Ffug Etholiad yng Ngholeg Llandrillo

Myfyrwyr yn cyflwyno maniffestoYn ddiweddar cawsom ddiwrnod yn trafod gwleidyddiaeth a Chynulliad Cenedlaethol Cymru â grŵp gwych o fyfyrwyr Sgiliau Bywyd yng Ngholeg Llandrillo.

Dechreusom ni drwy edrych ar y pynciau y mae’r Cynulliad yn gyfrifol amdanynt a chawsom drafodaethau gwych ar nifer o’r materion sydd wedi cael eu trafod yn y Senedd. Roedd gan y myfyrwyr ddigon i’w ddweud am fwyta’n iach a gwnaethant hefyd drafod ysmygu y tu allan i ysgolion, ysbytai a meysydd chwarae, sef pynciau a drafodwyd gan Aelodau’r Cynulliad wrth iddynt drafod Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Hefyd, cafodd y myfyrwyr gyfle i gymryd rhan yn ymgynghoriad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Deithio Llesol. Mewn grwpiau, trafododd y myfyrwyr y pethau sy’n eu hatal rhag cerdded neu feicio i’r siopau, y coleg neu’r gwaith. Roedd y materion a godwyd ganddynt yn cynnwys pryderon diogelwch, yn enwedig i rywun sy’n cerdded neu feicio ar ei ben ei hun, traffig, pellter, sbwriel, a baw cŵn. Hefyd, cynigiodd y myfyrwyr lawer o syniadau am bethau a allai eu hannog i gerdded neu feicio, megis sefydlu ‘ffrindiau cerdded neu feicio’ neu grwpiau er mwyn i bobl deithio i’r coleg gyda’i gilydd. Roedd syniadau eraill yn cynnwys gwersi hyfedredd beicio mewn ysgolion uwchradd a mwy o finiau sbwriel.

Syniadau i wella addysgYn y prynhawn, creodd y myfyrwyr eu maniffestos eu hunain wrth iddynt gymryd rhan mewn ffug etholiad. Gan weithio mewn grwpiau, gwnaethant ganolbwyntio ar bedair thema: datblygu addysg, yr amgylchedd, byw’n iach, a chymunedau. Ar ôl iddynt gytuno ar eu haddunedau maniffesto, gwnaethant weithio fel tîm i baratoi araith a phoster a chreu rhosglymau ar gyfer eu plaid. Rhoddodd pob grŵp gyflwyniad hyderus i’r dosbarth. Roedd eu haddunedau maniffesto yn cynnwys cynyddu nifer y ceir trydan, sicrhau bod digon o finiau ailgylchu, yn enwedig ar hyd ein harfordir, pythefnos o aelodaeth dreialu am ddim ar gyfer canolfannau hamdden, gwersi chwaraeon gorfodol i fyfyrwyr dros 16 oed, a’r angen i wneud gwell defnydd o adeiladau gwag ar y stryd fawr trwy eu defnyddio fel canolfannau ieuenctid. Wedi gwrando ar bob un o’r cyflwyniadau, cafodd pawb gyfle i bleidleisio.

Dywedodd Reece, un o’r myfyrwyr a gymerodd ran yn y dydd, “Roedd y gweithdy yn dda oherwydd ei fod yn hwyl darganfod beth sy’n digwydd yn y Cynulliad Cenedlaethol ac roedd yn ddiddorol dysgu am wleidyddiaeth.” Roedd Bethan, un o’r myfyrwyr eraill, hefyd wedi mwynhau cymryd rhan, “Roedd y gweithdy yn ddiwrnod diddorol iawn. Wyddwn i ddim y gallai gwleidyddiaeth fod mor ddiddorol. Diolch am ein dysgu ni am y Cynulliad Cenedlaethol.”

Roedd yn ddiwrnod ardderchog o drafod gwleidyddiaeth â phobl ifanc ysbrydoledig.

I ddysgu mwy am y gwasanaethau sydd ar gael i ysgolion a sefydliadau ieuenctid yng Nghymru, cysylltwch â ni ar 0300 200 6565 neu anfonwch neges e-bost: cysylltu@cynulliad.cymru.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply