Cynhadlaedd Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth 2016

gpcwalescollage
170 o bobl ifanc, 2 ddiwrnod, 1 lleoliad – Digon o drafod!

Dros gyfnod o ddeuddydd yng nghartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd, daeth 170 o bobl ifanc sy’n astudio Gwleidyddiaeth fel pwnc Safon Uwch ynghyd i drafod, dadlau, dysgu a chyfrannu at waith y Cynulliad!

Gwyliwch fideo o’r gynhadledd isod:

Prif thema’r gynhadledd oedd Cymru 2016 – trafod dyfodol Cymru yn ystod y blynyddoedd nesaf ac Etholiad y Cynulliad ar 5 Mai eleni. Nid oedd pawb a oedd yn bresennol yn gymwys i bleidleisio eleni, ond rhoddwyd sylw i ffyrdd eraill y gallai pobl ifanc gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau yng Nghymru. Cafwyd trafodaethau ar y Bil Cymru drafft, datganoli, Etholiad y Cynulliad a menywod yn y byd gwleidyddol.

Croesawyd pawb yn gynnes gan y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a bu’n sôn am yr hyn a’i hysbrydolodd hi i ddilyn gyrfa ym maes gwleidyddiaeth. Roedd yn ddechrau ysbrydoledig i’r gynhadledd a sicrhaodd fod y bobl ifanc yn Siambr Hywel yn aros yn llawn egni drwy gydol y ddau ddiwrnod.

Yn ystod y gynhadledd roedd sawl gweithdy rhyngweithiol yn canolbwyntio ar waith y Cynulliad gan gynnwys gwaith y Pwyllgorau, lle cafodd y cynadleddwyr gyfle i graffu ar fil cyfredol, sef Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru). Rydym yn ddiolchgar iawn i’n tîm Ymchwil a thîm y Pwyllgorau am roi o’u hamser ac am rannu eu profiadau yn ystod y gweithgaredd hwn.

Gweithiodd staff cymorth pleidiau gwleidyddol y Cynulliad â’r bobl ifanc i greu eu maniffestos eu hunain. Cafwyd llawer iawn o syniadau diddorol! Efallai y gwelwn rai o’r syniadau yn cael eu cyflawni yn y dyfodol, pwy a ŵyr?

Uchafbwynt y gynhadledd i lawer o’r bobl ifanc oedd y ddwy sesiwn Hawl i Holi. Roedd y sesiwn gyntaf yng nghwmni Vaughan Gething AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd, gydag Adrian Masters o ITV Cymru yn cadeirio. Un o Aelodau’r Cynulliad ac ymgeiswyr etholiadol a gymerodd ran yn yr ail Hawl i Holi o dan gadeiryddiaeth James Williams o BBC Cymru.

Cafwyd cyflwyniadau hynod o ddiddorol ar amrywiaeth o bynciau gan yr Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd, Christian Webb o Llais Ifanc Youth Cymru a Dr Elin Royles o Brifysgol Aberystwyth.

Diolch i bawb oedd yn bresennol ac a gymerodd rhan yn ystod y ddau ddiwrnod. Roedd yn llwyddiant ysgubol! Bydd rhagor o wybodaeth am y cynnwys, y sgyrsiau a’r trafodaethau ar gael yn fuan.

Gallwch weld lluniau o’r digwyddiad hwn yn y casgliad flickr isod:

A Level Government and Politics Conference, 10-11 February 2016 / Cynhadledd Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, 10-11 Chwefror 2016

No comments yet.

Leave a Reply