Wythnos Gwaith Ieuenctid 2016 – “Pam rwy’n gwirioni ar waith ieuenctid” gan Kelly Harris

Erthygl wadd gan Kelly Harris – Swyddog Ymgysylltu ag Ieuenctid

Fy swydd i, yn gryno, yw gweithio gyda phobl ifanc o bob rhan o Gymru i roi gwybod iddynt am y Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ennyn eu diddordeb yn ei waith ac esbonio sut y gallant fod yn rhan ohono. Rwy’n gwirioni ar y gwaith.

Kelly Harris Darlun

Kelly Harris gyda phobl ifanc eraill a EYST

Mae’n Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru ac mae mor bwysig dathlu’r gwaith anhygoel y mae pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid a gwirfoddolwyr yn ei wneud ar hyd a lled Cymru. Y thema eleni yw “Pam rwy’n gwirioni ar waith ieuenctid” ac roeddwn yn teimlo y byddai’n gyfle da i mi sôn am y modd y mae gwaith ieuenctid wedi newid fy mywyd i. Yn ystod fy nhaith bersonol ym maes gwaith ieuenctid rwyf wedi cael rhai o’m profiadau a’m cyfleoedd gorau a dyma sy’n gyfrifol am bwy ydw i heddiw. Mae wedi rhoi gyrfa wych i mi, wedi caniatáu i mi deithio o amgylch y byd a chyfarfod â phobl ysbrydoledig.

Pan oeddwn yn 14 oed, cysylltodd Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot â’m hysgol i weld a fyddai gan y disgyblion ddiddordeb cymryd rhan mewn prosiect yn ymwneud â’r cyfryngau. Bryd hynny, fy mreuddwyd oedd bod yn newyddiadurwr byd enwog (newidiodd hynny ymhen fawr o dro), felly penderfynais fachu ar y cyfle. Es i a chriw o ffrindiau ysgol ati i greu papur newydd o’r enw ‘Teen Voice’ ar gyfer pobl ifanc, a chafodd chwe rhifyn ei ddosbarthu yn yr ardal leol.

Kelly Harris Darlun

Kelly Harris gyda phobl ifanc a fu’n gweithio ar Teen Voice

Roedd gennym ddau weithiwr ieuenctid ardderchog i’n helpu gyda’n prosiect a chawsom ein hannog i gymryd rhan mewn agweddau eraill ar y gwasanaeth ieuenctid. Roedd hyn yn cynnwys bod yn rhan o Gyngor Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot pan gafodd ei sefydlu gyntaf, mynd i’r Almaen fel rhan o daith gyfnewid, ymuno â bwrdd cynghori i greu canolfan galw heibio i bobl ifanc a chael fy newis i gynrychioli’r awdurdod lleol ar y Ddraig Ffynci, sef yr hen Gynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru cynt.

Bu’r sgiliau a’r profiadau a gefais o gymorth i mi gael swydd ran amser yn y Ganolfan Gweithgareddau Anghenion Arbennig (S.N.A.C.) ym Mhort Talbot, yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc a chanddynt gwahanol anableddau, a hynny pan oeddwn yn 16 oed. Roedd yn lle ysbrydoledig i weithio.

Kelly Harris Darlun

Kelly Harris yn peintio wal yr ysgol y bu’n helpu i’w hadnewyddu yn Quebec

Ar ôl troi’n 18 oed, cefais y fraint o fynd ar daith i Chernobyl (lle bu’r ffrwydrad niwclear ym 1986) gyda phobl ifanc a oedd wedi bod ynghlwm wrth y system cyfiawnder ieuenctid. Aethom â chyflenwadau meddygol a dillad i gymunedau lleol yn Belarus. Buom yn aros mewn cartrefi i blant amddifad roedd eu rhieni wedi’u gwrthod oherwydd eu habnormaledd. Roedd yn brofiad torcalonnus ond yn agoriad llygaid hefyd, ac yn gwneud i bawb werthfawrogi’r hyn a oedd gennym gartref.

Yna, gweithiais gyda’r Ddraig Ffynci, sef yr hen Gynulliad Plant a Phobl Ifanc, am ddeng mlynedd bron. Dyma’r cyfnod pan newidiais o fod yn berson ifanc i fod yn weithiwr ieuenctid a oedd yn gweithio i helpu a chefnogi pobl ifanc i feithrin eu doniau a dysgu sgiliau newydd. Roedd y cylch yn gyflawn! Yn ddi-os, dyma’r gwaith mwyaf buddiol rwyf wedi’i wneud erioed – hyd yn oed os oedd yn golygu bod yn effro am 3 y bore ar gyrsiau preswyl ar hyd a lled Cymru.

Y tu allan i’m swydd hefyd rwyf wedi parhau i geisio gwneud fy ngorau i helpu pobl ifanc ac yn 2005 cefais fy newis i fynd i bedwaredd Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn Brisbane, Awstralia. Dysgais gymaint drwy gyfarfod â phobl ifanc ysbrydoledig y Gymanwlad, ac roedd cael cymryd rhan yng ngwaith y Senedd yn brofiad bythgofiadwy.

Kelly Harris Darlun

Kelly Harris gyda phobl ifanc eraill a gymerodd ran yng Nghynghrair Ieuenctid y Byd

Cefais ragor o gyfleoedd eto drwy waith ieuenctid. Yn 2008, es i Gynghrair Ieuenctid y Byd yn Ninas Quebec. Roeddwn yn rhan o dîm o newyddiadurwyr ifanc ac oedd yn cofnodi gwaith anhygoel y Gynghrair a’r 300 o gyfranogwyr o bob rhan o’r byd. Cefais gyfle hefyd i dreulio amser mewn ysgol gynradd leol yn un o faestrefi difreintiedig Dinas Quebec i helpu i adnewyddu’r ysgol. Cawsom gymaint o hwyl yn peintio’r ysgol ac roedd y plant yn wych!

Drwy gyfrwng gwaith ieuenctid, cefais hefyd gyfle i roi rhywbeth yn ôl i’m cymuned ym Mhort Talbot. Gweithiais gyda chyfaill i helpu i greu gorsaf radio gymunedol leol, sef Afan FM/XS. Gwireddwyd ein breuddwydion a chawsom drwydded radio gymunedol lawn amser gan Ofcom yn 2005. Y syniad wrth wraidd yr orsaf radio oedd rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am radio – darlledu, golygu, cynhyrchu etc. Buom yn ysgrifennu cynlluniau busnes ac yn paratoi ceisiadau am arian ac, yn y pen draw, cawsom arian gan Lywodraeth Cymru a Chronfa’r Loteri Fawr. Yn anffodus, daeth yr orsaf radio i ben yn 2010 ond mae arwyddair yr orsaf yn dal yn agos at fy nghalon – ‘Os ydych yn credu’n gref yn rhywbeth, ac yn gweithio’n galed, gall ddod yn wir!’

Kelly Harris Darlun

Kelly Harris gyda 4 aelod o Afan FM

Un elfen gyson yn hyn oll oedd y gefnogaeth a gefais gan weithwyr ieuenctid a fu’n fy annog i dyfu’n broffesiynol ac yn bersonol. Gyda’u cymorth nhw, newidiais o fod yn berson ifanc tawel a swil, a oedd wedi cael ei bwlio, i fod yn rhywun a oedd yn sylweddoli bod ganddi botensial. Yn fy marn i, dylai disgrifiad swydd gweithiwr ieuenctid nodi bod angen i ymgeiswyr fedru ‘cyflawni gwyrthiau’ gan eu bod yn gwneud popeth – yn cynnig cyngor ynghylch gyrfaoedd, yn eich gyrru i bobman, yn gofalu bod gennych fwyd a diod, yn dod o hyd i’r cyfleoedd gorau i chi, yn barod i wrando pan fo angen, yn meithrin eich doniau, yn credu ynoch yn fwy na neb ac yn gefn i chi.

Heb yr holl gefnogaeth a gefais gan fy ngweithwyr ieuenctid yn fy ieuenctid, rwy’n wirioneddol gredu na fyddwn i yma heddiw yn fy rôl fel Swyddog Ymgysylltu ag Ieuenctid yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’n fraint ac yn anrhydedd i mi fod yn y swydd hon ac rwy’n teimlo cyfrifoldeb mawr i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael yr un cyfleoedd ag a gefais i.

Dylem bob amser annog pobl ifanc, ac fel y nodir yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC), dylid rhoi cyfle i bobl ifanc ddweud eu barn wrth wneud penderfyniadau amdanynt.

Mae pobl ifanc yn wirioneddol bwysig. Mae gwaith ieuenctid yn wirioneddol bwysig. A dyna pam rwyf yn gwirioni ar waith ieuenctid!

Kelly Collage

Collage o luniau o stori Kelly gwaith ieuenctid.

Kelly Harris Collage

Collage o luniau o stori Kelly gwaith ieuenctid.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply