Trefnwch ymweliad â Bae Caerdydd

Ymwelwch â Siambr Hywel, siambr drafod y Cynulliad sydd wedi’i neilltuo ar gyfer ieuenctid yn Nhŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, CF99 1NA. Gallwch weld ein cyfleusterau drwy’r daith rithiol isod.

Taith rithiol

Rydym yn cynnig:

Ymweliadau ar gyfer ysgolion a cholegau

Bydd eich grŵp yn dysgu am rôl Aelod Cynulliad, ac yn datblygu sgiliau trafod drwy gymryd rhan mewn dadl mewn siambr bwrpasol. Bydd disgyblion yn datblygu eu dealltwriaeth o sut mae’r Cynulliad yn gwella bywyd yng Nghymru a sut y gallant hwy gyfrannu. Byddwch yn ymweld â’r Senedd ac yn holi eich Aelod, os bydd ar gael.

Mae’r Cynulliad yn cynnig ymweliadau addysg dydd Mawrth – Gwener. Mae tocynnau ar gael i ymweld â’r Cyfarfod Llawn yn dilyn eich ymweliad ar ddydd Mawrth a dydd Mercher. Darperir lle i gael cinio.

Mae hyn yn addas ar gyfer CA2, CA3, CA4, cyngor ysgol, myfyrwyr 16+, colegau, myfyrwyr gwleidyddiaeth a grwpiau Bagloriaeth Cymru (uchafswm nifer ym mhob grŵp yw 44 gan gynnwys athrawon a staff ychwanegol).

Trefnwch eich ymweliad drwy ffonio 0300 200 6565 neu drwy e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru.

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
10:00 – 12:00

11:00 – 13:00

12:40 – 14:30*

14:00 – 15:30*

10:00 – 12:00

11:00 – 13:00

12:40 – 14:30*

14:00 – 15:30*

10:00 – 12:00

11:00 – 13:00

12:45 – 15:00

14:00 – 16:00

Hyblyg

Ymweliadau ar gyfer sefydliadau ieuenctid

Mae’r Cynulliad yn cynnig sesiynau yn Siambr Hywel wedi’u teilwra, i ateb gofynion arbennig pob sefydliad ieuenctid, Gall grwpiau gymryd rhan mewn dadl yn siambr drafod ieuenctid y Cynulliad, gwneud gweithgaredd ac ymweld â’r Senedd.

Mae tocynnau hefyd ar gael i ymweld â’r Cyfarfod Llawn, os byddwch yn ymweld ar ddydd Mawrth a dydd Mercher yn ystod y tymor.

Trefnwch eich ymweliad drwy ffonio 0300 200 6565 neu drwy e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru.

Eich Ymweliad

Mae holl ymweliadau’r Cyfarfod Llawn ar brynhawn dydd Mawrth a phrynhawn dydd Mercher yn cychwyn yn y Senedd ond mae’r mwyafrif o’r ymweliadau yn dechrau yn Siambr Hywel, sef y siambr drafod ar gyfer pobl ifanc yn Nhŷ Hywel, ac yn gorffen yn y Senedd. Mae pob ymweliad yn cael ei drefnu’n ofalus felly mae’n bwysig iawn eich bod yn cyrraedd yn brydlon er mwyn i ni fedru cyflwyno’r rhaglen addysg lawn i chi. Cofiwch ganiatáu rhywfaint o amser ychwanegol ar gyfer eich ymweliad.

Os ydych wedi trefnu lle i’ch disgyblion fwyta’u pecynnau bwyd, bydd ar gael i chi ar ddiwedd eich ymweliad. Cofiwch na fydd modd prynu bwyd na diod yn ystod eich ymweliad.

Wrth drefnu eich ymweliad, dylech fod wedi cael gwybodaeth am uchafswm nifer y disgyblion y gallwch eu cynnwys yn eich grŵp. Os bydd nifer y disgyblion yn newid yn sylweddol ar ôl i chi drefnu’r ymweliad, a fyddech cystal â rhoi gwybod i’r Tîm Archebu cyn gynted â phosibl drwy ffonio 0300 200 6565. Gofynnwn ichi hefyd roi gwybod i’r Tîm Archebu os bydd oedi sylweddol yn ystod eich siwrnai.

Cymhorthdal Teithio

Mae gan ysgolion a grwpiau ieuenctid sydd y tu allan i gylch o 10 milltir o Fae Caerdydd yr hawl i gael cymhorthdal teithio o £1 y filltir am un daith y flwyddyn mewn bws yn ôl ac ymlaen i’r Cynulliad Cenedlaethol. Nodir swm y cymhorthdal teithio y mae gan eich ysgol/grwp chi hawl i wneud cais amdano ar eich ffurflen archebu. I sicrhau taliad cyflym, anfonwch gopi o’r ffurflen wedi’i chwblhau at RHADBOST: CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU neu e bostiwch copi electroneg wedi’i arwyddo at commission.finance@assembly.wales

Ffurflen cymhorthdal teithio (PDF, 68KB)

Cymhorthdal teithio – telerau ac amodau (PDF, 216KB)

Asesiad Risg

Yn ystod eich ymweliad, chi fydd yn gyfrifol am eich myfyrwyr; cofiwch sicrhau bod y gymhareb athro:disgybl yn cydymffurfio â chanllawiau awdurdodau lleol. Rydym wedi paratoi Asesiad Risg ar gyfer ymweliadau addysgol, ond gofynnir i chi gynnal eich Asesiad Risg eich hun ymlaen llaw hefyd. Dylech ystyried y risgiau nad yw’r Asesiad Risg cyffredinol yn delio â nhw, fel y risgiau sy’n gysylltiedig â theithio o’r bws i adeiladau’r Cynulliad, ac ati. Anfonwch pob ffurflen wedi’i chwblhau at RHADBOST: CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU.

Canllawiau Asesiad Risg (PDF, 1.64MB)

Caniatâd i dynnu lluniau

Er mwyn hyrwyddo gwaith y tîm Addysg, rydym yn aml yn tynnu lluniau neu’n cynhyrchu fideos yn ystod ymweliadau. Rydym yn aml yn rhannu’r lluniau neu’r delweddau hynny mewn amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft, ar y rhyngrwyd, ar gyfryngau cymdeithasol ac ar YouTube.  Os ydych yn hapus i ganiatau fideos neu luniau, cwblhewch y ffurflen a’i dychwelyd at RHADBOST: CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU

Ffurflen caniatâd i dynnu lluniau (PDF, 211KB)

Sbectrwm Awtistig

A ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc sydd ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig? Efallai fydd y ddogfen hon yn ddefnyddiol wrth ichi gynllunio’r ymweliad.

Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch chi’n ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru: Canllaw ar gyfer pobl ag Awtistiaeth (PDF, 4MB)

Adnoddau

I weld adnoddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ac i gael gwybodaeth ddefnyddiol am y Cynulliad cliciwch ar y linc isod.

Adnoddau

Hwb – adnoddau I chi ddysgu am y Cynulliad yn y dosbarth

Atyniadau Eraill

Mae siop yn y Senedd sy’n arddangos doniau o Gymru ac mae’n gyfle i brynu cofroddion ac anrhegion.
Mae’r Pierhead ar agor fel canolfan ymwelwyr a lleoliad ar gyfer digwyddiadau sy’n cyd-fynd â gwaith y Cynulliad. Mae hefyd yn cynnwys arddangosfeydd sy’n adrodd hanes yr adeilad eiconig hwn, gyda rhai ohonynt yn rhyngweithiol. Efallai yr hoffech fynd â’ch myfyrwyr i weld y Pierhead tra byddwch ym Mae Caerdydd. Mae taflenni gweithgaredd ar gael yn y dderbynfa.