Lansio Ymgynghoriad Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru (CPPIC)

Gan Matt Walker – Cadeirydd CYPAW

Ar 8 Chwefror 2017 lansiodd yr ymgyrch ar gyfer Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru ei adroddiad, ‘Ymgynnull am Gymru’- Diwedd pennod tair blynedd yn ein hanes ac, mewn sawl ffordd, dechrau’r bennod nesaf.

Ffurfiwyd yr ymgyrch hon gan ymddiriedolwyr y Ddraig Ffynci dair blynedd yn ôl yn sgîl dirwyn y Cynulliad Ieuenctid diwethaf i ben. Ar ôl hynny roedd Cymru yn un o ddim ond llond llaw o wledydd yn Ewrop nad oedd ganddynt Senedd Ieuenctid genedlaethol. Yn y misoedd canlynol daeth grŵp o bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ynghyd, ac roedd ganddynt un nod gyffredin – roeddent am weld sefydlu Cynulliad Ieuenctid unwaith eto!

Matthew Walker gyda Llywydd a Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Siambr y Senedd.

Matthew Walker gyda Llywydd a Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Siambr y Senedd.

Ein gweledigaeth oedd, camu ar y llwybr tuag at sefydlu yng Nghymru gynulliad a arweinir gan ieuenctid, a gaiff ei ethol yn ddemocrataidd, sy’n cynrychioli pobl ifanc a chynulliad a fyddai, nid yn unig o fudd i bobl ifanc Cymru, ond hefyd yn gwella democratiaeth yn gyffredinol.

Ond gwyddem y byddai angen ennyn cefnogaeth i’r ymgyrch arnom.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus, y cyhoeddwyd ei ganlyniadau yn y Cynulliad Cenedlaethol yr wythnos hon, a hefyd teithiwyd i Genefa i geisio cefnogaeth Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn i sefydlu Cynulliad Ieuenctid. Wedi wythnosau o gasglu data’n bersonol gan gannoedd o bobl ifanc, ac ysgrifennu ein hadroddiad FUNC+ cychwynnol, fe wnaethom      hedfan i Genefa i gyflwyno ein achos gerbron y Pwyllgor. Yn eu sylwadau terfynol, galwodd y Pwyllgor am sefydlu seneddau ieuenctid ym mhob cenedl a thiriogaeth dramor y DU. Hon oedd y fuddugoliaeth fawr gyntaf yn ein hymgyrch!

Nid oedd yr ymgyrch ar ben o bell ffordd, a gwyddem y byddai’n rhaid i ni greu sylfaen dystiolaeth ar gyfer ein hachos, a hynny gan bobl ifanc a chan bobl sy’n gweithio yn y sector. Comisiynwyd adroddiad a oedd yn edrych ar 17 enghraifft o seneddau ieuenctid gwahanol, o bob cwr o’r byd, a luniwyd gan Rhian Croke, arbenigwr hawliau plant gwych, i gael gwybod beth a allai weithio yng Nghymru. Ar ôl cwblhau’r gwaith ymchwil hwn, daeth yn amser i ymgynghori.

Lansiwyd ein hymgynghoriad cyhoeddus y tu allan i’r Senedd ym mis Mehefin 2016. Chwe mis yn ddiweddarach, dyma ni, yn cyflwyno ein hargymhellion swyddogol.

Roeddem wrth ein bodd i gael dros 940 o ymatebion i’r ymgynghoriad o bob rhan o Gymru. Canfuwyd bod cefnogaeth fawr i gynulliad ieuenctid. Roedd 92 y cant o’r ymatebwyr yn cytuno y dylai Cymru gael cynulliad ieuenctid. Cytunodd 85 y cant o bobl y dylai Cynulliad Ieuenctid newydd gael ei ymgorffori yn y Gyfraith, ac roedd 86 y cant o’r farn y dylai fod gennym etholiadau democrataidd, a gaiff eu cynnal yn lleol, i ethol cynrychiolwyr i’r Cynulliad Ieuenctid am ddwy flynedd.

Yn ychwanegol at y gefnogaeth a gafwyd gan y cyhoedd, roeddem hefyd yn falch o fod yn y Senedd ym mis Hydref 2016 i fod yn dyst i ymrwymiad unfrydol y Cynulliad Cenedlaethol i sefydlu Cynulliad Ieuenctid. Ar yr eiliad honno, cymerais ysbaid i gymryd golwg yn ôl ac i sylweddoli faint a gyflawnwyd gennym yn ystod ein hymgyrch. Ar y diwrnod arbennig hwnnw roeddwn yn eistedd yn yr oriel gyhoeddus, a rhaid i mi ddweud, roedd yr hyn a ddywedwyd gan y Llywydd yn ystod y ddadl yn wir wedi dod â dagrau i fy llygaid.

Ni fyddem wedi cyrraedd y nod heb gefnogaeth gan gynifer o bobl, ac mae angen i ni ddiolch yn fawr i’r Llywydd ac Aelodau’r Cynulliad am weithio gyda ni yn ystod ein hymgyrch. Diolch i Aelodau’r Cynulliad, oherwydd heb eu cefnogaeth, byddai ein hymgyrch yn ddim ond breuddwyd o hyd.

Ymddiriedolwyr Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru (CPPIC) gyda Llywydd a Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Siambr y Senedd.

Ymddiriedolwyr Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru (CPPIC) gyda Llywydd a Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Siambr y Senedd.

Diolch yn fawr i bawb a roddodd o’u hamser i ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus hefyd. Roeddem wedi’n cyffwrdd o dderbyn cynifer o ymatebion ac i weld y fath frwdfrydedd dros ein hymgyrch.

Yn bennaf oll mae angen i mi ddiolch i fy nghyd-aelodau staff a oedd yn rhan o’r ymgyrch. Mae eu brwdfrydedd a’u hangerdd dros yr achos wedi cadw’r ymgyrch hon yn fyw. Bu’n anrhydedd i gael gweithio gyda chi i gyd.

Dechreuais ar y daith hon fel rhan o fudiad y Ddraig Ffynci, a sefydlwyd i ddylanwadu ar benderfyniadau a wneir yng Nghymru. Mae’r daith wedi fy arwain at y pwynt hwn, ac mae wedi dangos yn union sut y gall pobl ifanc fod yn asiantau gweithgar ar gyfer herio penderfyniadau. Rwy’n hynod o falch o bopeth yr ydym wedi’i gyflawni hyd yma ar gyfer pobl ifanc Cymru, a’r newid mawr yr ydym wedi helpu i’w sicrhau.

Rydym wrth ein bodd i fod yn cyhoeddi canfyddiadau ein hadroddiad yr wythnos hon, ar gyfer ei ystyried gan y Cynulliad. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda’r Cynulliad Cenedlaethol er mwyn creu cynulliad a arweinir gan ieuenctid, a gaiff ei ethol yn ddemocrataidd, a chynulliad sy’n wir yn cynrychioli pobl ifanc Cymru. Beth am i hyn fod yn ddechrau ar bennod newydd yn hanes Democratiaeth yng Nghymru, lle y mae llais pob plentyn yn cael ei glywed.

Matt Walker yw Cadeirydd yr Ymgyrch ar gyfer Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru.

Gellir darllen copi llawn o’r adroddiad yma.

 

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply