Myfyrwyr Coleg Sir Gâr yn rhannu eu profiadau

Coleg Sir Gâr - Campws Rhydaman

Coleg Sir Gâr – Campws Rhydaman

Bu 55 o fyfyrwyr o Goleg Sir Gâr, gyda lefel academaidd o E1 drwy i E3/L1, yn cymryd rhan mewn un o ymchwiliadau’r Cynulliad, sef yr ymchwiliad ar newidiadau arfaethedig i’r fframwaith anghenion dysgu ychwanegol (ADY) ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru yn ddiweddar.

Mae’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) â’r nod o greu system unedig ar gyfer cefnogi dysgwyr o 0 i 25 mlwydd oed, ac mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn craffu arno cyn iddo gael ei drafod yn y Senedd.

Mewn cyfres o weithdai a gynhaliwyd ar gampws Rhydaman, dysgodd myfyrwyr Coleg Sir Gâr am rôl y Cynulliad Cenedlaethol a sut y mae gwleidyddiaeth yn effeithio ar eu bywydau hwy, cyn eu bod yn cyfrannu, drwy roi eu barn ar y newidiadau arfaethedig, a materion eraill sy’n effeithio ar bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

Roedd y pwyntiau a godwyd gan y myfyrwyr yn cynnwys:
  • Weithiau ceir oedi annerbyniol o ran adnabod anghenion dysgu ychwanegol, a darparu’r gefnogaeth sydd ei hangen.
  • Mae angen hyfforddiant ychwanegol ar gyfer athrawon a staff cymorth mewn ysgolion prif ffrwd, er mwyn iddynt gael gwell ymwybyddiaeth o anghenion emosiynol disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.
  • Mae angen rhagor o gymorth o ran ceisiadau am swyddi. Roedd llawer o’r myfyrwyr yn awyddus i ddod o hyd i gyflogaeth, ond roeddent yn teimlo fod y broses o ymgeisio am swydd yn eu llethu. Teimlai rhai y byddai’n ddefnyddiol i gael eu mentora gan berson ifanc arall gydag anghenion dysgu ychwanegol sydd eisoes wedi cael llwyddiant wrth sicrhau gwaith cyflogedig.
  •  Ychydig iawn o gyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol ar ôl iddynt gwblhau addysg bellach. Mae’r sefyllfa hon yn waeth o ganlyniad i gau ffatrïoedd Remploy.
  • Gall diffyg cyfleoedd gwaith gael effaith sylweddol ar hyder pobl ifanc, a’u gallu i fod yn annibynnol.
  • Gall toriadau ariannu ar gyfer gwasanaethau tacsi, er enghraifft, achosi rhwystr gwirioneddol i bobl ifanc sy’n cwblhau eu haddysg bellach, gan fod llawer ohonynt yn teimlo y byddai’r orfodaeth arnynt i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus arall yn llethol iddynt.

 

Os hoffech chi ddweud eich dweud am y ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth am y newidiadau arfaethedig, ewch i:

Ymgynghoriad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

No comments yet.

Leave a Reply