Pwyllgorau

Mae pwyllgor yn cynnwys grŵp bach o Aelodau Cynulliad o wahanol bleidiau sy’n edrych ar faterion arbennig mewn mwy o fanylder. Maent yn aml yn gofyn am fewnbwn gan gynghorwyr arbenigol allanol ac aelodau o’r gymuned cyn gwneud penderfyniadau.

Gellir sefydlu pwyllgorau newydd at ddibenion penodol drwy gydol tymor y Cynulliad.

Y pwyllgor cyntaf a sefydlir bob amser ar ôl etholiad yw’r Pwyllgor Busnes. Un o’i swyddi pwysicaf yw llunio amserlen ar gyfer busnes y Cyfarfod Llawn, pennu’r amseroedd sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor a chyfarfodydd grwpiau gwleidyddol. Mae hefyd yn penderfynu ar ddyddiadau toriadau’r Cynulliad a dyddiadau gofyn cwestiynau i Weinidogion Cymru yn y Cyfarfod Llawn. Mae hefyd yn awgrymu teitlau a chyfrifoldebau pwyllgorau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau’r Pwyllgorau ar y brif wefan.

Mae modd cael gwybodaeth a chymryd rhan yn ymchwiliadau cyfredol y pwyllgorau yn yr adran ‘Beth sy’n digwydd yn y Cynulliad’.

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Lynne Neagle AC Llafur Cymru @SeneddPPIA
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Mark Reckless AC Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig @SeneddNHAMG
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Bethan Jenkins AC Plaid Cymru @SeneddDGCh
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Russell George AC Ceidwadwyr Cymreig @SeneddESS
Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau John Griffiths AC Llafur Cymru @SeneddCLlLCh
Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Dr Dai Lloyd AC Plaid Cymru @SeneddIechyd
Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol David Rees AC Llafur Cymru
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Huw Irranca-Davies AC Llafur Cymru @SeneddMCD
Y Pwyllgor Deisebau Mike Hedges AC Llafur Cymru @SeneddDeisebau
Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog Ann Jones AC Dirprwy Lywydd y Cynulliad
Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad Jayne Bryant AC Llafur Cymru
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Nick Ramsay AC Ceidwadwyr Cymreig @SeneddArchwilio
Y Pwyllgor Cyllid Simon Thomas AC Plaid Cymru @SeneddCyllid