Gwneud cais am brentisiaeth yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Ydych chi rhwng 16-24 oed ac yn chwilio am gyfle hyfforddiant cyflogedig? Mae’r Cynulliad yn chwilio am bedwar prentis i weithio mewn adrannau gwahanol ar draws y sefydliad…

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau oedd 10.00 ddydd Llun 29 Mawrth 2016 ac nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau.

Swyddi Gwag ar hyn o bryd

Apprentices1_cropped

Beth yw’r swydd?

Mae’r swyddi wedi’u lleoli ym Mae Caerdydd. Mae’r cynllun yn rhoi cyfle cyffrous i unigolion ddysgu a datblygu mewn man gwaith seneddol. Byddwch yn gweithio i’r corff o’r enw Comisiwn y Cynulliad. Dyma’r corff corfforaethol sy’n cadw popeth y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei redeg. Gallwch ddarganfod mwy am y Cynulliad drwy edrych ar yr adran hon.

Rydym yn chwilio am bedwar prentis i weithio mewn gwahanol dimau ar draws y Comisiwn. Bydd pob un yn dilyn rhaglen wedi’i chynllunio’n ofalus, gan weithio mewn tri maes am blociau o bum mis, yn ogystal â chymryd rhan mewn lleoliadau cysgodi byr gyda thimau eraill ar draws y sefydliad.

Sut allaf wneud cais?

Ewch i wefan y Cynulliad a chwblhewch y ffurflenni cais. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynllun, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at AC.Recruitment@Cynulliad.Cymru neu drwy ein ffonio ar 0300 200 6507.

Cynlluniau prentisiaeth y gorffennol

Apprentices3Stephanie

Dyma beth mae rhai sydd wedi dilyn y cynllun prentisiaeth yn y gorffennol yn ei feddwl am eu hamser yn y Cynulliad…

Mae llawer o fanteision ynghlwm wrth fod yn brentis. I mi, mae’r manteision hynny’n cynnwys cael dechrau da i’m gyrfa ac ennill cyflog gan hefyd ennill cymhwyster gwerthfawr. Rhoddodd y Cynulliad Cenedlaethol sylfaen gadarn i’m dyfodol ac mae’r hyfforddiant rwyf wedi’i gael wedi bod yn fuddiol dros ben.

Rwyf wedi cael hyfforddiant ymarferol, cyfleoedd i feithrin fy sgiliau a’u rhoi ar waith, a’r hyblygrwydd i ddysgu tra oeddwn yn gweithio.  Yn ystod fy mhrentisiaeth, cefais lawer o gyfleoedd, ac mae gen i swydd barhaol yn awr.

 

 

Rwy’n dilyn cwrs NVQ arall a chefais fy nghynnwys ar restr fer gwobr Prentis y Flwyddyn 2016 yng Ngholeg Llandrillo. Os cewch gyfle i ddilyn cwrs prentisiaeth, byddwn i’n eich cynghori’n bendant i wneud hynny. Does dim ffordd well o ddysgu na phrofiad ymarferol.


 

Emily Photo-cropped2Emily

Ar ôl treulio blwyddyn ym Mhrifysgol Morgannwg yn cwblhau cwrs Diploma, penderfynais wneud cais am le ar gynllun Prentisiaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn dilyn asesiad grŵp a chyfweliad cefais gynnig un o bedair swydd. O’r eiliad y cyrhaeddais yr adeilad cefais groeso cynnes gan y staff cyfeillgar o’m cwmpas!

Cefais fy rhoi yn y grŵp Adnoddau, sy’n cynnwys y timau Adnoddau Dynol, Llywodraethu a’r Gwasanaethau Archwilio ac Ariannol. Gweithiais yn bennaf gyda’r tîm Adnoddau Dynol, a hynny gyda’r timau Dysgu a Datblygu a Recriwtio. Yn ogystal â hyn, rwyf hefyd wedi cael profiad o weithio yn yr adran Gyllid.

 

 

Drwy weithio mewn gwahanol adrannau dysgais lawer am y modd y mae’r Cynulliad yn gweithio. Yn ystod fy amser fel prentis, cefais gefnogaeth lawn ac rwyf wedi cyfarfod â phobl a fydd yn ffrindiau oes!

Yn ogystal â’m horiau gwaith yn y swyddfa, llwyddais hefyd i gwblhau cwrs NVQ yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Cefais gymhwyster Lefel 2 mewn Sgiliau Hanfodol sef sgiliau cymhwyso rhif, TGCh a chyfathrebu yn ogystal â thystysgrif OCR Lefel 2 mewn Sgiliau Busnes. Drwy gwblhau’r cymhwyster hwn, cefais gyfoeth o brofiad gweinyddol a sgiliau trosglwyddadwy mewn gweinyddu busnes.

Mae’r cynllun Prentisiaeth yn gyfle gwych i ennill profiad gwerthfawr a gweithio mewn amgylchedd swyddfa. Byddwch yn ennill cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn cael cyflog hefyd. Os ydych yn ystyried gwneud cais, ewch amdani! Byddwch yn falch eich bod wedi mentro!


 

Josh

Mae’r Cynulliad wedi rhoi cyfleoedd anhygoel imi ddatblygu fy ngyrfa a gobeithio mai dyna fydd eich profiad chithau hefyd.

Pan ddechreuais ar y cynllun prentisiaeth, dim ond 17 oed oeddwn i ac roedd yn gyfle i mi gwblhau fy NVQ lefel 2 mewn busnes a gweinyddu.  Pan gefais fy mhenodi yn fy rôl fel prentis, roeddwn i’n gweithio yn y tîm Cyllid ond roeddwn i’n gallu symud o gwmpas i wahanol adrannau i ennill profiad a dysgu sgiliau newydd. Bûm yn gweithio yn y tîm Cyswllt Cyntaf/Cyswllt ag Ymwelwyr, a oedd yn rhoi profiad i mi ddelio â’r cyhoedd, a gweithiais hefyd gyda’r tîm sy’n cefnogi Aelodau’r Cynulliad a’u staff.

Mae’r cynllun hefyd yn cynnig llawer o hyfforddiant mewnol i’ch helpu chi i wella’ch sgiliau, er enghraifft yn ddiweddar, es i ar gwrs ‘Arwain cyfarfod’ a ddangosodd sut i ymdrin â phroblemau gwahanol wrth arwain cyfarfod.  Gallwch hefyd ddilyn cyrsiau Cymraeg os ydych am ddysgu’r iaith.  Os nad ydych yn gallu siarad gair o Gymraeg, gallwch ddechrau o’r dechrau un, ond mae cyrsiau canolradd ar gael hefyd – mae croeso i bobl o bob safon.

Mae gweithio yn y Cynulliad wedi fy helpu i ddewis gyrfa.  Gan fy mod wedi fy lleoli yn y tîm cyllid, roeddwn i’n mwynhau’r gwaith ac yn gwybod fy mod am barhau â fy ngyrfa ym maes cyfrifeg.

No comments yet.

Leave a Reply