Cyngor Ysgol Uwchradd

secondary-school-councilAmserlen

Ystafell Groeso

Croeso a fideo gan y Llywydd

Ystafell Greu

Bydd y dysgwyr yn chwarae rôl Pwyllgor Deisebu’r Cynulliad ac yn arfarnu syniadau cyfredol gerbron y Pwyllgor.

Ystafell Drafod

Bydd y cyngor yn ail-greu Cyfarfod Llawn yn Siambr Hywel gydag agenda paratoedig.

Senedd

Taith o amgylch un o adeiladau nodweddiadol Cymru a chyfle I holi cynrychiolwyr. Gellir archebu tocynnau i’r Cyfarfod Llawn am 13.30pm os ydych yn dymuno.

PWYSIG: Os byddwch yn archebu rhaglen arbennig prynhawn dydd Mercher a Iau bydd y teithiau yn dechrau yn y Senedd.

Cwricwlwm

Cyflwyno, archwilio a thrafod gwaith y Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac archwilio’r tebygrwydd rhwng cynghorwyr ysgol ac Aelodau’r Cynulliad. Rydym yn awyddus i blant a phobl ifanc fagu hyder fel ddinasyddion gwybodus sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau i gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu’r Gymru ddelfrydol.

 

Amcanion

Deall sut y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud yng Nghymru

Sylweddoli y gall plant a phobl ifanc gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, ac adolygu unrhyw gamau gweithredu a allai effeithio arnynt. Nodi ffyrdd o ennyn eu diddordeb ymhellach yng ngwaith y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a’u cynrychiolwyr.

Datblygu ‘llythrennedd’ gwleidyddol dysgwyr sy’n eu galluogi i wneud penderfyniadau a ffurfio barn effeithiol ym myd systemau gwleidyddol a chyfreithiol.

Dysgu am Senedd Ieuenctid Cymru (i’w sefydlu yn 2018)

Arsylwi Aelodau’r Cynulliad wrth eu gwaith

Grymuso Cynghorwyr Ysgol drwy roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i fod yn gynghorwyr rhagweithiol ac i arfer eu hawl i fod â llais yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

 

Fframwaith llythrennedd a rhifedd cenedlaethol

Sgiliau llythrennedd a chyfathrebu

Llafaredd, darllen, ysgrifennu

Bydd dysgwyr yn gallu:

– cyflwyno syniadau a phynciau ag argyhoeddiad gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i greu effaith ee cwestiynau rhethregol, apelio at wrandawyr, defnyddio ystumiau

– ymateb sut i ymateb i’r gwrandawyr drwy addasu’r hyn y maent yn ei ddweud a’r modd y maent yn ei ddweud

–   cynnal safbwynt sy’n argyhoeddi, gan ragweld safbwyntiau pobl eraill ac ymateb ee wrth chwarae rôl neu mewn dadl

– ystyried pa mor berthnasol ac arwyddocaol yw’r wybodaeth a’r syniadau a gyflwynir iddynt

 

Canlyniadau

Bydd cynghorwyr ysgol yn gallu:

-Enwi eu pum Aelod Cynulliad

-Deall rôl Aelod Cynulliad a’r hyn sy’n gwneud cynrychiolydd / arweinydd da

-Deall rôl y Cynulliad yn eu bywydau bob dydd a’u rôl hwythau fel dinasyddion gweithgar yn eu cymunedau

-Defnyddio iaith briodol i drafod syniadau

-Deall  pwysigrwydd gwneud penderfyniadau democrataidd a pham y mae pobl yn pleidleisio