Newidiadau i Gyllid Myfyrwyr Prifysgol

Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi cyhoeddi y bydd y ffordd y mae myfyrwyr Prifysgol o Gymru yn cael eu hariannu yn newid ym mis Medi 2018/19. Mae hyn yn dilyn cyfres o gynigion a wnaed gan yr Athro Ian Diamond mewn adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Medi.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Kirsty Williams

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Kirsty Williams

O dan y system bresennol mae pob myfyriwr, waeth beth yw incwm yr aelwyd, yn cael grant ffioedd dysgu hael o £5100. Costiodd y system hon £237 miliwn i’r trethdalwr yn 2015/16.

O dan y cynigion newydd:

  • bydd pob myfyriwr yn cael grant cynhaliaeth o £1000 bob blwyddyn; a
  • bydd y rhai sy’n dod o deuluoedd lle mae incwm blynyddol y cartref yn is na £59,200 yn gymwys i dderbyn grant cynhaliaeth sy’n seiliedig ar brawf modd o hyd at £9000 y flwyddyn.

Bydd cyfradd uchaf y grant cynhaliaeth a chymorth benthyciadau i fyfyrwyr sy’n byw oddi cartref tu allan i Lundain yn cyfateb i’r cyflog byw cenedlaethol – yn seiliedig ar 37.5 awr yr wythnos dros gyfnod o 30 wythnos – sy’n £8,100 ar hyn o bryd. Bydd myfyrwyr sydd wedi cael profiad o ofal yn cael y grant cynhaliaeth mwyaf posibl.

Bydd myfyrwyr o Gymru sy’n astudio yn Llundain yn cael uchafswm o 25% yn fwy o gymorth (£10,125), tra bydd myfyrwyr rhan-amser yn derbyn fersiwn wedi’i addasu o’r cymorth hwn ar sail pro-rata. Mae wedi cael ei amcangyfrif y gallai’r myfyriwr cyfartalog o Gymru gael £7000 y flwyddyn mewn cymorth grant wrth astudio, gyda 35% yn gymwys i gael y grant uchaf.

Mae swyddogion yn credu y gallai’r newidiadau arbed o leiaf £40m erbyn y bedwaredd neu’r bumed flwyddyn, arian a fyddai wedyn yn dychwelyd i addysg bellach ac addysg uwch.

Mae'r system grantiau newydd yn anelu at helpu pob myfyriwr yn mynychu prifysgol.

Mae’r system grantiau newydd yn anelu at helpu pob myfyriwr yn mynychu prifysgol.

Dywedodd Ms Williams: “Rydym yn bwriadu cyflwyno’r system fwyaf hael a blaengar yn y Deyrnas Unedig.  Os ydych am fynd i’r brifysgol, bydd y system hon yn caniatáu i chi wneud hynny.

“Gallu academaidd nid eich cefndir cymdeithasol a ddylai benderfynu a ydych yn mynd i’r brifysgol.  Caiff myfyrwyr o Gymru gymorth i dalu am eu costau byw bob dydd; rhywbeth maent yn dweud wrthym yn barhaus sy’n eu hatal rhag mynd i’r brifysgol.

Rwyf yn falch cael cadarnhau ein bwriad i gyflwyno’r system gyntaf yn y DU sy’n gyson, yn flaengar ac yn deg o ran cefnogaeth i israddedigion llawn amser a rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig.

“Mae’n glir bod angen setliad cyllido addysg uwch sy’n gynaliadwy a blaengar ar Gymru sy’n cefnogi myfyrwyr pan maent ei angen fwyaf ac sy’n galluogi ein prifysgolion i gystadlu’n rhyngwladol.”

Bydd Llywodraeth Cymru nawr yn ymgynghori ar y newidiadau arfaethedig, a fydd angen cael eu cymeradwyo hefyd gan y Trysorlys a’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, cyn dod i rym yn 2018/19.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply