Llysgenhadon Dy Gynulliad – Cyngor Ysgol Gatholig Joseff Sant

Logo Ysgol Uwchradd Gatholig Sant JoseffGan Alex Willis, disgybl yn Ysgol Uwchradd Gatholig Joseff Sant, Casnewydd.

 

Ddydd Mercher 22 Mawrth, roeddwn wedi trefnu mynd i ddadl Materion Ieuenctid yn Nhŷ’r Cyffredin. Nid oeddwn i am eiliad wedi dychmygu’r fath le y byddwn i’n camu mewn iddo wrth i mi adael gorsaf y tiwb yn San Steffan. Roedd yn adeg swreal pan sylweddolais beth oedd yn digwydd. Roedd y teimlad o niwed posibl yn llethol, ac fe wnes i weld a chlywed pethau y diwrnod hwnnw na ddylai neb orfod eu tystio. Roeddwn i’n lwcus a dweud y lleiaf.

Byddwn bob amser yn cofio’r bywydau diniwed, fel PC Keith Palmer, a wnaeth ein gadael mor ddychrynllyd y diwrnod hwnnw. Fodd bynnag, wrth droi at y dyfodol mae’n rhaid i ni beidio â byw yn nhywyllwch y gorffennol. Nid cyd-ddigwyddiad oedd hi bod hyn union flwyddyn ers yr ymosodiad ym Mrwsel. Nid oedd ychwaith yn gyd-ddigwyddiad ei bod yn ymosodiad ar “fam pob Senedd”. Roedd yn ymosodiad ar ein democratiaeth, ein rhyddid a phopeth sydd mor bwysig i ni ym Mhrydain.

Rhaid i ni beidio â newid y ffordd rydym yn byw. Rhaid i ni beidio â cholli ffydd. Er gwaetha’r holl anrhefn, y diwrnod hwnnw, gwelais waith rhagorol gan ein heddlu anhygoel sy’n rhoi eu bywydau mewn perygl bob dydd er ein diogelwch ni. Er bod un o’u cyd-swyddogion yn yr heddlu wedi ei ladd mor ddidrugaredd, roedd wynebau Heddlu’r Metropolitan yn llawn hyder a phenderfyniad a wnaeth adfer pob cred oedd gennyf ynddynt i gyflawni’r swydd. Mae’n ffaith bod ein gwasanaethau cudd yn rhwystro cynlluniau fel hyn bob mis o’r flwyddyn, cynlluniau nad oes gennym unrhyw syniad amdanynt. Y tro hwn, llwyddodd un terfysgwr lithro drwy eu dwylo, ond mae’n rhaid i ni sylweddoli mai digwyddiad prin iawn ydoedd.

Hoffwn eich atgoffa fod gennym un o’r gwasanaethau cudd gorau yn y byd ym Mhrydain, ac y dylem fod â phob rheswm dros deimlo’n saff yn gwybod bod pobl ar hyd a lled y wlad yn gweithio’n ddiflino ddydd a nos i sicrhau ein bod yn ddiogel.

Byddai newid y ffordd rydym yn byw ein bywydau yn golygu bod y terfysgwyr barbaraidd hyn yn ennill. Ni all hyn ddigwydd. Mae hanes yn dweud wrthym na ddylem byth roi’r hyn y mae’r gelyn am ei gael iddynt.

Mae’r frwydr hon yn unig sydd nid yn unig yng nghysgod y gwasanaeth cudd, neu mewn rhyfel yn y Dwyrain Canol, ond mae’n frwydr y gall pobl pob dydd, fel chi, a fi, ei hennill. Mae’n frwydr o gredoau. Mae’r terfysgwyr yn benderfynol o ledaenu marwolaeth a chasineb. Ym Mhrydain, mae gennym arfau o undod, cariad, rhyddid i siarad a thosturi. Mae’r rhain yn bethau sydd bob amser yn gryfach ac yn orchfygol.

Drwy ddangos delfrydau Prydain yn ein bywydau pob dydd, a thrwy barhau â’n bywydau yn wyneb erchyllterau, byddwn yn fuddugol gyda’n pennau yn uchel fel yr ydym wedi gwneud droeon o’r blaen.

Cymerodd Cyngor Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff rhan yn y digwyddiad #SeneddCasnewydd yn ystod Mawrth 2017, lle buont yn trafod hawliau dynol gydag aelodau’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply