Llysgenhadon Dy Gynulliad – Cyngor Ysgol Uwchradd y Drenewydd

Logo Cynulliad y Myfyrwyr, Ysgol Uwchradd y Drenewydd

 

Un o brif egwyddorion cyngor ysgol yw ei fod yn gynrychioliadol o’r myfyrwyr y mae’n eu cynrychioli. Mae cynghorau ysgol yng Nghymru yn ofyniad statudol a chan hynny mae’n rhaid eu hethol. Mae’r gofyniad i gynnal pleidlais gudd yn sicrhau bod etholiadau cynghorau ysgol yn deg ac ni ellir dylanwadu arnynt gan athrawon na myfyrwyr eraill. Yn Ysgol Uwchradd y Drenewydd rydym ni newydd gynnal ein hetholiad blynyddol ar gyfer Cynulliad y Myfyrwyr, sef ein cyngor ysgol.

 

Yn y Drenewydd rydym ni mewn sefyllfa unigryw lle rydym ni wedi ein rhannu ar draws dau gampws sy’n 30 milltir ar wahân, sy’n golygu bod technoleg yn chwarae rhan bwysig iawn yn ein bywydau. Rydym ni hefyd yn defnyddio technoleg yn ein cyngor ysgol i’n helpu i gyrraedd pob un o’r myfyrwyr a chyfathrebu â nhw.

 

Mae myfyrwyr yn gallu cynnig syniadau newydd i’r Cynulliad ar-lein ac annog myfyrwyr eraill i’w ‘hoffi’, os bydd syniad yn cyrraedd canran benodol o ran nifer y bobl sy’n ei hoffi, yna caiff ei drafod yn y cyfarfod nesaf. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae 491 o syniadau wedi cael eu cynnig, gyda chyfanswm o 21,005 o hoffiadau gan fyfyrwyr! Rydym ni hefyd yn defnyddio technoleg i wneud yn siŵr bod myfyrwyr yn gwybod yr hyn y mae’r Cynulliad yn ei drafod ac yn penderfynu arno – mae’r holl agendâu, cofnodion, penderfyniadau ac adroddiadau yn electronig a gellir eu darllen ar ddyfais symudol.

 

Gyda dros 1,000 o fyfyrwyr wedi’u rhannu ar draws 30 milltir, mae angen llawer o amser bob tro i gynllunio a threfnu ein hetholiadau drwy’r dull traddodiadol o ddefnyddio papurau pleidleisiau. Mae argraffu 1,000 a mwy o bapurau pleidleisio a’u cyfrif nhw wedyn yn cymryd cryn dipyn o amser!

Pleidleisio electronig

Myfyriwr yn pleidleisio gan ddefnyddio’r system bleidleisio electronig.

 

Eleni, rydym wedi penderfynu cynnal ein hetholiadau yn electronig tra ydym ni’n parhau i lynu at egwyddorion y bleidlais gudd. Roedd y syniad yn syml, naw tabled gyda meddalwedd wedi’i ddylunio’n bwrpasol (a wnaed yn fewnol gennym) a myfyrwyr wedi’u grwpio yn ôl eu grwpiau blwyddyn.

 

Aethom ati i droi ein neuadd yn orsaf bleidleisio gyda bythau unigol a system giwio. Ym mhob slot, roedd grŵp blwyddyn cyfan yn ymweld â’r orsaf i bleidleisio drwy’r tabledi gyda’r pleidleisiau yn cael eu cyfrif ar unwaith. Llwyddwyd i ostwng yr amser gweinyddol o ddyddiau i funudau ac i gyhoeddi’r canlyniadau y diwrnod hwnnw!

 

Am y tro cyntaf roedd modd i ni gynnal ein hetholiad ar yr un pryd ar draws y ddau gampws, a chreodd hyn gynnwrf etholiadol drwy’r ysgol. Roedd yr etholiad hwn yn cynnwys y nifer fwyaf o ymgeiswyr erioed gyda 83 o ymgeiswyr yn sefyll ar draws naw etholiad unigol.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply