Gweithio fel Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn y Cynulliad

Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i weithio yn y Cynulliad ers dwy flynedd bellach, a phan fydd rhywun yn gofyn “Sut wyt ti?” neu “beth wyt ti’n ei wneud ar y funud?”, byddaf bob amser yn ateb gan ddweud “rwy’n  ofnadwy o brysur”  neu “Mae gen i gymaint o bethau i’w gwneud, dydw i ddim yn gwybod lle i ddechrau!” – felly meddyliais y byddai’n braf ceisio cofnodi’r hyn yr wyf wedi bod yn ei wneud yn ddiweddar yn fan hyn, ar ffurf blog …

Rwy’n bresennol mewn llawer o gyfarfodydd! Rwy’n mynd i gyfarfodydd tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc er mwyn cael cyfle i ddweud wrth bawb lle rydym wedi bod, beth rydym wrthi’n gweithio arno a chwblhau unrhyw waith cynllunio ar gyfer syniadau a phrosiectau newydd. Mae pawb, yn debyg i minnau, yn tueddu i fod yn brysur, felly mae hi’n braf cael cyfle i siarad â phawb. Rydw i hefyd yn bresennol mewn cyfarfodydd misol gyda’r Tîm Cyfathrebu yn y Cynulliad, sy’n hynod o bwysig. Mae ymgysylltu â phobl ifanc yn un rhan o’r hyn y mae’r Tîm Cyfathrebu anhygoel yn ei wneud, ac mae’n cynnwys pobl wych, talentog a hynod o brysur wrthi’n ddiwyd yn gweithio ar gynnwys digidol y Cynulliad, ar gyhoeddiadau, brandio, y cyfryngau, digwyddiadau yn y Senedd, digwyddiadau ledled Cymru, a gwasanaeth allgymorth sy’n helpu pwyllgorau’r Cynulliad i ymgysylltu â mwy o bobl a’u cynnwys nhw yn eu gwaith fel Aelodau’r Cynulliad.  Yn y cyfarfodydd hyn, rydym yn rhannu’r holl waith ymysg ein gilydd yn yr adran er mwyn cefnogi llwyth gwaith ein gilydd. Byddwn hefyd yn gwahodd siaradwr gwadd i’r cyfarfod o adran arall, neu o rywle arall y tu allan i’r Cynulliad, sy’n aml yn gynhwysfawr ac yn defnyddiol.

Digwyddiad Cymru Ifanc

Digwyddiad Cymru Ifanc

Rwyf hefyd yn bresennol mewn cyfarfodydd â sefydliadau ieuenctid ledled Cymru wrth imi rwydweithio er mwyn cyhoeddi’r gwaith yr ydym yn ei gynnig i bobl ifanc. Rydw i wrth fy modd yn cyfarfod yr holl sefydliadau ieuenctid sy’n cynnig cymaint o gyfleoedd gwerth chweil i bobl ifanc, gan ystyried ym mha fodd y gallwn weithio ar y cyd. Yn ddiweddar, cefais gyfarfod yng Nghanolfan Cwmbrân ar gyfer Pobl Ifanc, oedd yn brofiad anhygoel am iddo roi cyfle imi weld yr holl waith gwych y maent yn ei wneud i bobl ifanc a’r gymuned yng Nghwmbrân. Cefais siom ar yr ochr orau o weld rhaglenni hyfforddi ar gyfer pobl ifanc a banc bwyd lleol sydd wedi’i sefydlu i helpu’r gymuned. Mae llawer o gyfleoedd inni weithio gyda’n gilydd, ac ni allaf ddisgwyl nes y caf i fynd yn ôl. Cefais hefyd ymweld yn ddiweddar â Horseland ar Woodland Farm, sy’n ganolfan sy’n lle i enaid gael llonydd yng nghwmni ceffylau, wrth iddynt weithio â phobl ifanc ar ystod eang o heriau. Dyna beth oedd lleoliad anarferol ar gyfer cyfarfod, ac fe gefais ddigonedd o hwyl – ond y tro nesaf, bydd yn rhaid i mi sicrhau fy mod yn gwisgo fy welis wedi imi wisgo esgidiau anaddas y tro hwn! Wedi dweud hynny, beth oeddwn i’n ei ddisgwyl o fynd i rywle o’r enw Woodland Farm? Wps!

Horseland ar Coetiroedd Fferm

Horseland ar Coetiroedd Fferm

Yn ogystal, rwyf wedi bod yn rhoi sesiynau i bobl ifanc mewn gwahanol ganolfannau ACT Learning ledled De Cymru, sydd wedi bod yn hwyl. Mi es i Gynhadledd Pride Cymru Ifanc, a oedd yn ardderchog. Am ddiwrnod cynhwysfawr ac addysgiadol, a chyfle da i wneud cysylltiadau newydd. Rwy’n edrych ymlaen at gynhadledd y flwyddyn nesaf yn barod!

Kelly ar Pride Cymru Cynhadledd Ieuenctid

Kelly ar Pride Cymru Cynhadledd Ieuenctid

Cefais weithio hefyd gyda fy nghydweithiwr arbennig, Iestyn Wyn, wrth inni drefnu digwyddiad i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon. Y thema ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon eleni oedd ‘ifanc, dawnus a du’, felly gwnaethom weithio gyda chymuned Lleiafrifoedd Ethnig a Phobl Dduon trwy estyn gwahoddiad iddynt fod yn rhan o weithdy Cwestiwn ac Ateb unigryw yn y Senedd gyda’r Llywydd, Elin Jones AC. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol, a gofynnwyd llawer o gwestiynau da iawn i’r Llywydd!

Llywydd Elin Jones gyda phobl ifanc ar Gyfer Mis Hanes Pobl Dduon

Llywydd Elin Jones gyda phobl ifanc ar Gyfer Mis Hanes Pobl Dduon

Rwyf hefyd wedi bod yn cynorthwyo gyda gwaith arbennig y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg sydd newydd gwblhau Ymchwiliad i Wasanaethau ar gyfer Pobl Ifanc. Mae hyn wedi ein cadw’n brysur, wedi inni gael ymateb gwych gan 1511 o bobl ifanc yn rhoi gwybod pa wasanaethau maent yn eu defnyddio, a pha wasanaethau nad ydynt yn eu defnyddio. Mae’r ymateb wedi bod yn eithriadol o dda, a byddwn yn cyhoeddi’r adroddiad ar y wefan unwaith iddo gael ei gwblhau. Mae llawer o ymchwiliadau gwych ar waith ar hyn o bryd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cyfrannu.

Mae cymaint o bethau eraill hefyd wedi bod y digwydd:

  • Bûm wrthi’n plicio deuddeg oren ar gyfer côr Ysgol Gynradd a oedd yn canu yn y Senedd – mae hi’n swydd anodd, coeliwch chi fi!
  • Rhan o fy swydd yw bod yn rheolwr llinell ar ddau aelod o staff, felly treuliais ambell ddiwrnod yng Ngogledd Cymru yn cynllunio ar gyfer gwaith ac yn ymgymryd â thasgau goruchwylio.
  • Roeddwn yn rhan o dîm bychan wrthi’n trefnu digwyddiad Gwerthu Cacennau ar gyfer elusennau Macmillan a Llamau.
  • Bûm yn gwylio Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, yn rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.
  • Bûm yn nigwyddiad WISERD ar y thema ‘Pobl ifanc, gwleidyddiaeth a’r cyfeiriad yn y dyfodol o ran ymgysylltu â phobl ifanc yng Nghymru’.

At hynny, yn sgil cyhoeddiad pwysig y Llywydd ynghylch ei bwriad i sefydlu Senedd yr Ifanc, mi fydd hi’n brysurach nag erioed arnom ni! Rwy’n edrych ymlaen yn arw i weld y gwaith trefnu’n mynd rhagddo, ac mae’r gwaith a gynhaliwyd yn y ddwy flynedd ddiwethaf gan yr ymgyrch ar gyfer Senedd yr Ifanc yng Nghymru wedi bod yn allweddol yn hynny o beth. Mae’n dangos y gall pobl ifanc wneud gwahaniaeth.

Rwy’n credu y gallaf ragdybio y byddaf yn parhau i fod yn brysur tu hwnt yma yn y Cynulliad, a gallaf ddweud heb amheuaeth nad oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath wrth fy ngwaith fel Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc!

Wel, yn ôl â mi i ymarfer plicio orennau…..

I gyd mewn diwrnod o waith!

I gyd mewn diwrnod o waith!

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply