Llysgenhadon Dy Gynulliad – Senedd Myfyrwyr Pentrehafod

Dysgu ar Safle Adeiladu

Mae ein hysgol yn un sy’n parchu hawliau, felly mae llais y myfyrwyr yn bwysig iawn. Mae gennym Senedd Myfyrwyr, lle mae myfyrwyr yn cael eu dewis, drwy etholiad, i gynrychioli eu cyfoedion yng nghabinet y myfyrwyr.

Mae hyn yn arbennig o bwysig i ni gan fod ein hysgol yn cael ei hadnewyddu ar hyn o bryd, sy’n golygu bod y gwaith o addysgu a dysgu yn digwydd ar safle adeiladu prysur. Mae’r profiad wedi bod yn un ‘cymysg’, ond mae barn myfyrwyr wedi’i chlywed bob cam o’r ffordd, ac rydym yn credu ei bod yn bwysig ein bod yn gallu dweud ein dweud ar ddatblygiadau.

Mae pob aelod cabinet wedi bod o gwmpas y safle ar ryw adeg i fynegi ei farn. Mae’r broses adeiladu wedi bod yn un ‘cam wrth gam’, sy’n golygu bod rhai pethau yn parhau i fod yn cael eu hadeiladu tra bod rhai pethau newydd eraill wedi’u trosglwyddo yn ôl i ni. Yn ddiweddar, rydym wedi cael Stiwdio Ddrama newydd sydd â rigiau goleuadau newydd, drychau maint llawn ar draws y waliau a llawer o bethau eraill. Rydym hefyd wedi cael ystafell gerddoriaeth newydd gyda waliau gwrth-sain, allweddellau newydd sbon a llawer o offer technegol newydd. Nid yw’r ystafelloedd ymarfer wedi’u cwblhau eto, ac maent yn cael eu defnyddio dros dro fel swyddfeydd tîm y pennaeth nes i’w hystafelloedd nhw gael eu cwblhau. Mae’r ystafelloedd technoleg newydd bron wedi’u cwblhau a byddwn yn cael rhai ystafelloedd TGCh newydd sydd hefyd bron yn barod. Maent hefyd yn gweithio ar ystafelloedd newid newydd y tu allan sydd â lle ychwanegol i gadw ein hoffer ar gyfer y cwricwlwm amgen. Bydd yr ystafelloedd newydd hyn yn barod ar ein cyfer ym mis Gorffennaf.

Bydd gennym adeilad sydd â dau lawr lle mae’r adran celf, dylunio a thecstilau yn mynd i gael ei lleoli. Bydd yr adeilad hwn yn cael ei rannu’n bedair ystafell, dwy ar bob llawr. Mae hanner y llawr gwaelod yn mynd i fod yn ystafell technoleg uwch. Bydd desgiau ysgrifennu yn yr ystafell hon, a byddwch yn gallu pwyso botwm a bydd cyfrifiadur a bysellfwrdd yn codi o’r ddesg. Bydd ystafelloedd y llawr cyntaf wedi’u neilltuo ar gyfer tecstilau.

Ar hyn o bryd maent yn gweithio ar ein derbynfa. Dyma lle’r oedd yr ystafelloedd Saesneg yn arfer bod, ac mae’n rhaid i ni gael mynediad arall i’r ysgol oherwydd bod gwaith yn cael ei wneud ar flaen yr ysgol.

Ar ôl eu cwblhau, bydd gennym hefyd doiledau gwrth-fwlio. Ni fydd drws allanol i’r toiledau hyn er mwyn sicrhau nad yw plant yn cael ei bwlio ynddynt. Yn lle hynny, mae pob ciwbicl unigol wedi’i gynllunio i fod â drysau sy’n mynd o’r nenfwd i’r llawr. Mae rhai o’n toiledau wedi’u troi’n doiledau staff dros dro, sy’n boen go iawn gan mai dim ond un set o doiledau sydd gennym bellach. Mae rhan o’r iard hefyd wedi cau oherwydd bod gwaith yn mynd rhagddo yn yr ardal honno, felly mae’n rhaid inni gerdded yr holl ffordd o amgylch yr iard i gyrraedd y pen arall. Fodd bynnag, er bod hyn yn boen go iawn ar hyn o bryd, nid oes ots gennym oherwydd ein bod yn edrych ymlaen at gwblhau’r adeilad newydd.

O blith holl hawliau’r CCUHP, hoff hawl yr ysgol yw bod y gorau y gallwch fod, a dyna pam yr oedd Mr Riordan, ein Swyddog Amddiffyn Plant, a phennaeth y gwaith adeiladu eisiau i’r adeilad newydd ddigwydd. Heb ei gymorth ef, ni fyddai pethau’n rhedeg mor esmwyth yn awr.

Felly, diolch yn fawr i Mr Riordan ac i’r holl adeiladwyr oddi wrth Senedd Myfyrwyr Pentrehafod.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply