Digwyddiad arweinyddiaeth i ferched sydd am ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Gludwaith o luniau, gan gynnwys y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad, a lluniau o fenywod ifanc yn dweud eu dweud

Ddydd Llun 7 Mawrth, bydd y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, yn cynnal digwyddiad cyffrous i ferched 15-18 oed i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Cynhelir y digwyddiad yn Nhŷ Hywel yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd. Y nod yw ysbrydoli merched i ystyried eu cynlluniau gyrfaol yn y dyfodol, ac i drafod sut y gall menywod ifanc wneud gwahaniaeth yn y byd, a hynny drwy ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth a thrwy chwarae rhan mewn gweithgareddau yn eu hysgolion a’u cymunedau.

Bydd y digwyddiad yn ategu ymgyrch y Llywydd i annog menywod i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus. Dengys ymchwil nad yw merched a menywod yn aml yn ystyried eu hunain yn arweinwyr, a’u bod yn osgoi rolau arwain. Bydd y merched yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod drwy gydnabod yr hyn y mae menywod wedi’i gyflawni a thrwy ddysgu sgiliau ymarferol er mwyn iddynt ddatblygu dyheadau cadarnhaol a chyrraedd eu potensial.

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Full Circle Education, menter gymdeithasol leol, mewn partneriaeth â’r Llywydd. Bydd yn cynnwys cyflwyniadau gan siaradwyr ysbrydoledig benywaidd; gweithdai ar arweinyddiaeth a menywod yn y cyfryngau; sesiwn wibrwydweithio ar fodelau rôl, a fydd yn cyflwyno’r merched i amrywiaeth o fodelau rôl benywaidd o ddiwydiannau a chefndiroedd amrywiol; a sesiwn holi ac ateb, a fydd yn rhoi cyfle i’r merched ofyn cwestiynau i banel benywaidd am yrfaoedd ac arweinyddiaeth.

Cynhelir y digwyddiad rhwng 09.30 a 13.30 ddydd Llun 7 Mawrth.

No comments yet.

Leave a Reply