Llysgenhadon Dy Gynulliad – Cyngor Ysgol Gynradd Wirfoddol Cleddau Reach

cyngor ysgol

Cyngor Ysgol Cleddau Reach

Shwmae! Rydyn ni’n aelodau blwyddyn 6 o Gyngor Ysgol Cleddau Reach. Dyma rai o’r sylwadau a gafwyd gan ein Cyngor Ysgol ynghylch sut i wella ein cymunedau lleol.

Yfed yng Nghymru

Rydyn ni’n credu’n gryf na ddylai neb yng Nghymru gael gyrru ar ôl yfed alcohol. Os yw pobl yn yfed rydyn ni’n credu y dylen nhw  ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu gerdded. Rydyn ni hefyd yn credu y dylid pennu terfyn ar faint o alcohol y mae pobl yn cael yfed ar noson mas.

Goryrru ceir

Mae llawer o yrwyr yn ddiofal pan fyddan nhw’n gyrru eu ceir o gwmpas corneli yn y mannau lle mae plant yr ysgol yn chwarae. Maen nhw’n anwybyddu’r arwyddion yn aml. Mae rhai pobl wedi cael eu taro’n ddiweddar gan geir sy’n goryrru yn Sir Benfro. Rydyn ni’n credu y dylai aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru roi sylw i sut y gallan nhw atal hyn. Mae aelodau ein Cyngor Ysgol yn aml wedi gweld ceir yn goryrru ger yr ardaloedd lle maen nhw’n byw ac yn chwarae.

Disgyblion Cleddau Reach yn gweithio ar eu blog

Disgyblion Cleddau Reach yn gweithio ar eu blog

Gwahardd ysmygu

Rydyn ni’n credu bod hyn yn syniad da gan fod ysmygu’n fygythiad i fywydau pobl. Rydyn ni’n credu y dylai siopau roi’r gorau i werthu pob cynnyrch ysmygu er mwyn i ni wneud yn siŵr bod pobl yn wir roi’r gorau i ysmygu! Rydyn ni’n falch bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi gwahardd pobl rhag ysmygu mewn ceir pan fo plant ynddyn nhw. Mae hyn yn welliant sylweddol, ond mae angen gwneud rhagor yn ei gylch. Gwaharddwch ysmygu yng Nghymru am byth!

Gofal mewn ysbytai

Mae’n rhaid i lawer o fenywod beichiog deithio i Gaerfyrddin i roi genedigaeth. Mae hyn yn achosi nifer o broblemau ar gyfer eu teuluoedd. Mae angen ailagor ward y plant yn Ysbyty Llwynhelyg yn llawn amser i roi cymorth i blant sâl. Rydyn ni wedi cael gwybod bod rhaid i bobl Sir Benfro hefyd aros am awr nes iddyn nhw gael eu trin yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys.

Gwaith unigol ar y blog

Gwaith unigol ar y blog

Newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’n rhaid i lawer o fenywod beichiog deithio i Gaerfyrddin i roi genedigaeth. Mae hyn yn achosi nifer o broblemau ar gyfer eu teuluoedd. Mae angen ailagor ward y plant yn Ysbyty Llwynhelyg yn llawn amser i roi cymorth i blant sâl. Rydyn ni wedi cael gwybod bod rhaid i bobl Sir Benfro hefyd aros am awr nes iddyn nhw gael eu trin yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys.

Cadw cŵn ar dennyn

Bydden ni’n falch iawn pe byddai pobl yn cadw eu cŵn ar dennyn wrth fynd â nhw am dro oherwydd gallai’r cŵn ymosod ar ei gilydd ac ar aelodau o’r cyhoedd. Yn ystod yr wythnosau diweddar, ymosododd ci nad oedd ar dennyn ar rywun a oedd yn mynd â’i gi am dro! Mae nifer o arwyddion yn rhybuddio am beidio â gadael eich ci’n rhydd mewn parciau a mannau cyhoeddus eraill ond mae llawer o bobl sy ddim yn cadw at y rheolau hyn!

 

Disgyblion Cleddau Reach yn ymweld â Siambr Hywel

Disgyblion Cleddau Reach yn ymweld â Siambr Hywel

Pe bai Cyngor Ysgol Cleddau Reach yn llywodraethu Cymru am ddiwrnod…

Pe baem ni’n llywodraethu Cymru am ddiwrnod bydden ni’n ceisio gweithio ar bob un o’r pwyntiau uchod gan y byddai hyn yn gwella bywydau pobl. Gallai hefyd newid cyfreithiau mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig a’r byd. Byddai’n gas gennym ni glywed am effeithiau gwael ar fywydau pobl neu fod pobl wedi colli eu bywydau hyd yn oed o ganlyniad i rai o’r pwyntiau uchod.

Rydyn ni i gyd yn dwlu bod ar ein Cyngor Ysgol am ei fod yn dwyn ein syniadau at ei gilydd ac yn ein galluogi i gael llais. Drwy gael ein hethol i’n Cyngor Ysgol rydyn ni’n gallu gweithio gyda’n gilydd a chyda’r staff i wella ein hysgol ymhellach. Bydden ni wrth ein boddau yn cael y cyfle i gysylltu â’r Cynulliad Cenedlaethol er mwyn i ni gael gweld y materion rydych chi’n eu trafod a bod Aelodau’r Cynulliad a’r staff yn gweld ein syniadau ni.

 

Hwyl!

Tom David (Cadeirydd), Megan Kersey (Is-gadeirydd), George Hopkins (Cynrychiolydd Blwyddyn 6 ), Alexys Jones (Cynrychiolydd Blwyddyn 6) a Kate Nutty (Ysgrifennydd)

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply