Gwaith athrawon cyflenwi

Dylai’r system ar gyfer darparu athrawon cyflenwi yng Nghymru gael ei hadolygu yn ôl pwyllgor yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ystyried modelau eraill ar gyfer llenwi’r bylchau a grëir gan absenoldebau athrawon gan ei fod o’r farn nad yw’r system bresennol, sef bod un asiantaeth yn cyflawni contract i Gymru gyfan, yn gweithio’n ddigon da .

Llanwodd tua 1,500 o bobl arolwg ar gyfer y Pwyllgor i greu darlun o sut mae’r system athrawon cyflenwi yn gweithio ledled y wlad.

CYPE-Infographic_W_Wales_cropped

Canfu mai athrawon cyflenwi sy’n dysgu bron i chwarter y disgyblion o leiaf unwaith yr wythnos, a bod 30 y cant yn cael eu dysgu gan athro cyflenwi gwahanol bob tro.

Dywedodd 60 y cant o’r rhai a holwyd fod disgyblion yn bwrw ymlaen â’r un gwaith pan fydd athro cyflenwi yn eu dysgu, ond dywedodd 80 y cant fod disgyblion yn dysgu llai a bod ymddygiad y plant yn dirywio.

Mae’r Pwyllgor hefyd wedi codi pryderon am y diffyg data dibynadwy ar gyfer y rhesymau am absenoldebau salwch athrawon. Mae’r Pwyllgor yn nodi y gellid mynd i’r afael â hyn o dan ganllawiau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru wrth i’r ymchwiliad fynd rhagddo.

Dadl yn y Cyfarfod Llawn

Darllenwch erthygl blog y Gwasanaeth Ymchwil cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn:

Pigion – Gwaith athrawon cyflenwi yng Nghymru: Dadl yn y Cyfarfod Llawn

Gwyliwch yr adroddiad yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn isod:

Tagged with:

No comments yet.

Leave a Reply