Llysgenhadon Dy Gynulliad – Cyngor Ysgol Bassaleg

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae cyngor yr ysgol wedi trafod a gweithredu ar nifer o faterion. Fodd bynnag, yn ddiweddar, rydym heb os wedi bod yn canolbwyntio ar wella’r adnoddau sydd ar gael i’r ysgol o ran gweithredu ar faterion iechyd meddwl, ac ar godi ymwybyddiaeth yn yr ysgol ynghylch y materion hyn. Rydym hefyd wedi treulio llawer o amser yn ceisio gwella safleoedd amrywiol yn yr ysgol, yn enwedig yr isadeiledd.

Yn ddiweddar, cafodd disgyblion blynyddoedd 10, 11 a 12 gyfle i weithio gyda sefydliad Newport Mind mewn cyfres o sesiynau hyfforddi, a hynny er mwyn cymhwyso i fod yn fentoriaid iechyd meddwl i’w cymheiriaid.  Ar hyn o bryd, rydym yn ceisio rhoi ein syniadau ar waith yng nghymdeithas yr ysgol cyn gynted â phosibl, gan fod problemau iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc ar eu lefelau uchaf erioed ac yn epidemig cynyddol nad yw’n cael ei herio mewn modd digonol. Rydym yn awgrymu bod ein hysgol yn lansio sesiynau ‘galw heibio’ a gaiff eu cynnal gan fentoriaid iechyd meddwl sydd wedi’u hyfforddi. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal yn ystod yr egwyl, amser cinio ac yn ystod amser cofrestru.

Cyngor Ysgol Bassaleg yn trafod

Cyngor Ysgol Bassaleg yn trafod

Cawsom y syniad hwn yn sgil y ffaith bod disgyblion yn ei chael yn anodd siarad yn agored ag athrawon neu weithwyr cymorth. Ar ben hynny, mae’r system gyfeirio yn arwain weithiau at gyfnodau hir o aros am gymorth, ac mae hynny’n wastraff amser hanfodol o ran iechyd meddwl y disgybl. Mae’r cam o nodi problemau a’u datrys yn gynnar yn tueddu i atal problemau iechyd meddwl difrifol rhag datblygu yn y dyfodol agos. Fodd bynnag, rydym wedi sicrhau cynnydd sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf. Y llynedd, llwyddodd grŵp o fyfyrwyr, gan gydweithio â chyngor yr ysgol, i sefydlu a chynnal ‘pwyllgor iechyd meddwl’.

Drwy’r pwyllgor hwnnw, gwnaethom drefnu digwyddiadau at ddibenion mynd i’r afael â phroblemau iechyd meddwl a chodi ymwybyddiaeth yn yr ysgol. Gwnaethom drefnu ymweliadau, yn ogystal â sesiynau lle bu disgyblion yn siarad â grwpiau blwyddyn unigol am eu profiadau iechyd meddwl. Roedd y sesiynau hyn yn agoriad llygaid i nifer o bobl, gan eu bod yn gweld bod pobl gyffredin yn gallu dioddef o broblemau iechyd meddwl, yn ogystal â phobl enwog a hyd yn oed unigolion yn ein plith.

new-2011

Ar ben hynny, un pwnc a gododd yn gyson yng nghyfarfodydd cyngor yr ysgol, heb os nac oni bai, oedd y gwelliannau yr hoffem weld yn cael eu gwneud i adeiladau’r ysgol. Fel corff o ddisgyblion, credwn fod adeiladau gwell yn rhoi cymhelliant i ddisgyblion weithio’n galetach yn yr ysgol. Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr. Gall bethau bach fel toiledau glanach, waliau wedi’u peintio a charpedi newydd roi golwg newydd i’r ysgol, ac maent yn gamau bach a all arwain at newidiadau mawr. Credwn bydd newidiadau bach a graddol, heb os nac oni bai, yn cryfhau cymhelliant disgyblion i ddod i’r ysgol a gweithio’n galed.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply