Llysgenhadon Dy Gynulliad – Cyngor Ysgol Albany

Aelodau o Gyngor Ysgol Albany

Aelodau o Gyngor Ysgol Albany

Shwmae Cymru! Ni yw cynrychiolwyr Cyngor Ysgol Gynradd Albany yn y Rhath, Caerdydd. Ar hyn o bryd rydym yn cymryd rhan mewn llawer o brosiectau i helpu i wella ein hysgol. Ein prosiect diweddaraf oedd paratoi holiadur yn gofyn i ddisgyblion Ysgol Albany sut y maent yn teimlo am addysg a’u profiadau dysgu. Mae pob disgybl o Flwyddyn 1 i Flwyddyn 6 wedi llenwi’r holiadur. Rydym wedi dysgu rhai pethau diddorol iawn am yr hyn y mae disgyblion Ysgol Albany yn mwynhau ei wneud yn yr ysgol, beth sy’n eu helpu i ddysgu a sut y gellid gwella’u cyfleoedd dysgu.

Rydym hefyd wedi cyfarfod â Dilwyn Young – Jones (Swyddog Allgymorth Addysg De Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) yn ddiweddar, a chawsom gyfle i sôn wrtho am rai o’r syniadau mwyaf poblogaidd a gododd yn ein harolwg disgyblion. Isod mae rhai o’r syniadau a gynigiodd disgyblion Ysgol Albany ar gyfer gwella dysgu ac addysg mewn ysgolion cynradd.

Athrawon arbenigol

Rydym yn credu mai un ffordd o wella addysg yw drwy gael athrawon arbenigol i ddysgu gwahanol bynciau. Os yw athrawon yn dda iawn mewn pwnc arbennig, rydym ni’n meddwl eu bod yn ei ddysgu’n well, ac rydym ninnau’n mwynhau dysgu ganddynt. Yn yr ysgol uwchradd, mae athrawon gwahanol yn dysgu pynciau gwahanol felly pam na all hynny ddigwydd mewn ysgolion cynradd hefyd? Rydym yn credu y byddai dysgu’n fwy o hwyl i bawb petai hynny’n digwydd.

Mwy o amser i fod yn greadigol

Rydym i gyd yn gwybod bod Mathemateg a Saesneg yn bwysig ac rydym yn wirioneddol mwynhau’r pynciau hyn, ond rydym yn credu ei bod yn bwysig cael digon o gyfleoedd i fod yn unigolion creadigol hefyd. Yn yr ysgol gynradd (yn enwedig yn CA2) rydym yn credu y dylem gael mwy amser i wneud pynciau creadigol fel celf, dylunio a gwneud, cerddoriaeth, dawns, drama ac, wrth gwrs,  chwaraeon a dysgu yn yr awyr agored.

Amgylcheddau dysgu

Dangosodd ein harolwg disgyblion y byddai llawer o blant yn hoffi newid eu hamgylcheddau dysgu. Dywedodd disgyblion Ysgol Albany eu bod yn mwynhau gweithio mewn grwpiau bach gyda’u ffrindiau weithiau ond maent hefyd yn teimlo y byddai cael lle tawel i weithio yn eu helpu’n arw i ddysgu. Rydym hefyd yn meddwl y gellid newid cynllun yr ystafelloedd dosbarth dan do i’n helpu i ddysgu. Mae rhai yn hoffi eistedd, sefyll neu orwedd wrth weithio. Mae rhai yn hoffi symud o gwmpas pan maent yn meddwl. Rydym i gyd yn dysgu mewn ffordd wahanol. Rydym yn credu y dylai’r ystafelloedd dosbarth dan do gynnig cyfleoedd gwahanol i weithio mewn amgylchedd sy’n cyd-fynd orau â’u ffordd nhw o ddysgu.

Llysgenhadon Cyngor Ysgol

Rydym yn mwynhau bod yn Llysgenhadon Cyngor Ysgol oherwydd ein bod yn falch o’r cyfle i helpu’r oedolion sy’n gwneud penderfyniadau am ein hysgol a’n cymuned. Rydym yn credu ei bod mor bwysig ein bod yn cynrychioli barn y plant yn ein hysgol ac yng Nghymru gan fod y ffordd y mae ysgolion yng Nghymru yn cael eu rhedeg yn effeithio arnom ni’n fwy na neb.

RYDYM AM WNEUD GWAHANIAETH!

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply