Telerau ac Amodau

Safleoedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw www.assembly.wales, www.cynulliad.cymru, www.yourassembly.org, www.dygynulliad.org a senedd.tv a gyhoeddir ac a reolir gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel ‘Ni’ . Wrth gysylltu â’n safle ar y we rydych chi fel defnyddiwr ‘Chi’ yn derbyn ein Amodau a Thelerau.

Mae safleoedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we a’i safleoedd cysylltiedig yn cael eu cynnal ar gyfer eich defnydd personol. Bydd y mynediad a’r defnydd o’r Amodau a Thelerau hyn mewn grym o’r dyddiad y’i defnyddir am y tro cyntaf.

Datganiad o Hawlfraint

Cafodd y rhan fwyaf o’r deunydd sy’n ymddangos ar y safle hwn ei lunio o dan gyfarwyddyd neu reolaeth Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac felly caiff ei ddiogelu gan hawlfraint y Comisiwn. Gellir atgynhyrchu’r deunydd a ddiogelir gan hawlfraint Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng heb fod angen gofyn am ganiatâd penodol. Mae hyn ar yr amod bod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Pan gaiff unrhyw un o’r eitemau ar y safle hwn ac sydd o dan hawlfraint Seneddol ei hailgyhoeddi neu ei chopïo ar safleoedd eraill, mae’n rhaid enwi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint. Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn fodlon hefyd i ddefnyddwyr greu cysylltiadau hyperdestun â’r safle hwn.

Mae rhai o’r deunyddiau sy’n ymddangos ar y safle hwn yn atgynhyrchu deunydd a gyflwynwyd i’r Cynulliad gan drydydd partïon mewn perthynas â busnes y Cynulliad a chânt eu diogelu gan hawlfraint y trydydd partïon hynny. Nid yw’r hawl i atgynhyrchu deunydd hawlfraint y Comisiwn yn ymestyn i ddeunydd hawlfraint trydydd parti. Cyn atgynhyrchu deunydd hawlfraint y trydydd parti, mae’n rhaid i chi fodloni’ch hun bod gennych hawl i wneud hynny heb dorri rheolau hawlfraint. Pan nad oes gennych hawl i atgynhyrchu deunydd o’r fath, mae’n rhaid i chi gael awdurdod y deiliad/deiliaid hawlfraint o dan sylw cyn atgynhyrchu’r deunydd.

Logos

Marciau perchnogol Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol yw enwau, delweddau a logos adnabod Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ni chaniateir copïo neu ddefnyddio logo Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac/neu logos unrhyw barti arall a geir atynt trwy’r safle hwn ar y we heb ganiatâd gan y perchennog hawlfraint perthnasol ymlaen llaw. Dylid cyfeirio ceisiadau am gael defnyddio logo Cynulliad Cenedlaethol Cymru at:

Cyfathrebu
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Llinell Gwybodaeth: 0300 200 6565

E-bost: gwybodaeth@cynulliadcymru.org

Dywedwch wrthym pam a sut yr ydych am ddefnyddio’n logos. Nodwch eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs ac e-bost.

Gor-gysylltu â ni yn cynulliadcymru.org

Nid oes yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau ar y safle hwn. Ni ydym yn gwrthwynebu i chi gysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar ein safle. Er hynny, byddai’n well gennym pe na bai’n tudalennau’n cael eu llwytho i fframiau ar eich safle. Dylai tudalennau Cynulliad Cenedlaethol Cymru gael eu llwytho i ffenestr gyflawn y defnyddiwr. Os ydych am lwytho tudalennau o fewn fframiau cysylltwch â gwefeistr@cynulliadcymru.org

Perchnogion porthol

Os ydych am gynnwys tudalennau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we o fewn safle porthol cysylltwch â gwefeistr@cynulliadcymru.org. Nodwch eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs ac e-bost a disgrifiad o’ch safle porthol.

O’r safle hwn ar y we

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys neu ddibynadwyedd y safleoedd cysylltiedig. Nid yw cynnwys safleoedd ar restr yn gyfystyr â chymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn roi sicrwydd y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym reolaeth dros ddilysrwydd tudalennau cysylltiedig.

Diogelwch rhag firysau

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i archwilio a phrofi pob deunydd ym mhob cyfnod o’r broses gynhyrchu. Mae’n syniad doeth i chi redeg rhaglen gwrth-firws ar bob deunydd a lwythir i lawr o’r Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, ymyrraeth neu niwed i’ch data neu’ch system gyfrifiadur a all ddigwydd tra’n defnyddio deunydd oddi ar safleoedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we.

