Uwchradd Generig

generic-secondaryAmserlen

Addas ar gyfer blynyddoedd 7,8 a 9

Ystafell Groeso

Croeso a fideo gan y Llywydd.

Ystafell Greu

Bydd y dysgwyr yn cymryd rhan mewn gweithdy a fydd yn archwilio beth yw rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn dilyn y gweithdy cychwynnol bydd y dysgwyr wedi’u grymuso i fod yn ddinasyddion actif yn eu cymunedau leol.

Ystafell Drafod

Cyfle i ymarfer eu sgiliau trafod tra’n parhau i ddysgu am y Cynulliad yn ei siambr drafod pwrpasol.

Senedd –taith o amgylch un o adeiladau fwyaf eiconig Cymru.

 

Cwricwlwm

Nodau

Cyflwyno, archwilio a thrafod gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rydym yn awyddus i blant a phobl ifanc fagu hyder fel ddinasyddion gwybodus sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau i gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu’r Gymru ddelfrydol.

 Amcanion

Deall sut y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud yng Nghymru

Sylweddoli y gall plant a phobl ifanc gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, ac adolygu unrhyw gamau gweithredu a allai effeithio arnynt. Nodi ffyrdd o ennyn eu diddordeb ymhellach yng ngwaith y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a’u cynrychiolwyr.

Datblygu ‘llythrennedd’ gwleidyddol dysgwyr sy’n eu galluogi i wneud penderfyniadau a ffurfio barn effeithiol ym myd systemau gwleidyddol a chyfreithiol.

Dysgu am Senedd Ieuenctid Cymru (i’w sefydlu yn 2018)

 

Fframwaith llythrennedd a rhifedd cenedlaethol

Sgiliau llythrennedd a chyfathrebu

Llafaredd, darllen, ysgrifennu

Bydd dysgwyr yn gallu:

– cyflwyno syniadau a phynciau ag argyhoeddiad gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau

–   cynnal safbwynt sy’n argyhoeddi, gan ragweld safbwyntiau pobl eraill ac ymateb iddynt yn ystod dadl yn Siambr Hywel

 

Canlyniadau

Bydd y plant yn gallu:

-Enwi eu pum Aelod Cynulliad

-Deall rôl y Cynulliad yn eu bywydau bob dydd a’u rôl nhw fel dinasyddion yn eu cymunedau

-Defnyddio iaith briodol i drafod syniadau.

-Deall pwysigrwydd gwneud penderfyniadau democrataidd a pham y mae pobl yn pleidleisio