Pobl ifanc yn cael dweud eu dweud yn Adroddiad Etifeddiaeth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

BodedernMae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi cyhoeddi ei adroddiad etifeddiaeth, er mwyn rhoi man cychwyn defnyddiol i’r pwyllgor nesaf, i ddangos yr hyn y maent wedi’i wneud yn y pedwerydd Cynulliad a’r hyn y maent wedi’i ddysgu. Mae’r pwyllgor yn cynnwys Aelodau’r Cynulliad o wahanol bleidiau gwleidyddol a’u rôl hwy yw sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud gwaith da ac yn gwario’i harian yn y ffordd orau o ran beth sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Yn rhan o’r adroddiad etifeddiaeth, roedd y pwyllgor yn credu ei fod yn bwysig bod plant a phobl ifanc yn cael dweud eu dweud ynghylch y materion sydd bwysicaf iddyn nhw ac yn rhannu’r newidiadau’r hoffent eu gweld yng Nghymru. Felly, gofynnwyd iddynt gyfrannu. Cafodd y pwyllgor lawer o fewnbwn gan bobl ifanc ledled Cymru gyda chyfanswm o 1,380 o ymatebion! Roedd y cyfranogwr ieuengaf yn 6 oed a’r hynaf yn 25. Roedd yr ymgysylltu hwn ar ben y llawer iawn mwy o blant a phobl ifanc sydd wedi cymryd rhan mewn holiaduron ar wahanol faterion yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Addysg oedd y pwnc pwysicaf i’r rhan fwyaf o bobl ifanc, yna materion fel trafnidiaeth, llywodraeth leol, yr amgylchedd, iechyd a llawer mwy.  Mae’r safbwyntiau hyn yn bwysig iawn gan y byddant yn helpu’r pwyllgor i ganolbwyntio ar y materion sydd bwysicaf i blant a phobl ifanc yng Nghymru yn ei waith yn y dyfodol.

Gallwch weld beth sydd wedi cael ei ddweud yn barod drwy ddarllen yr adroddiad  yma. Nid yw byth yn rhy hwyr i ddweud eich dweud. Os hoffech rannu beth sydd bwysicaf i chi, gallwch gysylltu â’ch Aelodau Cynulliad lleol neu gysylltu â’r pwyllgor ei hun!

No comments yet.

Leave a Reply