Disgyblion o Sir Benfro yn cael cyfle i ddweud eu dweud

Logos Ysgolion Tasker Milward a Syr Thomas PictonCafodd disgyblion sy’n astudio cwrs lefel A mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yn ysgol Tasker Milward ac ysgol Syr Thomas Picton gyfle i gyfrannu at y ddadl ynghylch gostwng yr oedran pleidleisio mewn gweithdy a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ar ôl dysgu am hanes datganoli a goblygiadau Deddf Cymru (2017), a chymryd rhan mewn gweithgaredd a oedd yn seiliedig ar y gwaith craffu a wneir gan y pwyllgorau, cafodd y disgyblion gyfle i gynnal trafodaeth egnïol ynghylch a ddylai pobl 16 oed gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad.

Yn sgil y ffaith eu bod yn bobl ifanc â diddordeb naturiol mewn gwleidyddiaeth, nid oedd yn syndod bod pob un ohonynt, heb eithriad, wedi pleidleisio o blaid gostwng yr oedran pleidleisio i 16.

“Mae pobl ifanc yn ddigon deallus i bleidleisio,” meddai Alex, sy’n 17 oed. “Rwy’n credu y byddent yn cymryd y cyfrifoldeb o ddifrif ac yn pleidleisio mewn modd priodol.”

Un fantais o ostwng yr oedran pleidleisio a gafodd ei chrybwyll gan nifer o fyfyrwyr, gan gynnwys Eleri, oedd y ffaith y byddai’n cynyddu’r lefel o ymgysylltu gwleidyddol a geir yng Nghymru ac yn sicrhau bod ystod ehangach o safbwyntiau yn cael eu cynrychioli.

Gwnaed nifer o sylwadau, fodd bynnag, ynghylch yr angen i ddarparu gwell addysg wleidyddol mewn ysgolion ochr yn ochr â’r cam o newid y gyfundrefn bleidleisio.

Dywedodd Josh, sy’n 17 oed: “Rwy’n teimlo y dylid gostwng yr oedran pleidleisio i 16, cyhyd â bod cymhwyster TGAU mewn Gwleidyddiaeth ar gael, a bod gofyn i chi ei basio cyn i chi gael yr hawl i bleidleisio.”

Mynegodd pawb y farn bod penderfyniadau gwleidyddol yn gallu cael goblygiadau enfawr i’w bywydau (tynnwyd sylw at Brexit fel enghraifft allweddol o hyn).

“Arnom ni y mae’r effaith fwyaf, gan mai ein dyfodol ni sydd yn y fantol,” eglurodd Tempany, sydd hefyd yn 17 oed. “Ac ar hyn o bryd, nid ydym yn cael ein cynrychioli. Rydym yn haeddu cael dewis, gan fod mwyafrif y bobl yn ein grŵp oedran ni yn meddu ar ymwybyddiaeth wleidyddol.”

Yn ogystal, yn ystod y sesiwn hon, gofynnwyd i’r disgyblion feddwl am eu syniadau eu hunain ar gyfer cyfreithiau newydd yng Nghymru. Nid oedd yn syndod mai’r syniad o ostwng yr oedran pleidleisio i 16 ar gyfer etholiadau’r Cynulliad oedd ar frig y rhestr. Roedd y syniadau eraill a grybwyllwyd yn cynnwys cyflwyno cap ar gyflogau yn y sector cyhoeddus, disodli Bagloriaeth Cymru â chwrs Sgiliau Bywyd, a chyflwyno cyfraith a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gasglu’r holl wastraff cartref sy’n cael ei greu unwaith yr wythnos.

Os ydych yn dysgu cwrs lefel A mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth ac yn meddwl y byddai gennych ddiddordeb mewn cynnal gweithdy yn eich ysgol, cysylltwch â kate.gravell@cynulliad.cymru

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply