Ffug Etholiad yn Ysgol Castell Alun

Roedd diwedd tymor i ddisgyblion Bl8 Ysgol Castell Alun yn llawn bwrlwm ymgyrch etholiadol wrth iddynt gymryd rhan mewn ffug etholiad. Dechreuodd y diwrnod gyda cyflwyniad gan Ann Williams, Swyddog Addysg y Cynulliad yn y Gogledd. Yn y cyflwyniad roedd cyfle i ddysgu am waith y Cynulliad, rhoi barn am ddeddfau sy’n effeithio ein bywydau pob dydd a chael gwybod sut y gall pobl ifanc gael llais yng ngwaith y Cynulliad.

 

Yna roedd cyfle i bawb feddwl beth fyddai’n bwysig iddyn nhw pe byddent yn rheoli Cymru. Wrth weithio mewn grwpiau roedd pawb yn trafod a phenderfynu ar bolisïau ar gyfer eu plaid eu hunain. Roedd rhaid i bob plaid gytuno ar syniadau ynglŷn a pedwar o’r 21 maes sydd wedi eu datganoli sef  chwaraeon a hamdden, yr amgylchedd, iechyd ac addysg. Wedi cytuno ar eu prif syniadau roedd angen llunio maniffesto, ysgrifennu araith, creu posteri, dylunio logo a chreu rhosedi lliwgar. Roedd digon o gyfle i bawb ddefnyddio sgiliau amrywiol a bod yn rhan o’r tîm.

IMG_1113

Erbyn diwedd y gweithdy roedd gan bob plaid gyflwyniad ar gyfer gweddill y dosbarth. Roedd safon y cyflwyniadau’n wefreiddio a’r amrywiaeth o syniadau ynglŷn a sut i ddatblygu Cymru ar gyfer y dyfodol yn wych, roedd y rhain yn cynnwys: Cynyddu’r nifer o nyrsus ysgol,  codi tal o 50c ychwanegol ar unrhyw ddiodydd sydd yn cynnwys dros 30% o siwgr, gwahardd sigarennau ac e-sigarennau o bob digwyddiad chwaraeon ac o bob man lle cynhelir chwaraeon a chosbau llym i rai sy’n taflu sbwriel.

 

Ar ddiwedd y gweithdy roedd cyfle i bawb bleidleisio i ddewis y blaid orau i’w cynrychioli. Er fod angen un enillydd i bob dosbarth mae pob un oedd wedi cymryd rhan yn haeddu eu canmol, roedd eu brwdfrydedd a gweithgarwch yn werth ei weld.

 

 

Yn dilyn y Ffug Etholiad, roedd yr adborth a gafwyd gan y disgyblion yn gadarnhaol iawn, dyma rhai o’r sylwadau; “Fe wnes i fwynhau meddwl am syniadau er mwyn gwella ein gwlad” ac “ Fe wnes i fwynhau gweithio fel tîm i greu cyflwyniad da” Roedd eraill wedi mwynhau’r cyfle i ddysgu ffeithiau newydd a chael creu a dylunio logos a phosteri.

 

Roedd yn ddiwrnod gwych o wleidyddiaeth yng nghwmni pobl ifanc ysbrydoledig.

IMG_1121

I wybod mwy am yr adnoddau Ffug Etholiad sydd ar gael gennym neu i wybod mwy am y gwasanaeth sydd ar gael i ysgolion a chlybiau ieuenctid led led Cymru cysylltwch a ni ar 0300 200 6565, anfonwch e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru neu gallwch ymweld a’n gwefan DyGynulliad.org

No comments yet.

Leave a Reply