Llysgenhadon Dy Gynulliad – Cyngor Ysgol Uwchradd Crughywel

Yr wythnos diwethaf, cymerodd aelodau o Gyngor Ysgol Uwchradd Crughywel ran yn yr ymgynghoriad ar sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru, gan groesawu’r cyfle i rannu eu syniadau ynglŷn â sut y dylai weithredu.

Ar 19 Hydref 2016, yn dilyn pleidlais unfrydol o gefnogaeth gan Aelodau’r Cynulliad, cytunodd Comisiwn y Cynulliad i edrych ar y posibilrwydd o sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru, a chyhoeddodd Elin Jones AC, y Llywydd, ei hymrwymiad personol i’r prosiect. Bydd yr ymgynghoriad yn parhau tan ddiwedd mis Mehefin, a chafodd ei ddatblygu mewn partneriaeth â phobl ifanc ac oedolion o sefydliadau ieuenctid cenedlaethol ledled Cymru.

“Rwy’n credu y gallai bodolaeth senedd ieuenctid hybu diddordeb mewn gwleidyddiaeth ymhlith pobl ifanc,” meddai Gabriel, 13 oed.

Roedd Cameron, 12 oed, hefyd yn ei ystyried yn rhywbeth cadarnhaol â photensial i “helpu i orfodi hawliau a safbwyntiau pobl nad oeddent yn gallu pleidleisio cyn hynny.”

Cafwyd trafodaethau diddorol ynglŷn ag ystod oedran arfaethedig y senedd ieuenctid, ac a ddylai fod yn annibynnol ar ddylanwad pleidiau gwleidyddol sefydledig. Wrth ystyried y cynnig y dylai aelodau o’r senedd ieuenctid wasanaethu dau dymor, gallai cynghorwyr ysgol Crucywel weld y manteision a’r anfanteision –

“Os oes gennych chi rywun yn y Senedd Ieuenctid sydd wedi gwneud llawer o bethau da, byddai’n drist ei weld yn mynd,” eglurodd Tia, 12 oed.

Roedd y materion eraill a drafodwyd gan ddisgyblion Crughywel yn cynnwys problemau ymarferol dod ag aelodau senedd ieuenctid at ei gilydd o bob cwr o Gymru, a sut y gallai technoleg wneud cyfraniad hollbwysig. Roedd llawer yn teimlo y byddai pobl ifanc lawer yn fwy hyderus yn defnyddio’u pleidlais ar ôl dod yn 18 oed pe byddai bythau pleidleisio’n cael eu cyflwyno mewn ysgolion yn rhan o broses etholiadau.

Roedd pob un o aelodau cyngor yr ysgol yn cytuno ei bod yn syniad da iawn creu senedd ieuenctid a daeth Elise, 15 oed, i’r casgliad y byddai’n “rhoi llais sylweddol i bobl ifanc mewn cymdeithas.”

Mae rhagor o wybodaeth am y senedd ieuenctid, yn ogystal â chopi o’r arolwg ar-lein a manylion am ein digwyddiadau penodol ar gyfer yr ymgynghoriad ar y Senedd Ieuenctid, i’w cael yma (www.seneddieuenctid.cymru).

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply