Adroddiad: Ymchwiliad i Wasanaethau Ieuenctid

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cynlluniau mewn lleer mwyn ceisio gwneud yn siŵr y gall yr holl bobl ifanc yng Nghymru gymryd rhan mewn prosiectau megis clybiau ieuenctid. Mae nhw hefyd yn ceisio gwneud yn siŵr y gall pobl ifanccael cymorth gweithiwr ieuenctid os ydynt yn dymuno. Penderfynodd Aelodau’r Cynulliad sydd ar y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i fynd ati i ystyried a yw’r cynlluniau a’r polisïau hyn yn gweithio. Gofynnon nhw i bobl ifanc am eu barn nhw am y gwasanaethau hyn. Gofynnon nhw hefyd i lawer o oedolion sy’n ymwneud â rhedeg gwasanaethau i ddweud wrthynt beth mae’n nhw’n ei feddwl.

Mae gwasanaethau ieuenctid ledled Cymru yn cynnwys pethau fel clybiau ieuenctid, canolfannau ieuenctid a phrosiectau. Roedd y Pwyllgor yn awyddus i wybod mwy am ble a sut mae pobl yn defnyddio gwasanaethau ieuenctid, cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol gwaith ieuenctid yng Nghymru a sut maent yn bwriadu eu hariannu yn y modd gorau posibl.

Cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad gyda gweithwyr ieuenctid i roi cyfle iddynt ddweud beth roedden nhw’n ei feddwl ac i rannu eu pryderon am waith a gwasanaethau ieuenctid yng Nghymru.  Dyma beth oedd ganddynt i’w ddweud:

Roedd llawer o’r bobl a ddaeth i’r digwyddiad yn cytuno mai themâu mawr y dydd oedd:

  • Gwneud yn siŵr bod gwasanaethau ieuenctid yn parhau i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau hamdden, gweithgareddau diwylliannol, chwaraeon a gweithgareddau boddhaus eraill ar gyfer pobl ifanc.
  • Beth ddylai Llywodraeth Cymru ei wneud i gefnogi’r sector gwaith ieuenctid yn y dyfodol.
  • Sut i wneud yn siŵr bod arian Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau ieuenctid yn cael ei wario’n ddoeth.

Yr haf diwethaf, clywodd y Pwyllgor hefyd farn a safbwyntiau pobl ifanc ledled Cymru mewn arolwg. Cymerodd 1,511 o bobl ifanc ran yn yr arolwg hwn. Dyma beth oedd eu barn:

cype-info_cy1

cype-info_cy2

Dywedodd 52% o bobl ifanc a holwyd eu bod yn defnyddio gwasanaeth ieuenctid. Roedd 44% o’r rheini yn ystyried eu gwasanaeth ieuenctid yn rhagorol gyda dim ond 1% o’r farn bod eu gwasanaeth ieuenctid yn wael.

Roedd gan lawer o’r bobl ifanc a holwyd dipyn o bethau cadarnhaol i’w ddweud am eu gwasanaeth ieuenctid.

 

“Mae wedi rhoi cymaint o hyder, profiadau a sgiliau bywyd na fyddai’n bosibl i mi fod wedi eu cael yn unman arall.”

“Mae’r fforwm ieuenctid a’r gwasanaeth ieuenctid yn bwysig iawn i ni. Maent yn ein cadw ni oddi ar y strydoedd ac yn rhoi cyfleoedd newydd i ni i ddysgu pethau gwahanol, i ddysgu sgiliau newydd, i gwrdd â ffrindiau newydd ac i ddatblygu fel pobl ifanc.”

 

Ymhlith rhai o’r pryderon y bu’r bobl ifanc yn siarad amdanynt roedd diffyg gwybodaeth am lle y gallent gael gafael ar wasanaethau ieuenctid a’r ffaith nad oedd digon o lefydd ar gael ar gyfer plant hŷn ac oedolion ifanc i fynd iddynt. Roedd 26% o’r bobl a holwyd yn pryderu bod eu canolfannau ieuenctid yn cau.

 

“Mae’r cyngor wedi atal yr arian a’r grantiau ar gyfer ein clwb cymunedol ni a dywedwyd wrthym nad oedd grantiau cymunedol ar gael rhagor chwaith, felly nid oeddem yn gallu fforddio cynnal gymaint o bethau.  Gofynnodd neb i ni.”

Ar ôl gwrando ar weithwyr ieuenctid a phobl ifanc, mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu adroddiad.  Gallwch ei lawrlwytho yma.

Yn yr adroddiad, dywed y Pwyllgor fod angen newidiadau mawr ac y dylai pobl ifanc fod wrth wraidd y newidiadau hynny ac ymwneud mwy â phenderfyniadau.

Beth ydych chi’n feddwl? Cofiwch y gallwch fynegi’ch barn i’ch Aelodau Cynulliad unrhyw dro ar unrhyw fater. Gallwch ddarganfod pwy yw eich Aelodau ar wefan y Cynulliad.

I sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed yn y Cynulliad, mae gennym dîm o bobl sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc ledled Cymru i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cyfle i gymryd rhan a lleisio eich barn ar faterion sydd o bwys i chi. I gael gwybod rhagor cysylltwch â ni ar 0300 200 6565 e-bost: cysylltu@cynulliad.cymru neu drwy ymweld â ‘n gwefan:  DyGynulliad.org

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply