Newyddion Senedd Ieuenctid i Gymru

Rwy’n hynod falch bod mwy na phum mil ohonoch wedi rhoi o’ch amser cyn yr haf i ddweud wrthym beth oeddech yn ei feddwl am ein cynlluniau i sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru. Mae rhai o’r prif bethau yr oeddech i gyd yn cytuno arnynt yn cynnwys:

  • y dylid cynnal etholiadau i ddewis aelodau’r Senedd Ieuenctid;
  • y dylai’r aelodau fod rhwng 11 a 18 mlwydd oed;
  • y dylid ethol aelodau am ddwy flynedd;
  • y dylai’r Senedd Ieuenctid fod yn annibynnol ar bob plaid wleidyddol.

Mae mwy o fanylion, a chanfyddiadau allweddol am yr ymgynghoriad i’w gweld yn y tabl isod.

Buom yn trafod rhai opsiynau yn seiliedig ar yr hyn a ddywedasoch wrthym mewn cyfarfod ar ddiwedd mis Medi, ac rwy’n falch iawn o gyhoeddi bod Comisiwn y Cynulliad wedi cytuno i sefydlu Senedd Ieuenctid i Gymru.

Bydd y senedd newydd yn cael ei hethol Tachwedd 2018.

Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth â phobl ifanc a sefydliadau ieuenctid o bob cwr o Gymru i greu corff dan arweiniad pobl ifanc sy’n ystyried popeth a ddywedasoch wrthym.

Os hoffech fwy o fanylion, mae croeso i chi gysylltu a’r tim Senedd Ieuenctid 0300 200 6189 / Delyth.lewis@cynulliad.cymru

Cofion

Y Llywydd

Roedd 89 y cant o blant a phobl ifanc a ymatebodd i’r ymgynghoriad yn cytuno y dylid galw’r sefydliad yn ‘Senedd Ieuenctid Cymru’/ ​​’Welsh Youth Parliament’.
Cytunai 96 y cant mai nod y Senedd Ieuenctid ddylai fod i ‘roi llais democrataidd i bobl ifanc Cymru ar lefel genedlaethol, a’u grymuso i sicrhau newid’.
Credai 88 y cant y dylid cynnal etholiadau i ddewis aelodau’r Senedd Ieuenctid.
Cytunai 85 y cant y dylai’r Senedd Ieuenctid fod â 60 o aelodau, sef 40 i gynrychioli etholaethau etholaethol Cymru a 20 i gynrychioli grwpiau penodol.
Cafwyd ymateb cymysg i’r cwestiwn am ystod oedran arfaethedig aelodau’r Senedd Ieuenctid, ond cytunodd bron i ddwy ran o dair y dylai aelodau fod rhwng 11 a 18 mlwydd oed (65 y cant).
Roedd bron dri chwarter y bobl ifanc a holwyd (74 y cant)  yn credu y dylid ethol aelodau am ddwy flynedd, ac roedd 81 y cant yn cytuno y dylai aelodau allu sefyll sawl gwaith.
Roedd 82 y cant  yn credu y dylai’r Senedd Ieuenctid fod yn annibynnol ar bob plaid wleidyddol.
Roedd dros naw o bob deg o bobl ifanc (94 y cant) o’r farn y dylai cyfrifoldebau arfaethedig y Senedd Ieuenctid yn y dyfodol gynnwys:

–     Ymchwilio, dadlau ac ymgyrchu ar faterion a ddewisir gan bobl ifanc;

–     Gwrando ar bobl ifanc a chynrychioli eu barn;

–     Ymgysylltu ag Aelodau’r Cynulliad;

–     Helpu plant a phobl ifanc i ddeall sut y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd Ieuenctid Cymru yn gweithio;

–     Cyfarfod â’i gilydd o leiaf ddwywaith bob blwyddyn galendr;

–     Adrodd yn ôl i’r bobl ifanc y mae’n eu cynrychioli am ei waith a’i gyflawniadau yn rheolaidd.

 

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply