Llysgennad Dy Gynulliad – Lauren o Girlguiding Cymru

Fy enw i yw Lauren Kerr ac rwy’n aelod o’r Senior Section sy’n rhan o Girlguiding. Rwyf wedi bod yn aelod o Girlguiding ers 8 mlynedd ac yn ystod yr amser hwnnw rwyf wedi cael llawer o brofiadau ac wedi dysgu sgiliau newydd ar hyd y ffordd.

Yn ystod hanner tymor mis Hydref y llynedd, es i Froneirion, lle mae pencadlys Girlguiding Cymru, gydag un o’m ffrindiau er mwyn mynd i ddigwyddiad yno. Ar y dydd Gwener, gwnaethom gymryd rhan mewn sesiwn Llysgennad Dy Gynulliad, a oedd yn cael ei redeg gan Caryl Hughes sy’n gweithio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Gwnaethom ddysgu am yr hyn mae’r Cynulliad yn ei wneud, pwy sy’n cymryd rhan ynddo ac am wleidyddiaeth yng Nghymru. Roedd y sesiwn yn ddiddorol iawn a dysgais lawer am y Cynulliad Cenedlaethol.

Diwrnod hyfforddiant Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad yn Bron Eirion

Diwrnod hyfforddiant Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad yn Bron Eirion

Ar ôl y sesiwn, cawsom becyn yn llawn adnoddau a ddefnyddiwyd y diwrnod hwnnw fel ein bod yn gallu mynd yn ôl i ddysgu pobl yn ein hardal am y Cynulliad Cenedlaethol. Yna roedd yn rhaid i mi ddewis grŵp o dros 10 person ifanc yn fy ardal i gyflwyno fy sesiwn iddynt.

Penderfynais wneud fy sesiwn gydag Ail Brownies Brychdyn ac fe gafon nhw hwyl yn dysgu am y Cynulliad Cenedlaethol. Dechreuwyd y sesiwn drwy drafod pethau fel “ai siocled yw’r bwyd gorau” ac “a yw ysgol yn ddiflas” a gofynnais iddynt a ydynt yn cytuno neu’n anghytuno. Yna, aethom ati i drafod “a oes gan bobl ifanc ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth”. Nid oedd llawer o’r Brownies yn siŵr beth oedd gwleidyddiaeth i ddechrau, ond ar ôl deall roedd llawer ohonynt yn credu bod gan bobl ifanc ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth gan ei bod yn cael effaith fawr ar ein bywydau.

Lauren a'r Brownies yn cymryd rhan mewn tasg cytuno ac anghytuno

Lauren a’r Brownies yn cymryd rhan mewn tasg cytuno ac anghytuno

Roedd gan lawer o’r merched farn wahanol. Pan drafodwyd “talu am fagiau plastig” nid oedd llawer ohonynt yn cytuno â gorfod talu, ond roedd un ferch yn gweld yr ochr arall o ran sut y gall bagiau plastig fod yn ddrwg i’r amgylchedd.

Gwnaeth y merched fwynhau’r holl weithgareddau, yn enwedig mynd drwy’r cardiau a nodi p’un a yw’r pethau mae Aelod Cynulliad yn ei wneud yn wir neu’n anghywir. Roeddent yn teimlo bod rhai o’r cardiau yn eithaf hawdd er enghraifft roeddent yn gwybod yn syth bod “bridio eliffantod” yn anghywir, ond roedd rhai cardiau fel “cymryd rhan mewn pwyllgorau” yn dipyn o her ond, yn y pen draw, cafodd pob grŵp y cardiau i gyd yn iawn.

Y Brownies yn gwrando ar Lauren yn siarad am Aelodau Cynulliad

Y Brownies yn gwrando ar Lauren yn siarad am Aelodau Cynulliad

Roedd y merched hefyd yn hoffi dod o hyd i’r cardiau a oedd yn cynnwys y 21 maes pwnc gwahanol arnynt, gan fod rhai o’r cardiau wedi’u cuddio’n dda ac nid oedd y Brownies yn gallu dod o hyd iddynt. Yna trafodwyd y cardiau gwahanol ac roedd y Brownies yn dweud beth oeddent yn credu oedd ystyr pob un o’r meysydd pwnc ac roeddent yn dda iawn am wneud hynny. Yna fe wnaethom ni ddangos y posteri “diwrnod yng Nghymru” a chafodd y Brownies lawer o hwyl yn ceisio dod o hyd i wahanol luniau i gynrychioli pob un o’r meysydd pwnc gwahanol.

Lauren a'r Brownies yn ystod y sesiwn

Lauren a’r Brownies yn ystod y sesiwn

Cafodd y Brownies hwyl mawr yn dysgu am y Cynulliad Cenedlaethol ac fe wnes i fwynhau cyflwyno’r sesiwn iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn, Caryl, am fy helpu i wneud y sesiwn.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply