Pobl Ifanc, Gwleidyddiaeth a Democratiaeth yng Nghymru

Croeso i'n gwefan - Dy Gynulliad di. Mae hon yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru. Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut! Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio dygynulliad@cynulliad.cymru.

Beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?

Beth sy’n cael ei ddweud?RSS

A yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn berthnasol i bobl ifanc?

Croesawodd Rosemary Butler, Llywydd y Cynulliad, y disgyblion o Ysgol Gymuned Sant Cennydd, Caerffili ddoe. Roedd hwn yn gyfle euraidd i glywed beth oedd barn y bobl ifanc am y byd gwleidyddol yng Nghymru. Roedd un disgybl yn teimlo y dylid cael pwyllgor o bobl ifanc i siarad ar ran eu cyfoedion. Yn Siambr Hywel, […]

Darllen mwy
.

Ymateb brwdfrydig wrth Fforwm Ieuenctid Traws Bwrdeistref Merthyr Tudful

Cawsom ymateb brwdfrydig pan wnaethom gyfarfod ag Aelodau Cabinet Fforwm Ieuenctid Bwrdeisterf Merthyr Tudful ddydd Mawrth yn swyddfeydd y cyngor. Cawsom sesiwn dda iawn gyda phedwar o bobl ifanc a dau hwylusydd. Cafwyd awgrymiadau gwirioneddol ddiddorol gan y grŵp, gan gynnwys cael Llysgennad Plant i Gymru. Roedd y grŵp hefyd o’r farn y dylai fforymau […]

Darllen mwy
.

Beth sydd nesaf am Dy Gynulliad?

Mae’r nifer o holiaduron wedi eu llenwi a gawsom ni yn ôl ers mis Medi yn anhygoel, a bellach rydym ni’n brysur yn dadansoddi’r wybodaeth roddoch chi i ni. Teithiom ni ledled Cymru, gan gwrdd â phobl ifanc o ysgolion, canolfannau ieuenctid a neuaddau cymunedol. Roedd yr adborth a gawsom ni’n adeiladol ac yn werthfawr. […]

Darllen mwy
.

Mae disgyblion o Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn yn trafod wythnosau byrrach, cyfathrebu ac ati.

Treuliodd y tîm Dy Gynulliad amser yn Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn pan gyflwynwyd gwobr cystadleuaeth yr haf Dy Gynulliad i ennill iPad i’r enillydd Roger Bell. Rhoddodd hynny’r cyfle inni gyfarfod â phawb yn yr ysgol a sgwrsio am y math o bethau sy’n effeithio arnynt yn eu hardal leol. Cawsom drafodaeth ddifyr. […]

Darllen mwy
.