Disgyblion Johnston CP yn ymgyrchu yn erbyn taflenni gwleidyddol

CaptureGydag ymgyrch Cymru2016 yn dal yn fyw yn y cof, cynhaliodd disgyblion o Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston yn Sir Benfro ymgyrch eu hunain i dynnu sylw at eu hamheuon ynghylch y defnydd o daflenni gwleidyddol.

Anfonodd disgyblion ym Mlwyddyn 5, a oedd wedi dilyn yr etholiad yn eu gwersi Saesneg, negeseuon e-bost at y Cynulliad Cenedlaethol.

“Un o’r materion a drafodwyd gennym oedd y syniad o anfon taflenni lliw i’n cartrefi,” ysgrifennodd Emyr Lane, Macy Morgan a Ben Cullen. “Gwnaethom ofyn i’n rhieni am eu barn. Yna, cawsom drafodaeth ar y pwnc fel dosbarth.”

Roedd yr amgylchedd ar frig y rhestr o bryderon a godwyd.

“Mae rhai o’r pleidiau yn siarad am ddiogelu’r amgylchedd, ond mae hynny’n rhagrithiol o gofio bod y taflenni yn arwain at wastraffu coed!” Dyna’r hyn a ysgrifennodd Keisha Jones, Freya Banks a Cameron Hughes.

 

Tynnodd disgyblion eraill, fel Danika Scriven a Fraser Byrant-Thomas, sylw at y ffaith bod taflenni’n cael eu gadael ar garreg y drws ac yn chwythu yn y gwynt, gan achosi problem sbwriel.

Yn bwysicach fyth, roedd sawl un yn cwestiynu pa mor effeithiol yw anfon taflenni at bobl fel ffordd o’u hannog i bleidleisio.

“O ran y plant yn ein dosbarth ni, dim ond UN rhiant ddarllenodd y taflenni!” bytheiriodd Erin Morgan a Stacy Griffiths. “Beth yw diben eu hanfon pan nad oes neb yn eu darllen? Felly, pan ddaw’r etholiad, ni fydd gan neb syniad dros bwy i bleidleisio.”

 

Er na chafodd unrhyw daflenni eu hariannu na’u hanfon gan y Cynulliad Cenedlaethol, roedd y disgyblion o Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston yn falch o gael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy addysg a drefnwyd gan y tîm allgymorth, lle cawsant gyfle i ddysgu mwy am waith y Cynulliad ac i fynegi eu pryderon a’u syniadau ar gyfer gwella’r drefn dan sylw.

 

Ymunodd y cynghorydd sir Ken Rowlands â’r gweithdy, ac fe atebodd lawer o gwestiynau’r disgyblion ar ymgyrchu gwleidyddol. Yn ogystal, rhoddodd eglurhad i’r disgyblion ynghylch y cyswllt rhwng polisi Llywodraeth Cymru a’r ysgol newydd sy’n cael ei hadeiladu ar eu cyfer.

 

Dyma rai o’r syniadau a gyflwynwyd gan y bobl ifanc:

 

  • Ei gwneud yn ofynnol bod y pleidiau gwleidyddol yn plannu coed bob tro y bydd taflenni’n cael eu dosbarthu.
  • Gwahardd y defnydd o bapur sgleiniog / lliwiau mewn perthynas â phob math o daflen sy’n cael ei hargraffu.
  • Defnyddio cyfryngau eraill yn well – hysbysebion teledu a radio, hysbysebion mewn papurau newydd, negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol, negeseuon e-bost a negeseuon ar hysbysfyrddau – i godi ymwybyddiaeth o bolisïau’r pleidiau.
  • Cynnal mwy o gyfarfodydd cyhoeddus mewn mannau lleol yn y cyfnod sy’n arwain at etholiad.

 

I drefnu ymweliad allgymorth yn eich ysgol neu eich sefydliad ieuenctid, ewch i: http://www.dygynulliad.org/cymryd-rhan/rhaglenni-yn-eich-cymuned/

Tagged with: ,

,

No comments yet.

Leave a Reply