Dathlu Rôl Sir Gaerfyrddin yn Stori Datganoli

Swyddog addysg yn cyflwyno'r gweithdy mewn ystafell ddosbarth yn Ysgol GlanymorNododd disgyblion Ysgol Glan-y-Môr, Porth Tywyn, 20 mlynedd ers Refferendwm Datganoli Cymru 1997 trwy gynnal gweithdy arbennig ar thema’r refferendwm. Wedi’i gyflwyno gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, archwiliodd y gweithdy yr amgylchiadau y tu ôl i’r bleidlais Ie agos yn 1997, rôl bendant Sir Gaerfyrddin yn stori datganoli, a sut y gallai gwleidyddion Cymru ddefnyddio pwerau cyfredol y Cynulliad Cenedlaethol orau i wella bywyd i bobl ifanc yng Nghymru.

 

Roedd llawer o ddisgyblion yn hoffi’r syniad o ddemocratiaeth uniongyrchol, a theimlant y dylai Cymru fabwysiadu system debyg i’r Swistir, lle gall aelodau’r cyhoedd awgrymu pynciau ar gyfer refferendwm.

 

Roedd gwelliannau eraill a awgrymwyd yn cynnwys gwersi gyrru cychwynnol yn yr ysgol yn ystod Blynyddoedd 10-11, y teimlai’r disgyblion y byddai’n gwella diogelwch ar y ffordd yn y dyfodol, a hefyd rhoi mwy o bwyslais ar sgiliau bywyd yn yr ystafell ddosbarth, yn enwedig o safbwynt gwydnwch emosiynol.

 

Gan barhau i ganolbwyntio ar y system addysg, pleidleisiodd disgyblion Glan y Mōr yn gryf iawn o blaid trefnu’r diwrnod ysgol i weddu i glociau cyrff pobl ifanc, gydag amseroedd cychwyn a gorffen hwyrach.

 

Roedd cyflwr y GIG yng Nghymru hefyd yn bryder, gyda llawer yn mynegi pryder am amseroedd aros hir ar gyfer gofal sylfaenol a diffyg yn nifer y gweithwyr proffesiynol meddygol cymwys. Yr ateb a gynigiwyd gan y bobl ifanc oedd cael gwared â ffioedd dysgu prifysgol ar gyfer darpar feddygon a nyrsys – ar yr amod eu bod yn cytuno i weithio yn GIG Cymru am o leiaf 5-7 mlynedd.

 

Er gwaethaf ofnau ynghylch difaterwch pleidleiswyr yn y genhedlaeth iau, ymddengys nad oes gan Sir Gaerfyrddin broblem o’r fath, wrth i ddisgyblion Glan-y-Môr ddangos eu bod yr un mor angerddol ac ymroddedig yn wleidyddol â’r trigolion aeth yn llu i bleidleisio a newid hanes yn 1997.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal un o weithdai’r Cynulliad yn eich ysgol neu grŵp ieuenctid, e-bostiwch cysylltwch@cynulliad.cymru.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply