Llysgennad Dy Gynulliad – Alice o Girlguiding Cymru

Fy enw i yw Alice Cleave ac rwy’n aelod o’r Uwch Adran sy’n adran o Geidiaid i ferched 14-25. Rwyf wedi bod yn aelod o’r Geidiaid ers 8 mlynedd ac wedi cael llawer o gyfleoedd.

Yn ystod hanner tymor yr Hydref es i ac un o fy ffrindiau o’r Geidiaid i aros ym Mronerion (Pencadlys Geidiaid Cymru) a chymryd rhan mewn gweithdy Llysgenhadon Eich Cynulliad. Cafodd hyn ei redeg gan Caryl Hughes sy’n gweithio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Dysgon ni am Gynulliad Cenedlaethol Cymru a gwleidyddiaeth yng Nghymru. Siaradon ni hefyd am ddeisebau a sut y gallech chi gyflwyno un (a oeddech chi’n gwybod mai 10 llofnod yn unig sydd eu hangen ar gyfer deiseb i Gynulliad Cenedlaethol Cymru). Fe wnes i fwynhau dysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Diwrnod hyfforddiant Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad yn Bron Eirion

Diwrnod hyfforddiant Cynllun Llysgennad Dy Gynulliad yn Bron Eirion

Cawson ni becyn llawn adnoddau er mwyn gallu rhedeg ein sesiynau ein hunain gyda phobl ifanc yn ein hardal. Rhoddodd Caryl yr holl adnoddau angenrheidiol i mi. Cynlluniais fy sesiwn a dyma beth ddigwyddodd.

Cynhaliais i sesiwn gyda grŵp o blant blwyddyn saith yn Ysgol Uwchradd Dewi Sant am yr hyn yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Siaradon ni am yr hyn yw gwleidyddiaeth a syniadau’r disgyblion ar y mater. Edrychon ni hefyd ar rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru a sut mae’n effeithio ar bobl yng Nghymru.

Rhai o’r materion a drafodwyd oedd presgripsiynau am ddim yng Nghymru, E-Sigaréts a diodydd egni mewn ysgolion. Y prif gonsensws gan y grŵp oedd bod presgripsiynau am ddim yng Nghymru yn beth cadarnhaol ac nad oedden nhw’n deall pam nad oedd Lloegr hefyd yn darparu presgripsiynau am ddim.

Alice a'r grŵp yn Ysgol Uwchradd St David's yn cymryd rhan mewn tasg cytuno neu anghytuno

Alice a’r grŵp yn Ysgol Uwchradd St David’s yn cymryd rhan mewn tasg cytuno neu anghytuno

Pwnc mwy dadleuol oedd gwahardd diodydd egni mewn ysgolion. Ymateb llawer ohonynt oedd sioc – er bod diodydd egni eisoes wedi’u gwahardd yn ein hysgol. Dywedodd un disgybl, “Nid ydyn nhw’n effeithio ar bawb. Pam y dylen nhw gael eu gwahardd? ” a oedd yn bwynt dilys, ond nid oedd pawb yn cytuno.

Roedd disgybl arall o’r farn y dylai diodydd egni gael eu categoreiddio a dim ond rhai brandiau, fel Monster, y dylid eu gwahardd.

Roedd yn galonogol iawn i’w clywed yn trafod fel hyn a mynegi eu barn ar fater gwleidyddol – hyd yn oed os nad oeddent yn sylweddoli mai dyna oeddent yn ei wneud.

Roedd E-Sigaréts wedi achosi mwy hyd yn oed o raniad yn y grŵp na diodydd egni. Roedd y rhan fwyaf yn credu eu bod yn arf da o ran helpu pobl i roi’r gorau i ysmygu. Cefais fy synnu pan glywais fod pawb yn yr ystafell ond am nifer bach yn adnabod rhywun a oedd yn defnyddio E-Cigarettes. Cefais i fwy o sioc pan wnes i ddarganfod nad oedd y mwyafrif yn meddwl y dylent gael eu gwahardd mewn mannau cyhoeddus.

Un mater yr oedd gennyf ddiddordeb mawr mewn clywed eu barn arno oedd a ddylai’r oed pleidleisio gael ei ostwng i 16. I ddechrau roedd pawb yn credu y dylid ei ostwng (HWRE!) ond ar ôl ychydig mwy o drafod y pwnc roedd tua chwarter o’r grŵp yn anghytuno *wyneb trist*. Credai rhai myfyrwyr pan oeddent yn 16 oed na fyddai ganddynt ddigon o wybodaeth am y gwahanol bleidiau ac y byddent yn gwastraffu eu pleidlais. Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw hi i bobl ifanc gael eu haddysgu am wleidyddiaeth yn union fel y maent yn cael eu haddysgu am hanes neu astudiaethau crefyddol. Dylai pobl ifanc gael eu haddysgu am y gwahaniaeth rhwng Barack Obama, Theresa May a Boris Johnson.

Disgyblion Ysgol Uwchradd St David's yn cymryd rhan mewn gweithgaredd

Disgyblion Ysgol Uwchradd St David’s yn cymryd rhan mewn gweithgaredd

 

Disgyblion Ysgol Uwchradd St David's yn darganfod pwy yw eu Aelodau Cynulliad lleol

Disgyblion Ysgol Uwchradd St David’s yn darganfod pwy yw eu Aelodau Cynulliad lleol

Fe wnes i fwynhau rhedeg fy sesiwn ac rwy’n edrych ymlaen at wneud hynny eto. Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i Caryl am fy helpu a’m cefnogi ac i bawb ym mlwyddyn 7 a gymerodd ran.

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply