Hysbyseb Swydd: Helpwch ni i sefydlu a chyd-lunio Senedd Ieuenctid i Gymru yn y dyfodol

Ydych chi am helpu pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion gweithgar yn y dyfodol? Ydych chi am fod yn rhan o greu Senedd Ieuenctid newydd i Gymru?

Mari Wyn Gooberman, rheolwr Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc ydw i, ac os ydych chi’n frwdfrydig am ymgysylltu â phobl ifanc, gallai Cynulliad Cenedlaethol Cymru fod yn lle i chi.

Nawr yw’r cyfle perffaith i weithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill ym maes addysg, gwaith ieuenctid, brandio, y cyfryngau, y maes digidol a digwyddiadau i gyrraedd dinasyddion ifanc Cymru. Mae ein gwahanol raglenni dysgu yn cynnig gweithgareddau a chyfleoedd i drafod materion gwleidyddol, i herio Aelodau’r Cynulliad ac i ymwneud â’u gwaith. Fy ngobaith yw y bydd pob ysgol uwchradd, coleg a mudiad ieuenctid yng Nghymru yn annog eu holl ddysgwyr, waeth beth fo’u cefndir economaidd, eu gallu na’u hethnigrwydd, i ymgysylltu’n weithredol â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Kate, Dilwyn ac Ann, ein Swyddogion Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn crynhoi’r gwaith allgymorth:

“Mae bod yn rhan o’r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn y Cynulliad Cenedlaethol yn golygu bod y rhyddid ar gael inni fod yn arloesol a chreadigol yn y modd yr ydym yn ymgysylltu â phobl ifanc, ac i wybod bod yr hyn sy’n cael ei wneud yn ein gwaith o ddydd i ddydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddyfodol Cymru.”

Ffordd arall y bwriadwn gynorthwyo pobl ifanc i gymryd rhan yn y broses ddemocrataidd yn ystod 2018 yw wrth greu Senedd Ieuenctid i Gymru – sef, corff etholedig, dan arweiniad pobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, i sicrhau bod y Cynulliad yn clywed eu llais.

Bydd cyfranogiad disgyblion wrth wneud penderfyniadau ar lefel leol, lefel gymunedol neu ar lefel genedlaethol, gobeithio, yn arwain at effaith ddramatig wrth gynyddu hyder, cymhelliant a dyheadau pobl ifanc, p’un a ydynt yn chwarae rôl flaenllaw fel y cynrychiolwyr cyntaf i gael eu hethol, neu’n ymwneud â materion a godir gan y Senedd Ieuenctid ar-lein, neu yn ystod digwyddiadau rhanbarthol, wrth ymgysylltu â phobl ifanc.

Rwy’n falch o fod yn gweithio gyda’m Cyd-Swyddogion Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc i ddechrau annog cynifer o bobl ifanc â phosibl i ymgysylltu â’r fenter newydd uchelgeisiol hon. … Dyna pam rwy’n chwilio am Swyddog Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc newydd i ymuno â’r tîm.

Mae Kelly Harris, Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn Swyddfa Bae Caerdydd yn esbonio mwy:

“Mae gweithio fel rhan o’r Tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn foddhaol, yn heriol a chwim, ac rwyf wrth fy modd yn gwneud y gwaith. Mae darparu cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu am y Cynulliad, cymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad a chael dweud eu dweud am yr hyn sy’n bwysig iddynt, mewn modd cyfranogol, yn hynod o bwysig ac rwy’n falch o fod yn rhan o dîm sy’n gwneud hyn. Mae Senedd Ieuenctid i Gymru yn brosiect mor gyffrous, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr i’w weld yn datblygu ac yn rhoi cyfle i hyd yn oed fwy o bobl ifanc yng Nghymru gael llais ym myd ‘gwleidyddiaeth’.”

Beth yw’r rôl?

Rydym yn dîm bach ond deinamig yn y Cynulliad a’n nod yw llunio ymgysylltiad y Cynulliad â phobl ifanc yn barhaus; i gyrraedd, ysbrydoli, galluogi a rhoi gwybod i bobl ifanc Cymru am waith y Cynulliad.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n frwdfrydig am ymgysylltu â phobl ifanc wyneb yn wyneb ac ar-lein. Mae’r potensial ar gyfer cyrraedd pobl ifanc ar-lein, yn enwedig y rhai sydd wedi ymddieithrio, gan ddefnyddio technolegau newydd sy’n dod i’r amlwg, yn rhan bwysig o’r gwaith hwn. Mae cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr hefyd yn tyfu’n gyflym, felly mae angen i ni hwyluso’r cyfle hwn.

Rydym yn awyddus i benodi arbenigwr ymgysylltu â phobl ifanc sy’n siarad Cymraeg i weithio gyda’n pedwar swyddog addysg / ymgysylltu â phobl ifanc allgymorth presennol ac un swyddog addysg mewnol sy’n gweithio’n bennaf yn ein cyfleuster addysgu penodol, sef, Siambr Hywel ym Mae Caerdydd.

Dylech fod yn hyderus wrth weithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau a bod yn gyfarwydd â dulliau arfer gorau – efallai mai gwybodaeth a sgiliau yw’r rhain a gafwyd drwy brofiad blaenorol ym maes gwaith ieuenctid, creu cynnwys digidol a / neu gynllunio digwyddiadau.

Os ydych chi am arloesi, bod yn rhagweithiol a’n helpu ni i greu llwyfan i bobl ifanc fedru datblygu eu Senedd Ieuenctid i Gymru eu hunain wrth i ni nesáu at 20fed mlwyddiant y Cynulliad, rydym yn awyddus i glywed oddi wrthych. Felly, GWNEWCH GAIS NAWR!

Dyddiad cau: 20 Chwefror 2018, 10:00

No comments yet.

Leave a Reply