Polisi preifatrwydd

Mae’r dudalen hon yn esbonio sut y bydd unrhyw wybodaeth a roddir i ni yn cael ei defnyddio a’n dulliau o sicrhau eich preifatrwydd.

Pa wybodaeth a gesglir?

Rydym yn casglu’r mathau a ganlyn o wybodaeth gan bobl sy’n defnyddio’r wefan:

  • sylwadau am yr hyn a ddywedir mewn blog
  • ymatebion i ymgynghoriad drwy survey monkey
  • ymholiadau ac adborth cyffredinol; a
  • gwybodaeth am y defnydd o’r safle (o cwcis y sesiwn, javascript a ffeiliau log)

Deddf Diogelu Data 1998

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn gennych yn cael ei thrin o dan delerau’r Ddeddf Diogelu Data. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich manylion personol i unrhyw drydydd parti nac i adrannau’r llywodraeth oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Rydym yn defnyddio technolegau blaengar a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data, ac rydym yn defnyddio safonau diogelwch llym i gyfyngu ar nifer y bobl y caniateir iddynt weld y wybodaeth.

Gweld y wybodaeth amdanoch

Os hoffech weld ein cofnod o unrhyw ohebiaeth rydych wedi ei hanfon atom, os oes gennych ymholiad neu gwyn am y polisi preifatrwydd hwn neu am y wefan, neu os hoffech i ni ddileu eich manylion, cysylltwch â ni.

Ymholiadau ac adborth cyffredinol

Rydym yn croesawu eich sylwadau. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid i ni gysylltu ag eraill i gael gafael ar y wybodaeth honno. Os na all Cynulliad Cenedlaethol Cymru ateb eich ymholiad, byddwn y cysylltu â chi ac efallai y byddwn yn anfon yr ymholiad i’r sefydliad perthnasol. Os yw eich cwestiwn yn un technegol, efallai y bydd yn rhaid i ni ei anfon at ein cyflenwyr technegol. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion personol i unrhyw un wrth ymdrin â’ch ymholiad, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Ar ôl i ni ateb eich ymholiad, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

Cysylltu â ni

O dan Ddeddf Diogelu Data 1998, mae’n ddyletswydd gyfreithiol arnom i ddiogelu unrhyw wybodaeth rydym yn ei chasglu gennych (er enghraifft drwy e-bost). Bydd y wybodaeth a gesglir ac a gaiff ei phrosesu mewn perthynas â’ch cysylltiad â ni yn cael ei thrin yn unol â darpariaethau’r statudau a’r rheoliadau sydd mewn grym ar hyn o bryd, e.e. Deddf Diogelu Data 1998, a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, a byddant yn ddarostyngedig iddynt.

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth tan fis Ionawr 2014, pan fydd crynodeb ohoni yn cael ei chynnwys mewn adroddiad. Ni fydd yr adroddiad yn cynnwys unrhyw wybodaeth amdanoch chi.

Dim ond at ddibenion yr ymgynghoriad ar ymgysylltu â phobl ifanc y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych, a dim ond y rhai hynny sydd angen y wybodaeth at y dibenion hynny fydd yn cael ei gweld.

Gall y wybodaeth fod yn destun cais gan aelod o’r cyhoedd. Wrth ymateb i geisiadau o’r fath, efallai y bydd yn rhaid i ni ryddhau’r wybodaeth honno. Fodd bynnag, byddwn yn ymateb i geisiadau o’r fath yn unol â’r canllawiau yng Nghod Ymarfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Ganiatáu i’r Cyhoedd Weld Gwybodaeth.

Gwybodaeth am ddefnyddio’r safle

Cwcis

Darnau o ddata yw cwcis sy’n cael eu creu yn aml pan fyddwch yn defnyddio gwefan, a chânt eu storio yn y cyfeiriadur cwcis ar eich cyfrifiadur eich hun.

Ffeiliau log

Mae ffeiliau log yn caniatau i ni cofnodi’r defnydd a wneir o’r safle. Nid yw ffeiliau log yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol na gwybodaeth am y gwefannau eraill rydych wedi’u defnyddio.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cysylltu â safle arall?

Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r gwefannau eraill y mae linc iddynt o’r wefan hon. Dim ond i’r wefan hon y mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol, felly dylech bob amser fod yn effro i beryglon wrth symud i safle arall, a darllen datganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy’n casglu gwybodaeth bersonol.

Mae linc ar y wefan hon i:

Ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol a roddwyd i ni i unrhyw safle arall.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi’r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Drwy ymweld â’r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch yn ymwybodol o’r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill. Diweddarwyd ar 12 Medi 2013.