Cyngor Ysgol Cynradd

primary-school-councilAmserlen

Ystafell Groeso

Croeso a fideo gan y Llywydd

Ystafell Greu

Bydd y dysgwyr yn archwilio pwysigrwydd cyfranogi mewn gwneud penderfyniadau gan edrych ar beth sydd yn gwneud arweinydd a chynrychiolydd da. Bydd y gweithgareddau yn cyflwyno gwybodaeth am y tebygrwydd rhwng gwaith cyngor ysgol â’r  Cynulliad. Trwy’r gweithgareddau rhyngweithiol yma bydd y dysgwyr hefyd yn gallu deall ac uniaethu gyda gwaith Aelodau Cynulliad.

Siambr Drafod

Bydd cyfle i’r cyngor ysgol cynnal eu cyfarfod mewn siambr ddadl gyda agenda paratoedig.

Senedd

Taith o amgylch un o adeiladau mwyaf nodweddiadol Cymru a chyfle i holi cynrychiolwyr. Gellir archebu tocynnau i’r Cyfarfod Llawn am 13.30pm os ydych yn dymuno.

PWYSIG: Os byddwch archebu rhaglen arbennig prynhawn dydd Mercher a Iau bydd y teithiau yn dechrau yn y Senedd

 

Cwricwlwm

Nodau

Cyflwyno, archwilio a thrafod gwaith y Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac archwilio’r tebygrwydd rhwng cynghorwyr ysgol ac Aelodau’r Cynulliad. Rydym yn awyddus i blant a phobl ifanc fagu hyder fel ddinasyddion gwybodus sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau i gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu’r Gymru ddelfrydol.

Amcanion

Deall sut y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud yng Nghymru

Sylweddoli y gall plant a phobl ifanc gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, ac adolygu unrhyw gamau gweithredu a allai effeithio arnynt. Nodi ffyrdd o ennyn eu diddordeb ymhellach yng ngwaith y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a’u cynrychiolwyr.

Datblygu ‘llythrennedd’ gwleidyddol dysgwyr sy’n eu galluogi i wneud penderfyniadau a ffurfio barn effeithiol ym myd systemau gwleidyddol a chyfreithiol.

Dysgu am Senedd Ieuenctid Cymru (i’w sefydlu yn 2018)

Arsylwi Aelodau’r Cynulliad wrth eu gwaith

Grymuso Cynghorwyr Ysgol drwy roi’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i fod yn gynghorwyr rhagweithiol a hyrwyddo eu hawl i fod â llais yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

 

Fframwaith llythrennedd a rhifedd cenedlaethol

Sgiliau llythrennedd a chyfathrebu

Llafaredd, darllen, ysgrifennu

Bydd dysgwyr yn gallu:

– mynegi barn a syniadau’n glir, gan ddefnyddio geirfa arbenigol ac enghreifftiau

– siarad yn glir, gan ddefnyddio iaith ffurfiol, amrywio mynegiant, tôn a sain, i gynnal diddordeb gwrandawyr

-archwilio materion heriol neu ddadleuol drwy chwarae rôl am gyfnod estynedig

 

Canlyniadau

Bydd y plant yn gallu:

-Enwi eu pum Aelod Cynulliad

-Deall rôl Aelod Cynulliad a’r hyn sy’n gwneud cynrychiolydd / arweinydd da

-Deall rôl y Cynulliad yn eu bywydau bob dydd a’u rôl hwythau fel dinasyddion gweithgar yn eu cymunedau

-Defnyddio iaith briodol i drafod syniadau, cynnal dadl adeiladol ac effeithiol drwy ddefnyddio iaith fynegiannol addas.

–  Deall  pwysigrwydd gwneud penderfyniadau democrataidd a pham y mae pobl yn pleidleisio