Ymwadiad

Mae gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau safle Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti) yn cael eu darparu ‘fel y maent’ heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath, boed yn ddiamwys neu’n oblygedig, yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i warantau goblygedig o ansawdd boddhaol, addasrwydd ar gyfer pwrpas penodol, heb dor cyfraith, cyfaddasrwydd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn rhoi sicrwydd y bydd y swyddogaethau yn y deunydd ar y safle hwn yn ddi-dor neu heb gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu y bydd y safle hwn neu’r gweinyddwr sy’n sicrhau bod y safle ar gael yn rhydd rhag firysau neu’n cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw o ddefnyddio neu fethu defnyddio data, neu elw, sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â’r defnydd o safleoedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we.

Bydd yr Amodau a Thelerau hyn yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi dan Amodau a Thelerau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – polisi defnydd derbyniol o gyfryngau cymdeithasol

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau cymdeithasol lle rydym yn gwahodd ac yn annog y cyhoedd i ymgysylltu â ni.

Ein bwriad yw creu amgylchedd lle gall pobl gyfrannu eu safbwyntiau heb fod ofn y byddant yn cael eu camdrin na’u poenydio ac heb fod yn agored i gynnwys sarhaus neu sy’n amhriodol mewn ffordd arall.

Wrth gyfrannu eich safbwyntiau, dylech sicrhau:

 • eich bod yn gwarchod eich preifatrwydd personol a phreifatrwydd eraill drwy sicrhau nad ydych yn cynnwys gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn postio negeseuon (fel cyfeiriadau ebost, cyfeiriadau preifat neu rifau ffôn);
 • eich bod yn gwneud eich negeseuon yn berthnasol i’r materion sy’n cael eu trafod;
 • eich bod yn postio negeseuon sy’n cynrychioli eich safbwyntiau chi ac nad ydynt yn dynwared nac yn cynrychioli unrhyw berson arall ar gam;
 • nad ydych yn rhegi;
 • nad ydych yn postio sylwadau sy’n anghyfreithlon, yn poenydio eraill, yn fygythiol, yn niweidiol, yn anweddus, yn halogedig, yn sarhaus o ran cyfeiriadedd rhywiol neu hil;
 • nad ydych yn gwneud sylwadau difenwol neu enllibus (sylwadau nad ydynt yn wir ac a allai niweidio enw da person neu sefydliad);
 • nad ydych yn cydoddef gweithgaredd anghyfreithlon nac yn annog pobl i gyflawni trosedd;
 • nad ydych yn cyflwyno sylwadau a allai fod yn niweidiol i achos llys cyfredol neu achos llys yn y dyfodol nac yn torri gorchymyn llys;
 • nad ydych yn hysbysebu nac yn hyrwyddo cynhyrchion na gwasanaethau;
 • nad ydych yn postio cynnwys a gopïwyd o leoliad arall os nad ydych yn meddu ar yr hawlfraint;
 • nad ydych yn postio neges fwy nag unwaith. Ni ddylech ailbostio yr un neges, neu neges debyg, fwy nag unwaith (gelwir hyn yn “sbamio”)

Mae gan y rhan fwyaf o gymunedau ar-lein eu rheolau a’u canllawiau eu hunain, a byddwn yn eu dilyn bob tro. Rydym yn cadw’r hawl i gael gwared ar unrhyw gyfraniad sy’n torri rheolau neu ganllawiau’r gymuned berthnasol neu nad yw’n cydymffurfio â’r polisi hwn.

Croesawn adborth a syniadau gan unrhyw un sy’n cyfrannu, ac ymdrechwn i ymuno â’r sgwrs lle bo hynny’n bosibl. Fodd bynnag, ni fyddwn yn gallu ateb pob neges a ddaw i law yn unigol.

Rydym yn darllen pob neges uniongyrchol ac ymatebion i negeseuon a gaiff eu postio ac rydym yn sicrhau bod unrhyw themâu sy’n dod i’r amlwg neu awgrymiadau defnyddiol yn cael eu cyfleu i’r bobl berthnasol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ni allwn wneud sylwadau ar faterion sy’n ymwneud â gwleidyddiaeth y pleidiau.

Dylech nodi na fyddwn yn monitro ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar y penwythnos neu gyda’r nos. Nodir y ffyrdd arferol o gysylltu â’r Cynulliad ar gyfer gohebiaeth swyddogol yn yr adran Cysylltu â ni ar ein gwefan.

Efallai y byddwch am gysylltu â’ch Aelod Cynulliad neu alw ein llinell wybodaeth ar 0300 200 6565.