CA2 Aelod am ddiwrnod

member-for-the-dayAmserlen

Ystafell Groeso

Croeso a fideo gan y Llywydd

Ystafell Greu

Gweithgaredd yn disgrifio rôl Aelod Cynulliad. Bydd y dysgwyr yn ail-greu diwrnod ym mywyd Aelod drwy chwarae gwahanol rolau cymeriad/sefyllfa a datrys problemau.

Siambr Drafod

Siambr Drafod: Cwis Rhyngweithiol neu cyfle i gyfrannu barn i waith y Cynulliad/ Senedd Ieuenctid*. Cyfle i ail greu Cyfarfod Llawn y Cynulliad a thrafod pwnc dadleuol drwy fynegi barn. (*I ddechrau yn 2018)

Senedd

Taith o amgylch un o adeiladau mwyaf nodweddiadol Cymru a chyfle i holi Aelodau Cynulliad.

Cwricwlwm

Nodau

Cyflwyno, archwilio a thrafod gwaith Aelodau’r Cynulliad. Rydym yn awyddus i blant a phobl ifanc fagu hyder fel ddinasyddion gwybodus sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau i gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu’r Gymru ddelfrydol.

Amcanion

Deall sut y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud yng Nghymru

Sylweddoli y gall plant a phobl ifanc gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, ac adolygu unrhyw gamau gweithredu a allai effeithio arnynt.

Datblygu ‘llythrennedd’ gwleidyddol dysgwyr sy’n eu galluogi i wneud penderfyniadau a ffurfio barn effeithiol ym myd systemau gwleidyddol a chyfreithiol.

Dysgu am Senedd Ieuenctid Cymru (i’w sefydlu yn 2018)

 

Fframwaith llythrennedd a rhifedd cenedlaethol

Sgiliau llythrennedd a chyfathrebu

Llafaredd, darllen, ysgrifennu

Bydd dysgwyr yn gallu:

– mynegi barn a syniadau’n glir

– siarad yn glir, gan ddefnyddio iaith ffurfiol, amrywio mynegiant, tôn a sain, i gynnal diddordeb gwrandawyr

-archwilio materion heriol neu ddadleuol drwy chwarae rôl am gyfnod estynedig

 

Canlyniadau

Bydd y plant yn gallu:

-Enwi eu pum Aelod Cynulliad

-Deall rôl Aelod Cynulliad a’r hyn sy’n gwneud cynrychiolydd / arweinydd da

-Deall rôl y Cynulliad yn eu bywydau bob dydd a’u rôl hwythau fel dinasyddion gweithgar yn eu cymunedau

-Defnyddio iaith briodol i drafod syniadau, cynnal dadl adeiladol ac effeithiol drwy ddefnyddio iaith fynegiannol addas.

–  Deall  pwysigrwydd gwneud penderfyniadau democrataidd a pham y mae pobl yn pleidleisio