017.

1. Mae Tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc Comisiwn y Cynulliad ar gael i fynd i ysgolion a sefydliadau ieuenctid ledled Cymru i gyflwyno gweithdy awr o hyd er mwyn casglu barn a sylwadau pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.
2. Bydd y Grŵp Llywio yn gweithio i gasglu barn y bobl ifanc y maent gweithio gyda nhw.
3. Cyfrannwch at yr ymgynghoriad ar-lein – drwy ein gwefan neu ar y cyfryngau cymdeithasol.
4. Ewch i un o’r digwyddiadau y byddwn yn eu cynnal; mae’r dyddiadau a’r lleoliadau i’w cadarnhau.
5. Awgrymwch ddigwyddiad i ni ddod iddo er mwyn hybu’r ymgynghoriad.
6. Byddwch o gymorth wrth hybu’r ymgynghoriad drwy eich cylchlythyrau a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Os hoffech gyfrannu at yr ymgynghoriad, neu ei hybu, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch Senedd Ieuenctid Cymru, anfonwch neges at dygynulliad@cynulliad.cymru neu cysylltwch ag aelod o’r tîm yn uniongyrchol.

Rydym yn rhagweld y bydd galw mawr am weithdai, felly archebwch yn fuan i osgoi siom. Byddwn yn gwneud ein gorau i gynnwys pawb lle bo hynny’n bosibl.

Dyma gyfle gwirioneddol gyffrous ar gyfer ieuenctid Cymru, ac rydym yn gobeithio y gallwn gwrdd â chymaint o bobl ifanc â phosibl i roi’r cyfle iddynt gyfrannu at yr ymgynghoriad.

Diolch yn fawr iawn!

No comments yet.

Leave a Reply