Llysgennad Dy Gynulliad – Kes o Girlguiding Cymru

Helo, bawb. Fy enw i yw Kes Triggs ac rwy’n 13 mlwydd oed. Rwy’n byw yn nhref Abermaw ar arfordir Gogledd Cymru, ac rwy’n mynd i’r ysgol yn Harlech. Rwyf hefyd yn Geid.

Pan oeddwn yn 5 oed, ymunais â Geidiaid Cymru ar lefel ‘Enfys’, ac yna cefais fy nyrchafu yn un o’r ‘Brownis’, ac erbyn hyn rwy’n Geid. Rwyf wrth fy modd. Gall geidio gynnig llawer o gyfleoedd i fynd allan a chwrdd a phobl newydd a gwneud pethau newydd.

Yn ystod gwyliau hanner tymor mis Chwefror, cefais i a fy ffrind sydd hefyd yn Geid fynd ar gwrs i gwrdd â phobl newydd, dysgu am wyddoniaeth feddygol (roedd yn cŵl iawn, a chawsom hyd yn oed ddysgu sut i gymryd gwaed – gan ddwmi arbennig), ac yna gwnaethom gwrdd â menyw o’r enw Caryl Mai Hughes a siaradodd am Gynulliad Cenedlaethol Cymru a’r gwaith y mae’n ei wneud, yn arbennig ar gyfer pobl ifanc. Dysgais sut mae gwleidyddiaeth yn effeithio ar fy mywyd mewn gwirionedd – fy addysg, a’r ffordd yr ydw i’n byw.

Girlguiding Cymru yn derbyn hyfforddiant gan y Cynulliad yn Bron Eirion

Girlguiding Cymru yn derbyn hyfforddiant gan y Cynulliad yn Bron Eirion

Ddydd Gwener 24 Chwefror, gwnes gyflwyniad o flaen y Geidiaid a’r arweinwyr eraill i ddangos yr hyn a ddysgais. Yn y pen draw, roedd yn llawer o hwyl (unwaith imi ddechrau), a gofynnais i bawb beth oeddent yn ei wybod am wleidyddiaeth. Yr atebion a gefais oedd ‘sut mae’r wlad yn cael ei llywodraethu’, ‘mae’n ddiflas’ a ‘David Cameron’, ond doedd neb wir yn gwybod beth yw gwleidyddiaeth a sut y mae’n effeithio arnynt.

Gwnaethom siarad am Gynulliad Cenedlaethol Cymru a rhai o’r polisïau, a gwnaethom chwarae ychydig o gemau (a wnaeth pawb ei fwynhau).

Kes o Girlguiding Cymru yn cyflwyno'i sesiwn ei hun

Kes o Girlguiding Cymru yn cyflwyno’i sesiwn ei hun

Kes o Girlguiding Cymru yn cyflwyno'i sesiwn ei hun

Kes o Girlguiding Cymru yn cyflwyno’i sesiwn ei hun

Wedi imi orffen, gofynnais wrth bawb beth oeddent wedi ei ddysgu ac roedd yr atebion a gefais yn well. Roeddent yn gwybod mwy am y Cynulliad, y 60 aelod, y cyfarfod llawn, Dafydd Elis-Thomas AC ac mai’r Cynulliad sy’n penderfynu pa gyfreithiau y dylid eu pasio, a chytuno faint o arian y caiff Llywodraeth Cymru ei wario.

Gofynnais iddynt oll ateb holiadur hefyd.

Ar ôl dysgu’r holl wybodaeth a’i drosglwyddo i’r Geidiaid eraill, sylweddolais mor bwysig yw’r Cynulliad a Llywodraeth Cymru. Rwy’n bendant y bydd gennyf fwy o ddiddordeb yn yr hyn sy’n digwydd o’m cwmpas o hyn ymlaen, a sut y mae gwleidyddiaeth yn effeithio ein bywydau mewn gwirionedd.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply