Eich Cynulliad yn tethio i Sir Dinbych

Cafodd ein tîm Allgymorth gyfle i gyfarfod â rhai o bobl ifanc ardderchog Cymru yr wythnos diwethaf.

Ddydd Iau, aethom i Sir Ddinbych a chawsom ein rhyfeddu gan y croeso cynnes a gawsom.

Bu’r ymweliad yn gyfle gwych i ni ddeall y problemau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu wrth dyfu’n oedolion yng Nghymru a chlywed am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Addysg oedd un o’u prif bryderon, yn enwedig costau cynyddol ffioedd prifysgol. Dywedodd nifer ohonynt eu bod yn teimlo bod angen rhagor o adnoddau ar ysgolion, nid dim ond ar gyfer y presennol ond hefyd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cafwyd trafodaeth am Fagloriaeth Cymru hefyd. Roedd llawer o aelodau’r grŵp yn poeni y byddai’r cymhwyster hwn yn dod yn orfodol ac na fyddai’n caniatáu iddynt wireddu’u dymuniadau wrth iddynt wneud cais am le mewn prifysgol.

Hefyd, roedd aelodau’r grŵp yn poeni am brentisiaethau ac yn dweud eu bod yn teimlo mai prentisiaethau mewn rhyw fath o grefft oedd yr unig rai a oedd ar gael. Roedd y grŵp yn teimlo mai’r unig ddewis arall oedd dilyn cwrs prifysgol.

Yn olaf, roeddent yn teimlo bod trafnidiaeth gyhoeddus yn rhy ddrud. Soniodd rhai am y ffaith nad oedd oedolion ifanc yn cael pleidleisio tan oeddent yn 18 oed ond weithiau roedd disgwyl iddynt dalu prisiau oedolion i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gydag iddyn nhw droi’n 16 oed.

Fel y gwelwch, rydym wedi cael rhai sgyrsiau buddiol iawn eisoes. Ond rydym am glywed rhagor.
Cysylltwch â ni os hoffech drefnu i aelod o’r tîm ymweld â chi,

Trydarwch ni: Dy Gynulliad

Dilynwch ni ar Facebook: Dy Gynulliad

Caryl Mai Williams, Swyddog Cyswllt ac Allgymorth Gogledd Cymru

No comments yet.

Leave a Reply