Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i mi? – Yr Athro Sally Holland

Wrth i Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar 5 Mai, agosáu, rydym wedi gofyn i Paul Glaze, Prif Weithredwr, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS), a’r Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, i ateb cwestiwn o bwys – “Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i chi?”

Dyma beth ddwedodd Yr Athro Sally Holland:

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Pam mae Etholiad y Cynulliad yn bwysig i mi?

“Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru’r pŵer i wneud gwahaniaeth mawr ym mywydau bob dydd plant a phobl ifanc. Ers i’r Cynulliad Cenedlaethol ddechrau mae wedi gwneud newidiadau pwysig i fywydau plant a phobl ifanc. Mae ein system addysg wedi dod yn eithaf gwahanol i weddill y DU, er enghraifft, gyda’r Cyfnod Sylfaen a rhan-dalu ffioedd myfyrwyr. Mae’r meysydd eraill y mae gan y Cynulliad bwerau drostynt yn cynnwys tai, iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a chludiant, yr holl bethau sy’n effeithio ar fywydau plant a phobl ifanc bob dydd.

Y rheswm sylfaenol pam y daeth y Cynulliad i fodolaeth oedd er mwyn datblygu atebion a ‘wnaed yng Nghymru’, ond pobl sy’n gyfrifol am gymryd y camau cyntaf ac am weithio gyda’i gilydd i sicrhau llwyddiant. Fel y dywedodd Gandhi, ‘byddwch y newid yr ydych am ei weld.’

Mae Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn rhoi’r hawl i bob plentyn a pherson ifanc gael lleisio ei farn a’i safbwyntiau, a bod y farn honno’n cael ei hystyried yn ystod yr holl brosesau gwneud penderfyniadau a allai effeithio arnynt. Gyda hyn mewn golwg, mae sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn dulliau i ddylanwadu ar benderfyniadau (gwleidyddol neu fel arall) yn arbennig o bwysig i mi. Yn yr Etholiad hwn, bydd rhai pobl ifanc yn cael cyfle i bleidleisio am y tro cyntaf erioed. Fodd bynnag, mae’n rhwystredig i mi fel Comisiynydd Plant Cymru, o wybod bod gormod o’u lleisiau heb eu clywed, oherwydd bod llawer o bobl ifanc yn dewis peidio â chymryd rhan a phleidleisio. Dim ond 43% o bobl ifanc 18 i 24 mlwydd oed a bleidleisiodd yn yr Etholiad Cyffredinol yn 2015. Rwy’n herio gwleidyddion i wneud yr Etholiad yn berthnasol a hygyrch i bobl ifanc. Rwyf hefyd yn herio pobl ifanc Cymru i sefyll a chael eu cyfri, ac i ddefnyddio eu hawliau o ran rhyddid a dinasyddiaeth drwy bleidleisio yn Etholiad y Cynulliad, a helpu i wneud Cymru yn lle gwell.”

Yr Athro Sally Holland
Comisiynydd Plant Cymru
@childcomwales
www.comisiynyddplant.org.uk

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Etholiad y Cynulliad, sydd ar y gweill, ewch i wefan yr Etholiad www.2016.cymru.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply