Rydym yn cynllunio gwelliannau i'n gwefannau, ac mae gennym ddiddordeb mawr yn eich barn chi. A fyddech cystal â chymryd rhan yn yr arolwg byr hwn.

Pobl Ifanc, Gwleidyddiaeth a Democratiaeth yng Nghymru

Croeso i'n gwefan - Dy Gynulliad di. Mae hon yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru. Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut! Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio dygynulliad@cynulliad.cymru.

Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?

Beth sy’n cael ei ddweud?RSS

Dathlu Mis Hanes Pobl Dduon yn y Senedd

Ar 18 Hydref, bydd David Melding AC, Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn croesawu rhai o Hindŵiaid Cymru i’r Senedd. Digwyddiad i nodi Mis Hanes Pobl Dduon yw hwn, ac mae’n cael ei drefnu ar y cyd â Heddlu De Cymru a Chyngor Hindŵiaid Cymru. Yn ogystal â chynnal y digwyddiad hwn, mae’r Cynulliad Cenedlaethol […]

Darllen mwy
.

Pobol ifanc yn dweud wrth Dy Gynulliad di: ‘Rhaid i’r Cynulliad feddwl am ffyrdd o ddod i ni’.

Mae wedi bod yn ymweliad diddorol arall. Yr wythnos hon aeth Mari Wyn Gooberman o Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ymweld â swyddfeydd Prosiect Arweinwyr Ifanc Achub y Plant yng Nghaerdydd ac roedd wedi gwirioni gyda’r adborth a gafodd. Yn ystod yr holl ymweliadau rydym wedi’u cael ledled Cymru, mae cyfraniad a brwdfrydedd y bobl ifanc […]

Darllen mwy
.

Takeover Caerdydd 2013 – y Cynulliad yn agor ei ddrysau i bobl ifanc ar gyfer digwyddiad diwylliant ieuenctid

Ddydd Sadwrn 12 Hydref, bydd David Melding AC, Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn croesawu pobl ifanc i’r Senedd i agor y digwyddiad Takeover Caerdydd yn swyddogol. Digwyddiad sy’n cael ei drefnu gan British Council Cymru yw Takeover Caerdydd 2013. Yn ystod y digwyddiad, bydd pobl ifanc yn meddiannu rhai o brif leoliadau’r ddinas er […]

Darllen mwy
.

Scouts Cymru yn mynegi barn ar faterion yng Nghymru

A gest ti benwythnos da? Ymwelom ni â phobl wych o Sgowtiaid Cymru ac Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-muallt ddydd Sadwrn. Cawsom gyfle i dreulio amser gyda thua 30 o oedolion ifanc a roddodd gipolwg onest ar eu barn a’u credoau ynghylch materion sy’n effeithio arnynt a’r rôl y gallai pobl ifanc ei chwarae wrth benderfynu ar […]

Darllen mwy
.

Eich Cynulliad yn tethio i Sir Dinbych

Cafodd ein tîm Allgymorth gyfle i gyfarfod â rhai o bobl ifanc ardderchog Cymru yr wythnos diwethaf. Ddydd Iau, aethom i Sir Ddinbych a chawsom ein rhyfeddu gan y croeso cynnes a gawsom. Bu’r ymweliad yn gyfle gwych i ni ddeall y problemau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu wrth dyfu’n oedolion yng Nghymru […]

Darllen mwy
.