Pobl ifanc Caergybi yn holi eu Haelodau Cynulliad

Ychydig wythnosau yn ôl, aeth Mark Isherwood AC a Michelle Brown AC, dau o Aelodau Rhanbarthol Gogledd Cymru, i gwrdd â phobl ifanc sy’n ymweld â Pod Ieuenctid Caergybi, Ynys Môn.

Yn dilyn ymweliad gan y tîm ymgysylltu â phobl ifanc, pan gafodd y bobl ifanc gyfle i ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru a’r hyn y mae’n ei wneud, gofynnodd y bobl ifanc a fyddai’n bosibl i’w Aelodau Cynulliad ymweld â nhw.

Cafodd y bobl ifanc gyfle i siarad â’u Haelodau Cynulliad am eu rôl ac i ofyn cwestiynau iddynt. Cafwyd trafodaeth eang ar faterion fel y ffordd y mae Aelodau yn cael eu hethol, gadael yr Undeb Ewropeaidd, materion o fewn ysgolion a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd rhywiol.

Yn dilyn yr ymweliad, dywedodd Caitlen o Gaergybi, un o’r bobl ifanc o’r Pod, “Rwy’n teimlo yn hynod o falch fy mod wedi bod yn rhan o ddigwyddiad sydd wedi codi ymwybyddiaeth o faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc ar Ynys Môn”. Aeth Caitlen ymlaen i ddweud, “Roeddwn wir yn teimlo fy mod yn cael gwrandawiad, ac rwyf wedi fy nghyffroi fod Mark Isherwood AC wedi dangos diddordeb arbennig ac wedi ein hannog i greu deiseb i drafod ein pryderon ymhellach”.

Ers ymweliad yr Aelodau Cynulliad, mae’r grŵp wedi dechrau casglu llofnodion ar gyfer deiseb sy’n gofyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru annog Llywodraeth Cymru i edrych eto ar y penderfyniad i dynnu’n ôl cyllid Prosiect Lydia a sicrhau bod arian ar gael i adfer y gwasanaeth hwn ar Ynys Môn. Gwasanaeth iechyd rhywiol ieuenctid yw Prosiect Lydia sy’n darparu clinigau ieuenctid cyfrinachol ac addysg bersonol i’r holl ysgolion uwchradd, colegau a grwpiau cymunedol ar Ynys Môn.

Pobl ifanc y Pod a Aelodau Cynulliad Mark Isherwood AC a Michelle Brown AC

Pobl ifanc y Pod a Aelodau Cynulliad Mark Isherwood AC a Michelle Brown AC

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply