Gordewdra yng Nghymru

Obesity in Wales-Welsh-01

  • Mae canlyniadau Arolwg Iechyd Cymru 2015 yn dangos bod 24% o oedolion yn y categori gordew a 59% o oedolion yn y categori rhy drwm neu ordew. Mae’r ffigurau ar gyfer oedolion rhy drwm a gordew yn cynyddu yn ôl lefel yr amddifadedd, o 54% yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig i 63% yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig.
  • Mae Rhaglen Mesur Plant Cymru 2013/2014 Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos bod 3% o blant yn rhy drwm neu’n ordew. Mae’r ffigurau yn cynyddu yn ôl lefel yr amddifadedd, o 22.2% yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig i 28.5% yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig.
  • Mae gordewdra yn un o’r prif achosion marwolaeth y gellid ei atal yng Nghymru, ac mae gordewdra, ynghyd â’r cyflyrau iechyd cysylltiedig, yn rhoi pwysau ar y gwasanaethau iechyd. Gall gordewdra effeithio ar iechyd, lles, ansawdd bywyd a gallu person i ennill bywoliaeth. Gall plant gordew ddioddef problemau iechyd ac maent hefyd yn fwy tebygol o fod yn ordew pan fyddant yn oedolion.
  • Mae’r hyn sy’n achosi gordewdra yn gymhleth, a gall gynnwys ffactorau meddygol, cymdeithasol ac economaidd. Er bod Llywodraeth flaenorol Cymru wedi rhoi amryw raglenni ar waith i geisio mynd i’r afael â’r cyflwr, fel Llwybr Gordewdra Cymru Gyfan a chynlluniau sy’n canolbwyntio ar fwyta’n iach ac ymarfer corff, ar hyn o bryd nid yw’r lefelau gordewdra yng Nghymru yn gostwng.Obesity in Wales-Welsh-01
  • Cynhaliodd Pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad ymchwiliadau i’r gwasanaethau rheoli pwysau arbenigol a oedd ar gael (gan gynnwys llawdriniaeth) a gordewdra ymysg plant. Mae’r syniadau diweddaraf a gyflwynwyd gan wleidyddion a gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru i leihau gordewdra yn cynnwys treth ar ddiodydd llawn siwgr a gwahardd hysbysebion sy’n marchnata bwyd a diod sy’n uchel mewn braster, halen a siwgr. Yn 2016 lansiodd Iechyd Cyhoeddus Cymru restr wirio 10 cam i fynd i’r afael â gordewdra ymysg plant.
Tagged with: , ,

, ,

No comments yet.

Leave a Reply