Sesiwn Llysgennad Dy Gynulliad – Imogen o 5ed Guides Llanisien, Caerdydd.

Fy enw i yw Imogen Blacklidge ac rwy’n aelod o 5ed Guides Llanisien. Yn ystod y gwyliau hanner tymor fis Chwefror diwethaf, es i Froneirion sef pencadlys GirlGuiding Cymru a chymryd rhan mewn sesiwn Llysgenhadon Dy Gynulliad o dan arweiniad Caryl Hughes. Gwnaethom ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru a gwleidyddiaeth Cymru. Roedd y sesiwn yn ddiddorol iawn gan fy mod yn angerddol am wleidyddiaeth a sut y mae’n effeithio ar bobl ifanc. Bu i mi ddysgu llawer mwy am y Cynulliad Cenedlaethol nag oeddwn i’n ei wybod eisoes, fel, y ffaith bod gennym un aelod etholaethol a phedwar o aelodau rhanbarthol yn ein cynrychioli. Ar ddiwedd y sesiwn cawsom becyn adnoddau gan Caryl fel bod modd i ni ddod yn Llysgenhadon Dy Gynulliad a chyflwyno sesiwn hefo grŵp o bobl ifanc. Roeddwn yn awyddus i gynnal fy sesiwn fy hun gan fy mod wedi cael y sesiwn yn ddefnyddiol iawn fy hun, ac roeddwn eisiau rhoi’r cyfle i ragor o bobl ifanc ddysgu am y Cynulliad.

Ar y 23ain o Fawrth cynhaliais fy sesiwn fy hun hefo 5ed Guides Llanisien. Roedd gen i liniadur a phapur cyflwyno gyda nodiadau arno er mwyn fy helpu gyda beth bynnag a oedd angen ei ddweud. Roeddwn yn poeni am sicrhau fy mod â’r wybodaeth gwbl gywir, ond roedd y sesiwn yn hawdd iawn. Dysgais iddynt beth yw’r Cynulliad ac am yr adeilad, pwy yw’r Aelodau Cynulliad a sut y mae’n nhw yn gweithio ar ran eu cymunedau. Roedd y sesiwn yn hynod o lwyddiannus gan bod llawer o weithgareddau i’r bobl ifanc gymryd rhan ynddynt, ac roedd hyn yn gwneud dysgu yn hwyl. Er enghraifft, buom yn chwarae gêm gwir neu gau lle roedd rhaid dynodi cardiau ffeithiau mewn pentyrrau gwir neu gau. Roedd y grŵp chwerthin am rai o’r cardiau doniol a hefyd yn dysgu ffeithiau am Aelodau Cynulliad, fel, bod modd i chi anfon neges e-bost at eich cynrychiolydd am unrhyw fater sydd gennych i’w godi. Gweithgaredd arall a fwynhawyd gan y grŵp oedd darganfod y 21 maes y gall Cymru greu deddfa, o fewn murlun mawr. Fel a oedd gen i gynt, roedd gan y grŵp lawer o ddiddordeb ac roeddent wrth eu boddau’n cymryd rhan. Daethant allan o’r sesiwn â llawer mwy o wybodaeth am y Cynulliad ac yn teimlo’n frwdfrydig dros gwleidyddiaeth. Byddwn yn fwy na bodlon gwneud y sesiwn yma eto ar gyfer grŵp ieuenctid arall gan fy mod yn credu y dylai bobl ifanc ddysgu am wleidyddiaeth mewn ffordd sy’n hwyliog a deniadol fel y mae Llysgenhadon Dy Gynulliad yn ei gyflwyno iddynt.

Sesiwn Llysgennad Dy Gynulliad Imogen

Sesiwn Llysgennad Dy Gynulliad Imogen

, , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply