Y Siarter Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc

Gwybodaeth am y Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Gynulliad i bawb. Hoffem wybod beth y mae pawb yn ei feddwl am ddyfodol ein gwlad, beth bynnag yw eu hoedran, eu crefydd, eu gallu, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu hethnigrwydd neu eu rhyw.  Er mwyn sicrhau bod gan bobl ifanc gyfle i fynegi eu barn a chael eu clywed, mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru Siarter Ymgysylltu â Phobl Ifanc.

Y Siarter Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc

Mae’r Siarter Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn amlinellu ymrwymiad y Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd, ac arweinwyr y pedair plaid wleidyddol – Carwyn Jones AC (Llafur), Prif Weinidog Cymru, Andrew R.T. Davies AC (Ceidwadwyr), Kirsty Williams AC (Democratiaid Rhyddfrydol) a Leanne Wood AC (Plaid Cymru) – i wneud yn siŵr eu bod yn gwrando ar yr hyn sydd gan bobl ifanc o bob rhan o Gymru i’w ddweud wrthynt, a’u bod yn parchu hynny ac yn gweithredu yn ei gylch.

Mae’r Siarter Ymgysylltu â Phobl Ifanc hefyd yn amlinellu’r newidiadau yr ydym yn eu gwneud fel y bydd yn haws i bobl ifanc ddod o hyd i wybodaeth am waith y Cynulliad, cymryd rhan yn y drafodaeth a chael gwybod sut mae eu cyfraniadau wedi gwneud gwahaniaeth.

Sut y creodd y Cynulliad Cenedlaethol Cymru y Siarter Ymgysylltu â Phobl Ifanc, a pham gwnaeth hynny?

Ymgyrch ‘Dy Gynulliad di – dy lais di, dy ffordd di’

Ym mis Medi 2013, arweiniodd y Fonesig Rosemary Butler, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ymgynghoriad: Dy Gynulliad di – dy lais di, dy ffordd di, a oedd yn gofyn i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed sut y gallwn eu cynnwys yn well yng ngwaith y Cynulliad. Roeddem am i bobl ifanc ddweud wrthym beth sy’n bwysig iddynt, beth y maent yn ei ddisgwyl gennym ni a beth allwn ni ei wneud i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed. Roeddem am i bobl ifanc ddweud wrthym beth fyddai’r ffyrdd gorau iddynt gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad.

O ganlyniad i’r hyn y mae 3,000 o bobl ifanc wedi ei ddweud wrthym, rydym wedi datblygu Siarter Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc sy’n amlinellu’r hyn y mae pobl ifanc wedi ei ofyn i ni a pha newidiadau yr ydym yn eu gwneud i’w gwneud yn haws i bobl ifanc ddod o hyd i wybodaeth am waith y Cynulliad, cymryd rhan yn y drafodaeth a chael gwybod sut mae eu cyfraniadau wedi gwneud gwahaniaeth.

Canlyniadau ymgynghoriad ‘Dy Gynulliad di – dy lais di, dy ffordd di’

Summary Report - Youth Version_w

Infograffeg – ‘Dy Gynulliad di – dy lais di, dy ffordd di’

Infographic-Welsh

Dylech gadw llygad ar y wefan hyn a’n dilyn ar Facebook a Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf.