9fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad

Oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i gynrychioli Cymru ar y llwyfan rhyngwladol? Beth am ddarganfod sut i wneud cais am y cyfle i fod yn bresennol yn 9fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn y British Virgin Islands

Mae hwn yn gyfle y mae llawer o bobl ifanc yn breuddwydio amdano’n unig, ac mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyffrous i fedru cynnig y cyfle i gynrychioli Cymru ar y llwyfan rhyngwladol yn Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn y British Virgin Islands.

*Mae’r broses ymgeisio ar gyfer y cyfle hwn wedi cau’n awr. Hoffem ddiolch i bawb am eu diddordeb a’u ceisiadau.*

Beth yw Senedd Ieuenctid y Gymanwlad?

Caiff Senedd Ieuenctid y Gymanwlad ei threfnu gan Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad (CPA) ac mae’n dod â phobl ifanc o bob rhan o’r Gymanwlad at ei gilydd i brofi agweddau ar ddemocratiaeth seneddol fodern yn uniongyrchol. Cynhelir y digwyddiad mewn gwahanol wledydd y Gymanwlad bob blwyddyn, ac mae’r gynhadledd eleni yn cael ei gynnal rhwng 8-12 Hydrefn yn Road Town, Tortola yn y British Virgin Islands, yn y Caribî, felly bydd angen i chi fod yn fodlon teithio!

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd disgwyl i’n cynrychiolydd/wyr gymryd rhan mewn busnes seneddol ffurfiol fel codi cwestiynau yn y siambr drafod, craffu ar bolisi a phleidleisio dros basio deddfwriaeth. Os ydych chi erioed wedi meddwl ‘ysgwn i sut beth yw bod yn wleidydd’, dyma eich cyfle i gael blas ar y profiad.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gwrdd â phobl ifanc eraill o bob rhan o’r Gymanwlad sydd â diddordebau tebyg – o Affrica, Canada, Seland Newydd ac Awstralia i Dde America ac, wrth gwrs, gwledydd eraill y Deyrnas Unedig. Mae ein cynrychiolwyr blaenorol wedi ymweld â lleoedd fel Awstralia a Chanada, a dyma rai o’r pethau a ddywedwyd ganddynt am eu profiadau:

“Yn y pen draw, deuthum yn aelod o ‘Blaid Unedig y Gymanwlad’ y Ceidwadwyr ac felly’n rhan o’r Llywodraeth leiafrifol.  Yn sgil y profiad hwnnw, cefais flas o’r gwir realiti sy’n ymwneud â’r modd y mae Seneddau yn gweithio. Roedd yn rhaid i unrhyw ddeddfwriaeth yr oeddem am ei phasio fodloni’r Aelodau Annibynnol hefyd, fel y byddent yn ein cefnogi. Golygai hyn bod angen llawer iawn o drafod er mwyn ceisio sicrhau y byddent yn cefnogi ein cynnig gwreiddiol.”

Alex Aiken, Un a oedd yn gynrychiolydd yn 7fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn Awstralia
Darllenwch adroddiad llawn Alex

“Roeddwn yn sylweddoli na fyddwn yn llawn werthfawrogi cymaint o brofiad roeddwn i wedi’i gael nes y byddwn yn dychwelyd adref. Ar ôl cael cyfle i edrych yn ôl ar Senedd Ieuenctid y Gymanwlad, mae’n amlwg i mi mai dim ond unwaith mewn oes y mae cyfle fel hyn yn codi, a byddaf yn ei drysori am byth. Byddai cael profiad ymarferol o’r system seneddol ac o weithio gyda phobl ifanc o’r un anian a chanddynt gefndiroedd a phrofiadau bywyd mor wahanol yn anodd iawn i’w ail-greu yn unman arall.

Laura Elliot, Cynrychiolydd yn 8fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yng Nghanada
Darllenwch adroddiad Laura’n llawn

 

Mae rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad ar gael ar ei gwefan.

No comments yet.

Leave a Reply